Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія клінічних дисциплін №3

До складу циклової комісії клінічних дисциплін №3 входять викладачі, які мають достатньо великий досвід роботи у практичній медицині та виявляють високий рівень педагогічної компетентності. 50% викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Циклова комісія забезпечує підготовку студентів з дисциплін: «Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії», «Невідкладні стани в педіатрії», «Ріст та розвиток людини», «Акушерство», «Невідкладні стани в акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Гінекологія».

Голова циклової комісії : Лук’яненко Олена Вікторівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», загальний стаж – 35 років.

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою:

«Активні та інтерактивні технології навчання як засіб удосконалення базових практичних навичок студентів з метою підготовки професійно-компетентних майбутніх медичних працівників».

На засіданнях циклової комісії розглядаються питання щодо вдосконалення освітнього процесу, ретельно планується навчально-методична робота. Викладачі спрямовують освітній процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів, впроваджують компетентнісно – діяльнісний підхід, формують у студентів клінічне мислення, в основу якого покладені клінічні розбори хворих, робота у лікувально-профілактичних закладах міста. Викладачі володіють методикою проведення ділових ігор, практичного тренінгу.

 Колективом циклової комісії підготовлено ряд навчальних посібників та робочих зошитів:

- Інформаційно-методичний довідник з педіатрії;

- методичний посібник «Невідкладні стани в педіатрії»;

- методичний посібник для самостійної роботи студентів «Витяги з основних положень чинних наказів у педіатричній службі»;

- методичний посібник «Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії»;

- робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни  «Медсестринство в педіатрії»,  ОПП «Сестринська справа»;

- робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Медсестринство в педіатрії», ОПП «Сестринська справа» вечірньої форми навчання;

- робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Педіатрія» ОПП «Лікувальна справа»;

- робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Невідкладні стани в педіатрії», ОПП «Лікувальна справа»;

- робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Педіатрія», ОПП «Акушерська  справа»;

- робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Ріст і розвиток людини», ОПП «Сестринська справа», вечірня форма навчання;

Навчально – методичні матеріали дисциплін внесені до «Електронного Портфелю студента» та освітньої платформи G Suite.

На циклі впроваджуються нові форми та методи удосконалення освітнього процесу з використанням цифрових та інноваційних засобів навчання: мультимедійне забезпечення курсів лекцій та практичних занять, банк навчальних відеофільмів, навчальні фантоми та муляжі, банк тестових завдань з кожної дисципліни по кожній темі практичного заняття на електронних та паперових носіях, що дає змогу збільшити обсяг інформації для опанування здобувачами освіти, прискорити процеси її сприйняття та засвоєння, підвищити якість освітнього процесу.

При плануванні самостійної роботи викладачі клінічних дисциплін використовують різноманітні форми самостійної роботи: заповнення таблиць; складання плану медсестринських втручань; робота з листами лікарських призначень; розв’язання клінічних ситуаційних задач і тестових  завдань; робота у кабінеті тренінгу (практичний тренінг з муляжами); оцінка результатів інструментальних і лабораторних досліджень хворих; робота з електронними джерелами інформації; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання (конспектування, складання планів, тез); перегляд відеозаписів; опрацювання інтернет - ресурсів; пошук та вивчення додаткової літератури; кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків).

Методична робота викладачів спрямована на пошук та оволодіння новими педагогічними  технологіями, тісний зв’язок із закладами практичної охорони здоров’я з урахуванням реорганізації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної та страхової медицини.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (онлайн-платформа accemedin.com, Мистецтво лікування, ТОВ «Група компаній МедЕксерт», ГО «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів», платформи Prometheus, ТОВ «Всеосвіта»). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань», «Академія сімейного лікаря», «Конспект педіатра: актуальні питання дитячої гастроентерології», «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного удосконалення», «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку», «Науково-практична школа-семінар з онлайн-трансляцією «Здоров’я нації в xxi столітті», «Онлайн-семінар «Професійний розвиток лікарів-акушерів-гінекологів під час пандемії», «Міждисциплінарна взаємодія», «Інтенсивна терапія пацієнтів із COVID-19: майстер-клас із ШВЛ», «Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 1212,5 (2019/2020 н.р.).

 

На циклі клінічних дисциплін працює студентський гурток «Малюк», в якому студенти під керівництвом викладача проводять пошукову роботу. Останніми роками гуртківці працювали над проблемами: «Сучасні аспекти алергології в педіатрії», «Аутизм – проблема сучасності», «Підліткова вагітність», «Актуальні питання вигодовування дітей раннього віку», «Цукровий діабет – це не вирок». Студенти – гуртківці традиційно проводять шефську роботу у міському будинку дитини.

Викладачі циклової комісії відповідально відносяться до підготовки здобувачів освіти до участі в регіональному конкурсі фахової майстерності «Ескулап», де учасники демонструють практичні навички для майбутньої діяльності та посідають призові місця.

Матеріально – технічна база дозволяє проводити навчання студентів на сучасному рівні. Усі навчальні кабінети оснащені необхідним інструментарієм, тренажерами, фантомами, зразками первинної медичної документації та наочними матеріалами.

 

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

Шихальова З.М.:

Потрясова В.Б., Шихальова З.М.     Запровадження та розвиток інноваційних технологій для багатоступеневої освіти Круглий стіл «Інтеграція освіти студентів ВНЗ І-ІІ р.а», м. Кривий Ріг, 2015

Шихальова З.М.  Застосування моніторингових технологій в управлінській діяльності  // Міжнародні науково-практична конференція «Психологія та педагогіка у XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень», 2-3 червня 2017, м. Київ

Шихальова З.М.  Інформаційний менеджмент у системі управління освітнім процесом Криворізького медичного коледжу         Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», 25-26 жовтня 2018

Шихальова З.М.  Адміністративний ракурс супроводу процесу професійної підготовки студента медика // VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Молодший медичний спеціаліст-2018: тенденції в світі, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», березень 2018, м. Суми

Шихальова З.М.  Проектування практичних занять: компетентнісний підхід // X Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», 24-25 жовтня 2019, м. Житомир

Спірєва В.І.:

Спірєва В.І. Актуальні питання вигодовування дітей раннього віку // Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики», 22-23 травня 2015, м. Одеса

Викладачі циклової комісії прагнуть полегшити процес адаптації студентів до навчання в коледжі, підвищують мотивацію до оволодіння фахом, виховують особистісні якості, необхідні для медичного працівника, закладають почуття поваги до материнства та любові до дитини.