Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія  основ медсестринства

Циклова комісія основ медсестринства створена відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад освіти та Статуту Криворізького медичного коледжу і керується у своїй роботі діючими нормативними документами.

 


Кадровий склад циклової комісії сталий, набувають росту тенденції до підвищення кваліфікаційного рівня викладачів. Два викладача циклової комісії здобувають ступені магістра у  ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iм. I.Я. Горбачeвського МОЗ України». 

Викладачі циклової комісії забезпечують навчання з дисциплін: «Основи медсестринства», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Медсестринська етика та деонтологія», «Історія медицини та медсестринства».

Першочерговими завданнями є підготовка висококваліфікованих медичних фахівців, формування у студентів професійного мислення, максимальне наближення процесу навчання до умов майбутньої роботи, втілення новітніх технологій навчання, які забезпечують  надання якісних освітніх послуг.

Головна мета роботи циклової комісії – формування професійних вмінь та навичок студентів, здатних працювати у нових умовах та вирішувати професійні завдання.

Шляхи досягнення мети:

 • спрямування навчальної роботи на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання;
 • оптимально організована методична робота;
 • підвищення професійного рівня викладачів, застосування новітніх педагогічних технологій;
 • вдосконалення матеріально-технічної бази, розробка навчально - методичних посібників, організація самостійної роботи студентів.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії – «Реалізація міждисциплінарної інтеграції як комплексний підхід, якій забезпечує формування фахової компетентності студентів».

Доцільними методами міжпредметної інтеграції є проведення бінарних занять, які наочно виявляють практичний рівень підготовки студента та вміння застосовувати знання з основ медсестринства та клінічних дисциплін, сприяють розвитку клінічного мислення,  формують творчу активність студентів. Бінарні заняття забезпечують взаємопроникнення знань, змісту, методів, структурних елементів двох дисциплін.

Навчальна робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності студентів, організується з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, а саме, викладачами забезпечена мультимедійна підтримка навчального матеріалу (лекційні та практичні заняття), використовується програма «Колоквіум» для тестового контролю знань, загальна кількість тестових завдань становить 1641. Практичні заняття забезпечені банком цифрових навчальних ресурсів у кількості 45 фрагментів. Викладачі циклової комісії підготували у повному обсязі навчально-методичні матеріали до програмного засобу «Електронний портфель студента».

 

Усі навчально-методичні матеріали циклової комісії представлені на цифрових носіях. Навчальна робота здійснюється на засадах компетентнісного підходу, впровадження стандартів  медсестринських втручань, реалізації міждисциплінарної інтеграції.

Усі викладачі циклової комісії використовують групові форми роботи (самостійне синхронне виконання завдань у «двійках», «трійках», «четвірках»). Курс дисципліни забезпечений зошитами на друкованій основі для організації і контролю самостійної роботи студентів. Викладачами циклової комісії за три роки підготовлено 10 навчальних посібників для студентів.

Навчальні посібники для студентів, підготовлені викладачами циклової комісії медсестринства

Спеціальність «Сестринська справа»

Дисципліна: «Основи медсестринства»

 1.

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Основи медсестринства», ІІІ семестр

 2.

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Основи медсестринства»,  ІV семестр

 3.

Алгоритми та стандартизовані плани медсестринського догляду

 4.

Протоколи діяльності медичної сестри

Спеціальність «Сестринська справа»

Дисципліна: «Історія медицини та медсестринства»

 5.

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Історія медицини та медсестринства», ІІІ, ІV семестр

 6.

Методичні вказівки  з підготовки студентів до семінарських занять з дисципліни «Історія медицини та медсестринства»

Спеціальність «Лікувальна справа»

Дисципліна: «Догляд та медичної маніпуляційної техніки»

 7.

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», спеціальність «Лікувальна справа», ІІІ, ІV семестр

 8.

Щоденник для виробничої практики з дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», спеціальність «Лікувальна справа» 

Спеціальність «Акушерська справа»

Дисципліна: «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»

 9.

Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни: «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», спеціальність «Акушерська справа»,  ІІІ семестр

 10.

Щоденник для виробничої практики з дисципліни «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»,  спеціальність «Акушерська справа» 

Навчально-матеріальна база циклової комісії основ медсестринства зосереджена в чотирьох кабінетах доклінічної практики та в кабінетах клінічної практики на базах лікувально-профілактичних закладів міста. У кабінетах доклінічної практики з основ медсестринства та догляду за хворими студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах. Кабінети укомплектовані спеціальними укладками для відпрацювання навичок, передбачених програмою, стендами, таблицями, муляжами.

Викладачі використовують різні способи заохочення студентів, що сприяє розвитку пізнавальної активності, формуванню знань, вмінь і самостійності в розв’язанні професійних завдань.

В електронній бібліотеці студенти мають змогу переглянути навчальні відеофільми, можуть працювати в мережі Інтернет. Регулярно проводиться поточний, підсумковий комп’ютерний тестовий контроль знань студентів.

 

Методична робота на цикловій комісії спрямована на удосконалення методичної майстерності викладачів, на формування педагогів-дослідників, які впроваджують особистісно-зорієнтовані технології навчання. Форми і методи організації методичної роботи сплановані на основі аналізу реального рівня компетентності викладачів. Використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми методичної роботи - доповіді, ділові та рольові ігри, тренінги, захист портфоліо, міні-семінари. Значна увага приділяється організації самоосвітньої діяльності викладачів. Професійний напрямок самоосвіти викладачі здійснюють шляхом безперервного поглиблення своїх знань та пошуку власної методики викладання з урахуванням сучасних технологій навчання.

 Викладачі циклової комісії беруть активну участь у методичній роботі коледжу. З їх ініціативи було проведено ряд методичних заходів: навчально – практичний семінар «Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер», міжциклова студентська конференція «Сучасні технології догляду за хворими»,  міжциклова студентська конференція із залученням представників лікувальних закладів на тему «Медсестринська педагогіка – невід’ємна складова медсестринської справи в реалізації Концепції розвитку охорони здоров’я населення України», практичне заняття «Розвиток комунікативних вмінь і навичок: практикуючі медсестри-студентам», семінар – практикум «Створення інтегрованого освітнього простору при викладанні природничо – наукових, клінічних, вузьких спецдисциплін як умова диференціації та індивідуалізації процесу навчання», майстер-клас щодо методики підготовки мультимедійної підтримки лекцій.


Викладачі циклової комісії результативно готують студентів до участі у фахових конкурсах «Ескулап»:

 • 2013 р. – Хорошко Ганна (ІІ  місце на обласному етапі);
 • 2014 р. – Іванченко Катерина (І  місце на обласному етапі, VІ місце у всеукраїнському конкурсі);
 • 2015 р. – Галібна Наталія (ІІ місце на обласному етапі). 

 

Важливим напрямком діяльності викладачів комісії є наполеглива праця щодо залучення студентів до пошукової, дослідницької та самостійної роботи з метою більш ефективної їх підготовки до практичної роботи

На циклі працює два гуртка:

 • "Милосердя"
 • "Нащадки Гіппократа"

Протягом 3-х останніх років гуртківці досліджували актуальні питання медсестринства:

 • 2012 рік – “Роль медсестри в забезпеченні прав пацієнта”
 • 2013 рік – “Роль медсестри в реалізації прав пацієнта”
 • 2014 рік – “Правовий статус медичної сестри”
 • 2015 рік – “Роль медичної сестри у спілкуванні та догляді за невиліковними хворими. Хоспісна та паліативна допомога” .

В рамках предметно-методичних тижнів циклової комісії проводяться студентські конференції («Інформаційні технологій в медсестринстві», «Ліки милосердя», «Післядипломна освіта як ефективний засіб підвищення фахового рівня медичного працівника»), конкурси-огляди, брейн-ринги, вікторини («Знавці медсестринства»), практичні тренінги («Моральні принципи медичного працівника», «Християнські цінності у роботі медичної сестри») та інші.

  

Викладачі циклової комісії брали участь в Україно-Ізраїльському недержавному громадському гуманітарному проекті “Спаси  и сохрани” інтерактивному тренінг-курсі з військово-польової/тактичної медицини: «Ізраїльський досвід в наданні невідкладної догоспітальної медичної допомоги в бойових умовах».

 

Циклова комісія «Основ медсестринства» Криворізького медичного коледжу у 2015 році визнана переможцем за результатами конкурсу на кращу циклову комісію з Основ медсестринства серед медичних училищ і коледжів Дніпропетровської області.

Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання викладачів, сприяє рефлексії. Викладачі циклової комісії діляться досвідом своєї роботи, беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, друкують статті в журналах.

 

Участь викладачів циклової комісії медсестринства у міжнародних науково-практичних конференціях, друковані роботи 

2012-2013 н.р.

Акуліна Л.П.

 

«Тренінгові технології навчання при вивченні медсестринської справи у формуванні базових компетентностей студентів медиків»

 

м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція «Роль професійно-практичної підготовки у формуванні ключових компетентностей молодших медичних спеціалістів»

«Соціально-психологічні аспекти стандартизації медсестринського процесу в приймальному відділенні ЛПЗ стаціонарного типу вторинного рівня».

м. Житомир

Студентська науково-практична конференція «Наукові дослідження в медсестринстві»

 

«Медсестринское образование в Украине»

 

м. Гомель

V Республиканская научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых ученых "Проблемы и перспективы развития современной медицины"

 

«Конфліктологія сімейного життя»

м. Львів

Матеріали Х науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю  «Психологічні проблеми сучасності»

 

«Обгрунтування медсестринства як наукової спеціальності»

м. Житомир

Круглий стіл «Студентська наука: стан і перспективи»

 

«Наукове обґрунтування розвитку медсестринства в Україні»

м. Житомир

Регіональна студентська науково-практична конференція з міжнародною участю «Менеджмент у медсестринстві: проблеми і перспективи»

 

 

«Наукові дослідження в медсестринстві»

м. Київ

VІ Всеукраїнський З’їзд представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України

 

 

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kol  Naukowych Pielegniarstwa. – Rzeszow, 2013r. (15.11.2013-16.11.2013. Інститут медсестринства м. Жешов)

 

 

 

Miedzynarodowa Konferencja «Elektroniczna dokumentacja medyczna Praktyczne rozwiazania w Polsce sposoby nauczania na studiach w Polsce I Ukrainie». – Lomzy, (2012r. 13.11.2012-17.11.2012 Вища школа агробізнесу  м. Ломже)

2013-2014 н.р.

Акуліна Л.П. 

 

«Підходи до реорганізації роботи приймального відділення у відповідності до сучасних вимог»

 

м. Тернопіль

XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених

 

Назаренко Л.В.

 

«Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер методами ситуаційного моделювання»

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук»

 

Журнал «Медсестринство» №4, 2014 р.

2014-2015 н.р.

Акуліна Л.П. 

 

«Формування базових компетентностей студентів медиків за допомогою тренінгових технологій навчання»

м. Житомир

Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»

 

Довгаль Г.В.

 

«Шляхи формування спеціальної фахової компетентності студентів-медиків за допомогою тренінгових технологій навчання»

 

м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики»

 

Назаренко Л.В.

 

Журнал «Медсестринство» №6, 2015 р.

 

Давидчук М.А.

 

«Особливості спілкування медичної сестри з інкурабельними пацієнтами»

м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики»

 

Циклова комісія основ медсестринства спрямовує свою роботу на формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер. Багатогранна та цілеспрямована робота циклової комісії з основ медсестринства – це запорука якісної підготовки майбутніх медичних сестер.