Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія  основ медсестринства

Циклова комісія основ медсестринства представлена високодосвідченими, професійно компетентними викладачами.

Викладачі циклової комісії забезпечують навчання з дисциплін: «Основи медсестринства», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Медсестринська етика та деонтологія», «Історія медицини та медсестринства».

Першочергові завдання - підготовка висококваліфікованих медичних фахівців, формування у студентів професійного мислення, максимальне наближення процесу навчання до умов майбутньої професійної діяльності, втілення новітніх технологій навчання, які забезпечують  надання якісних освітніх послуг.

Головна мета роботи циклової комісії – формування професійних вмінь та навичок студентів, здатних працювати у нових умовах та вирішувати професійні завдання.

Шляхи досягнення мети :

  • спрямування навчальної роботи на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання;
  • оптимально організована методична робота;
  • підвищення професійного рівня викладачів, застосування новітніх педагогічних технологій;
    • вдосконалення матеріально-технічної бази, розробка навчально - методичних посібників, організація самостійної роботи студентів.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії:

«Формування професійних компетентностей студентів шляхом впровадження активних та інтерактивних освітніх технологій на засадах адаптивно-динамічного навчання».

Міжпредметна інтеграція забезпечується проведенням бінарних занять, які наочно виявляють практичний рівень підготовки здобувачів освіти та вміння застосовувати знання з «Основ медсестринства» та клінічних дисциплін, сприяють розвитку клінічного мислення, формують творчу активність студентів. Бінарні заняття забезпечують взаємопроникнення знань, змісту, методів, структурних елементів двох дисциплін.

Навчальна робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності студентів, організується з використанням сучасних цифрових технологій навчання, а саме, викладачами забезпечена мультимедійна підтримка навчального матеріалу (лекційні та практичні заняття), використовується програма «Колоквіум» для тестового контролю знань, загальна кількість тестових завдань становить більше ніж 2000. Практичні заняття забезпечені банком цифрових навчальних ресурсів у кількості 65 фрагментів. Викладачі циклової комісії підготували у повному обсязі навчально-методичні матеріали до програмного засобу «Електронний портфель студента» та освітньої платформи G Suite.

Навчальна робота здійснюється на засадах компетентнісного підходу, впровадження стандартів  медсестринських втручань, реалізації міждисциплінарної інтеграції.

Викладачі циклової комісії використовують групові форми роботи (самостійне синхронне виконання завдань у «двійках», «трійках», «четвірках»), тренінгові технології. Курс дисциплін забезпечений зошитами на друкованій основі для організації і контролю самостійної роботи студентів.

Навчальні посібники для студентів, підготовлені викладачами циклової комісії медсестринства

ОПП «Сестринська справа» дисципліна: «Основи медсестринства»

 

  1.  

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Основи медсестринства», ІІІ семестр

 

 2.

Алгоритми та стандартизовані плани медсестринського догляду

 

3. 

Протоколи діяльності медичної сестри

 

ОПП «Сестринська справа» дисципліна: «Історія медицини та медсестринства»

 

 1.

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Історія медицини та медсестринства», ІІІ, ІV семестр

 

2.

Методичні вказівки  з підготовки студентів до семінарських занять з дисципліни «Історія медицини та медсестринства»

 

ОПП  «Лікувальна справа» дисципліна: «Догляд та медичної маніпуляційної техніки»

 

 1.

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», спеціальність «Лікувальна справа», ІІІ, ІV семестр

 

2. 

Щоденник для виробничої практики з дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», спеціальність «Лікувальна справа» 

 

ОПП «Акушерська справа» дисципліна: «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»

 

1. 

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», спеціальність «Акушерська справа»,  ІІІ семестр

 

2. 

Щоденник для виробничої практики з дисципліни «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»,  спеціальність «Акушерська справа» 

 

Навчально-методичні посібники для студентів, які навчаються за спеціальністю 223 Медсестринство

 

1.

Ускладнення, що виникають при парентеральному застосуванні ліків та їх профілактика – методичний посібник для студентів // Глушакова ЛС., Довгаль Г.В.

2.

Пролежні. Скетчноут – візуальні нотатки для студентів // Швагер Т.В., Михайленко І.М

3.

Нормативна база, що регулює питання, пов’язані з профілактикою ВЛІ – методичний посібник для студентів // Назаренко Л.В.

4.

Історія медицини та медсестринства – методичні вказівки з підготовки студентів // Бондаренко Л.П., Довгаль Г.В.

5.

Сучасні аспекти введення інсуліну – методичний посібник для студентів // Швагер Т.В., Довгаль Г.В.

6.

Робочий зошит для аудиторної роботи для здобувачів освіти з дисципліни «Технології: основи санології та особиста гігієна» // Бондаренко Л.П., Довгаль Г.В., Глушакова Л.С.

 

 

Навчально-матеріальна база циклової комісії основ медсестринства зосереджена в чотирьох кабінетах доклінічної практики та в кабінетах клінічної практики на базах лікувально-профілактичних закладів міста. У кабінетах доклінічної практики з «Основ медсестринства» та «Догляду за хворими» студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах та фантомах. Кабінети укомплектовані спеціальним оснащенням для відпрацювання навичок, передбачених програмою, стендами, таблицями, муляжами.

Викладачі використовують різні способи заохочення студентів, що сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню знань, вмінь і самостійності в розв’язанні професійних завдань. 

 В електронній бібліотеці студенти мають змогу переглянути навчальні відеофільми, можуть працювати в мережі Інтернет. Регулярно проводиться поточний, підсумковий комп’ютерний тестовий контроль знань студентів.

Методична робота на цикловій комісії спрямована на удосконалення методичної майстерності викладачів, на формування педагогів-дослідників, які впроваджують особистісно-зорієнтовані технології навчання. Форми і методи організації методичної роботи сплановані на основі аналізу реального рівня компетентності викладачів. Використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми методичної роботи - доповіді, ділові та рольові ігри, тренінги, захист портфоліо, міні-семінари. Посібники для викладачів «Роль міждисциплінарної інтеграції в активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків: методичні вказівки для викладачів» (Бондаренко Л.П.), «Сучасні інноваційні технології у викладанні дисципліни «Основи медсестринства»: методичні вказівки для викладачів» (Акуліна Л.П.) використовуються не тільки колегами по цикловій комісії, але й викладачами клінічних дисциплін. Значна увага приділяється організації самоосвітньої діяльності викладачів. Професійний напрямок самоосвіти викладачі здійснюють шляхом безперервного поглиблення своїх знань та пошуку власної методики викладання з урахуванням сучасних технологій навчання.

Сертифікати:

 

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у методичній роботі коледжу. З їх ініціативи було проведено ряд методичних заходів: майстер – клас «Стандарти сестринської діяльності. Від теорії до практики» із залученням студентів випускних груп коледжу, практикуючих медичних сестер, старших медичних сестер відділень та головної медичної сестри 2-ї міської лікарні,  навчально – практичний семінар «Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер»,міжциклові студентські конференції «Сучасні технології догляду за хворими», «Медсестринська педагогіка – невід’ємна складова медсестринської справи в реалізації Концепції розвитку охорони здоров’я населення України», практичне заняття «Розвиток комунікативних вмінь і навичок: практикуючі медсестри-студентам», семінар – практикум «Створення інтегрованого освітнього простору при викладанні природничо – наукових, клінічних, вузьких спецдисциплін як умова диференціації та індивідуалізації процесу навчання». Акуліної Л.П. керує «фокус-групою» «Веб-квест як засіб активізації навчальної діяльності студента».

 


Важливим напрямком діяльності викладачів комісії є наполеглива праця щодо залучення студентів до пошукової та самостійної роботи з метою більш ефективної їх підготовки до практичної діяльності.

На циклі працює два гуртка:

  • Милосердя;
  • Нащадки Гіппократа.

Гуртківці досліджують актуальні питання новітніх медсестринських технологій: «Методика використання вакутайнера» та ін.

В рамках тижнів циклової комісії проводяться студентські конференції («Професія в живопису», «Історія медичних винаходів», «Інформаційні технологій в медсестринстві», «Ліки милосердя», «Післядипломна освіта як ефективний засіб підвищення фахового рівня медичного працівника»), конкурси-огляди, брейн-ринги, вікторини («Знавці медсестринства»), практичний тренінг («Моральні принципи медичного працівника», «Християнські цінності у роботі медичної сестри»), вікторини та інші. Щорічно проводяться святкові заходи, присвячені Міжнародному дню медичної сестри. 

 

Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання викладачів, сприяє рефлексії. Викладачі циклової комісії діляться досвідом своєї роботи, беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, друкують статті в журналах.

 Участь викладачів циклової комісії медсестринства у міжнародних науково-практичних конференціях, друковані роботи

Акуліна Л.П.

Використання позааудиторної самостійної роботи у формуванні

професійних умінь студентів медичного коледжу

Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», жовтень 2015 р., м. Житомир

Формування базових компетентностей студентів медиків за допомогою тренінгових технологій навчання

Міжнародна науково – практична конференція

«Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», 2015

Ступенева медсестринська освіта - вимога міжнародних стандартів.

І  Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», 24 березня 2016 р.

Independent work as an important factor in the formation of nurses of new generation

ІІ Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», Польща, 06 – 07 квітня 2017 р.

 

Web-квест як прогресивна технологія формування ключових компетентностей студента медика

Навчально-методичний журнал «Фахова перед вища освіта», 2(48)’2019

Бондаренко Л.П.

Реалізація міжпредметної інтеграції у формуванні

професійної компетентності медичних сестер.

І  Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», 24 березня 2016 р.

Історія Криворізького медичного коледжу

Міжнародні наукові Кирило-Мєфодіївські читання, присвячені вшануванню Міжнародного Дня слов’янської писемності й культури, 2017

Глушакова Л.С.

«Профілактичні щеплення»

Регіональна науково – теоретична конференція КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства», листопад 2015 р.

Довгаль Г.В.

Шляхи формування спеціальної фахової компетентності

студентів-медиків за допомогою тренінгових технологій навчання

Міжнародна науково-практична конференція  «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» м. Одеса, 22-23 травня 2015 р.

«Вірус Ебола: сучасна загроза»

Регіональна науково – теоретична конференція КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства», листопад 2015 р.

Розробка заняття «Найпростіші методи фізіотерапії. Гірудотерапія» з курсу «Основи медсестринства»

Відкритий урок: розробки, технології, досвід, №02/2017 (грудень 2017)

Назаренко Л.В.

 

Розробка заняття «Спостереження за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Пульс. Артеріальний тиск» з курсу «Основи медсестринства»

Відкритий урок: розробки, технології, досвід, №02/2017 (грудень 2017)

Циклова комісія основ медсестринства спрямовує свою роботу на формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер та є запорукою якісної підготовки майбутніх медичних сестер.