Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія клінічних дисциплін №3

До складу циклової комісії клінічних дисциплін №3 входять 6 викладачів, які мають великий досвід роботи у практичній медицині та виявляють високий рівень педагогічної компетентності.

Циклова комісія забезпечує підготовку студентів з дисциплін: «Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії», «Невідкладні стани в педіатрії», «Ріст та розвиток людини».

Викладачі циклової комісії працюють над проблемою «Активні та інтерактивні технології навчання  як засіб удосконалення базових практичних навичок студентів з метою підготовки професійно-компетентних майбутніх медичних працівників».

На засіданнях циклової комісії розглядаються питання щодо вдосконалення навчально - виховного процесу, ретельно планується навчально-методична робота. Викладачі педіатричних дисциплін спрямовують навчальний процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів, впроваджують компетентнісно – діяльнісний підхід, формують у студентів науково-обгрунтоване клінічне мислення, в основу якого покладені клінічні розбори хворих, робота у лікувально-профілактичних закладах міста. Викладачі володіють методикою проведення ділових ігор, практичного тренінгу.

Колективом циклової комісії підготовлено ряд навчально – методичних посібників -  «Методичні рекомендації з невідкладної допомоги в педіатрії», «Алгоритми практичних навичок», «Витяги з діючих Наказів МОЗ України в педіатричній службі». Створений «Електроний Портфель студента», де відповідно до навчальної програми включені тези лекцій, опорні конспекти, методичні матеріали до практичних занять, а також до самостійної роботи студентів. Все це забезпечує підготовку компетентних, конкурентноспроможних фахівців в галузі «Медицина».

На циклі впроваджуються принципово нові форми та методи удосконалення навчального процесу з використанням інформаційно-комунікаційних та інноваційних засобів навчання: мультимедійне забезпечення курсів лекцій та практичних занять, банк навчальних відеофільмів, навчальні фантоми та муляжі, банк тестових завдань з кожної дисципліни по кожній темі практичного заняття на електронних та паперових носіях, що дає змогу збільшити обсяг поданої інформації, прискорити процеси її сприйняття та засвоєння, підвищити якість навчально-виховного процесу.

При плануванні самостійної роботи викладачі педіатричних дисциплін використовують різноманітні форми самостійної роботи: заповнення таблиць; складання плану медсестринських втручань; робота з листами лікарських призначень; розв’язання клінічних ситуаційних задач і тестових  завдань; робота у кабінеті тренінгу (практичний тренінг з муляжами); оцінка результатів інструментальних і лабораторних досліджень хворих; робота з електронними джерелами інформації; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання (конспектування, складання планів, тез); перегляд відеозаписів; опрацювання інтернет - ресурсів; пошук та вивчення додаткової літератури; кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків).

Науково-методична робота викладачів спрямована на пошук та оволодіння новими педагогічними  технологіями, тісний зв’язок із закладами практичної охорони здоров’я з урахуванням реорганізації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної та страхової медицини. 

 

 

На циклі педіатричних дисциплін працює студентський гурток «Малюк», в якому студенти під керівництвом викладача проводять науково-пошукову роботу. Останніми роками гуртківці працювали над проблемами: «Сучасні аспекти алергології в педіатрії», «Аутизм – проблема сучасності», «Підліткова вагітність», «Актуальні питання вигодовування дітей раннього віку», «Цукровий діабет – це не вирок». Студенти – гуртківці традиційно проводять шефську роботу у міському будинку дитини.

 

 

Викладачі циклової комісії відповідально відносяться до підготовки студентів до участі в регіональному конкурсі фахової майстерності «Ескулап», де учасники демонструють практичні навички для майбутньої діяльності та посідають призові місця.

Матеріально – технічна база дозволяє проводити навчання студентів на сучасному рівні. Усі навчальні кабінети оснащені необхідним інструментарієм, тренажерами, фантомами, зразками первинної медичної документації та наочними матеріалами. 

 

 

Викладачі циклової комісії є кураторами студентських груп. 

 

В своїй роботі вони прагнуть полегшити процес адаптації студентів до навчання в коледжі, підвищують мотивацію до оволодіння фахом, виховують особистісні якості, необхідні для медичного працівника, закладають почуття поваги до материнства та любові до дитини.