Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПІДГОТОВЧЕ  ВІДДІЛЕННЯ

КРИВОРІЗЬКОГО МЕДИЧНОГО  КОЛЕДЖУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1. «Положення про підготовче відділення Криворізького медичного коледжу» є локальним правовим актом коледжу, який регламентує діяльність підготовчого відділення у відповідності до нормативно-правових актів України, що регулюють питання функціонування, розвитку і фінансування системи вищої освіти, організації і надання платних послуг державними закладами освіти; нормативно-правових актів України в галузі освіти, науки, охорони здоров’я, фінансів та економіки; локальних нормативно-правових актів коледжу: Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про фахову передвищу освіту”, наказів і інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Криворізького медичного коледжу, Положення про організацію навчальної роботи у КЗВО «Криворізький медичний коледж»ДОР», відповідних рішень педагогічних та адміністративних рад, наказів директора коледжу, Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 28.08.2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»).

  1.2. Впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки до  вступу громадян України у вищі навчальні заклади України обумовлено ліцензією , виданою відповідно до рішення акредитаційної комісії.

  1.3. Підготовче відділення організовано з метою підвищення рівня підготовки абітурієнтів, що вступають до медичного коледжу та до інших вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілів.

  1.4. Підготовче відділення є структурним госпрозрахунковим підрозділом  Криворізького медичного коледжу і не має статусу юридичної особи.

  1.5. На підготовчому відділенні здійснюється підготовка слухачів з числа  випускників усіх типів ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ та осіб, що навчаються у 9-11 класах.

  1.6. Навчання на підготовчому відділенні проводиться за вечірньою формою на шестимісячних та трьохмісячних підготовчих курсах та за денною формою навчання – на  тритижневих курсах.

  1.7. Підготовче відділення функціонує, спираючись на матеріально-технічну та навчально-методичну базу коледжу.

  1.8. Підготовче відділення співпрацює з іншими навчальними  закладами.

  1.9. На підготовчому відділенні проводиться профорієнтаційна робота.          

   
 1. УМОВИ ПРИЙОМУ  СЛУХАЧІВ
 • 2.1. Прийом слухачів на підготовче відділення здійснюється відповідно до «Умов    прийому слухачів на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України».

   2.2. На підготовче відділення приймаються громадяни України.

  2.3. Підготовка слухачів підготовчого відділення здійснюється на умовах договорів за рахунок фізичних осіб.

  2.4. Пільги при вступі на підготовче відділення мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа, особи, які користуються пільгами встановленими Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, інваліди I та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

  2.5. Кількість місць, виділених для зарахування осіб пільгових категорій не повинна  перевищувати 10 % від загальної кількості слухачів, зарахованих на підготовче відділення.

  2.6. Комплектація груп відбувається виходячи з кількості поданих заяв. Наповнюваність груп повинна бути не менше 25 осіб.

   2.7. Слухачі підготовчого відділення для зарахування подають:

                     - заяву на ім’я директора Криворізького медичного коледжу;

                 - копії: свідоцтва про народження або паспорта,атестату про повну загальну середню освіту (база 11 класів), свідоцтва про базову загальну середню освіту або табеля за останній рік  навчання (база 9 класів),

                   - квитанцію (копію) про оплату навчання.

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

  3.1. Робота з підготовки до вступу може здійснюватися з  терміном навчання

              - 6 місяців (два дні на тиждень),

              - 3 місяці (три дні на тиждень),

              - 3 тижні ( п’ять днів на тиждень).

  3.2. Робота підготовчого відділення з терміном навчання організується за   графіком:

- прийом заяв – за місяць до початку занять,

- зарахування слухачів закінчується у день початку занять

   3.3. Навчання слухачів підготовчого відділення проводиться з предметів:

     - біологія (база 9 класів) для спеціальностей 223 «Медсестринство», 224 "Технології діагностики і лікування"; 

     - біологія (база 11 класів) для спеціальності 223 «Медсестринство»;

     - хімія (база 9 класів) для спеціальності 226 «Фармація»;

     - хімія (база 11 класів) для спеціальності 226 «Фармація»;

     - українська мова та література (база 9 класів) для спеціальностей 223 "Медсестринство", 224 "Технології діагностики і лікування", 226 "Фармація, промислова фармація ";

     - українська мова та література (база 11 класів) – для спеціальностей 223 "Медсестринство", 226 "Фармація".

 3.4. Протягом навчального процесу здійснюється контроль навчальних досягнень слухачів з предметів, що вивчаються на курсах, шляхом  змішаного навчання очно і дистанційно, на створеній у закладі  навчальній платформі та  шляхом використання допоміжних сервісів. Контроль навчальних досягнень спрямовано на встановлення  рівня  знань слухачів підготовчого відділення та  визначення напрямків і способів  їх подальшої корекції. Навчання на підготовчих курсах закінчується виставленням підсумкових оцінок на основі тематичного обліку.

   3.5. Додаткові бали при вступі до Криворізького медичного коледжу нараховуються слухачам підготовчих курсів, які відвідували заняття та успішно  склали підсумковий контроль.

   3.6. Підсумковий контроль з предметів проводиться у тестовій формі. Зміст контролю відповідає Програмам загальноосвітніх навчальних закладів з  предметів українська мова , біологія та хімія, рівень стандарт.

   3.7.Документом, що засвідчує кількість додаткових балів при вступі є довідка, в  якій вказується прізвище, ім’я, по батькові слухача, перелік вивчених предметів, термін навчання, бали з кожного предмету та середній бал. Порядок нарахування балів здійснюється відповідно до нижченаведеної   таблиці.

 0-50 додаткових балів при вступі до Криворізького медичного коледжу додаються у повному розрахованому обсязі при умові кількості годин на підготовчих курсах 95-100 год. 

У разі, якщо слухач відвідував заняття на трьохмісячних курсах, де кількість годин з предметів 72 год., що складає 75%, то відповідно додаткові бали його складатимуть таку кількість від розрахованих.

Відповідно для слухача тритижневих курсів (45 контактних годин) становить 50% від розрахованих.

Якщо слухач відвідував тільки один предмет, то розрахунок балів здійснюється за одним предметом з округленням до цілого числа.

                                                                                              Таблиця 1

Оцінка

Кількість балів

«10» - «12»

50

«9»

40

«8»

30

«7»

25

«6»

20

«5»

15

«4»

10

Додатковий бал розраховується за формулою:

- для спеціальності 223 Медсестринство та 224 Технології медичної діагностики та лікування

               А) для 6-місячних курсів – (Б1+Б2) /2 (переведений у 50-бальну шкалу);

               Б) для 3-місячних курсі – (Б1+Б2) /2 (переведений у 50-бальну шкалу)* 0,75;

               В) для 3-тижневих курсів – (Б1+Б2) /2 (переведений у 50-бальну шкалу)*0,5.

- для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

              А) для 6-місячних курсів – (Б1+Б3) /2 (переведений у 50-бальну шкалу);

              Б) для 3-місячних курсі – (Б1+Б3) /2 (переведений у 50-бальну шкалу)* 0,75;

              В) для 3-тижневих курсів – (Б1+Б3) /2 (переведений у 50-бальну шкалу)*0,5.

Де Б1 – підсумковий бал з української мови,

     Б2 – підсумковий бал з біології,

     Б3 – підсумковий бал з хімії.

Приклад:

Слухач отримав підсумковий бал з української мови «7», з біології «7».

Розрахунок: 7,0+7,0 = 14,0;

                  14,0 / 2 = 7,0, відповідно до Таблиці 1 це становить 25 балів.

Слухач 6-місячних курсів отримує 25 додаткових балів;

            3-місячних – 25*0,75 = 18,75, або з округленням 19,0 додаткових балів;

            3-тижневих – 25* 0,5 = 12,5, або з округленням 12,0 додаткових балів.

3.8. З метою інформування слухачів та їх батьків  проводяться батьківські збори та створюються групи з застосуванням допоміжних сервісів.

        3.9. На  період навчання слухачам підготовчого відділення  надається  гуртожиток.

      3.10.Слухачі підготовчого відділення повинні дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку, Положень академічної доброчесності  та  статутних   вимог КЗВО «Криворізький медичний коледж» ДОР».

4.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

4.1. Для забезпечення роботи підготовчого відділення директор Криворізького   медичного коледжу призначає:

-         завідувача підготовчим відділенням з числа викладацького складу коледжу;

-         викладачів окремих предметів (українська мова і література, біологія, хімія),

-         методиста;

-         бухгалтера;

-         секретаря підготовчого відділення

-         технічний персонал (гардеробника, прибиральника службових приміщень);

4.2. Розподіл функціональних обов’язків:

 Завідувач підготовчим відділенням:

-організує роботу з прийому заяв слухачів;

- контролює комплектацію груп, відвідування занять   слухачами, робочий час працівників відділення та своєчасне  заповнення журналів навчальних  занять викладачами;

-  визначає режим роботи підготовчого відділення (розклад, час навчання);

-  забезпечує функціонування всіх підрозділів;

-  заповнює табель для нарахування заробітної платні.

Викладачі несуть персональну відповідальність:

- за складання навчально – методичних матеріалів в з предметів, що викладаються на підготовчому відділенні (робочих навчальних планів, коротких тематичних планів, методичних розробок занять матеріалів   контролю рівня знань); -  своєчасне  заповнення журналів навчальних занять. З метою забезпечення   якісного навчання слухачів викладачі використовують  різноманітні форми  і  методи навчання, створюють умови, які сприяють  розвитку інтересу до  отримання  знань.

Методист коледжу здійснює навчально-методичну допомогу працюючим викладачам у формі інструктивно – методичних нарад  та  індивідуальних консультацій.

Секретар підготовчого відділення працює з документацією (прийом заяв   і документів);

Бухгалтер на підставі табеля згідно діючих нормативів  розраховує заробітну платню працівників підготовчого відділення.Технічний персонал (гардеробник та прибиральник службових приміщень) створюють необхідні санітарно-гігієнічні умови для слухачів підготовчого відділення.

        4.3. Заступник директора з навчальної роботи:

- контролює ведення журналів навчальних занять;

- складання та дотримання графіку навчального процесу та  розкладу занять

- затверджує навчально-методичні матеріали з хімії, біології, української мови та літератури.     

        4.4. Голови  методичних комісій хіміко-біологічних та філологічних дисциплін коледжу:

-  контролюють створення навчально-методичних матеріалів з хімії, біології,  української мови та  літератури;

-  забезпечують створення робочих навчальних програм, за якими працюють викладачі підготовчого відділення, у відповідності до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти України та чинних навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів.