Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія хіміко - біологічних дисциплін

 

До складу циклової комісії хіміко – біологічних дисциплін входить 6 викладачів, з них 85,7%  мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії», 42,9% - педагогічне звання «викладач-методист»,  28,6% - кандидат наук.

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання дисциплін: «Хімія», «Аналітична хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Біонеорганічна хімія», «Фізколоїдна хімія» «Біологія», «Медична біологія», «Медична генетика».

Методи навчання, які застосовуються :

- інформаційно – рецептивний;

- проблемний;

- частково пошуковий;

- дослідницький;

- ілюстративно- практичний;

- пошуковий;

- інтерактивного та активного навчання;

- проектна технологія;

- робота в малих творчих групах;

- технологія випереджаючого навчання.

Викладачами циклової комісії підготовлені навчально – методичні матеріали з усіх дисциплін циклу до «Електронного портфелю студента» та навчальної платформи G Suite, які містять тексти та мультимедійні презентації лекцій, методичні матеріали для самостійної підготовки студентів до практичних занять, тестові завдання для тематичного контролю та контролю кінцевого рівня знань, інформаційні матеріали.

Для студентів підготовлені навчально-методичні посібники:

- «Збірник тестових завдань з біології»;

- «Збірник тестових завдань з хімії»;

- «Робочий зошит з біології»;

- «Робочий зошит з хімії»;

- «Робочий зошит з медичної біології»;

- «Робочий зошит з медичної генетика»;

- «Зошит для самостійної роботи з медичної біології, медичної генетики»;

- «Навчальний посібник органічної хімії»;

- «Зошит для практичних робіт з неорганічної хімії»;

- «Зошит для практичних робіт з аналітичної хімії».

Матеріально-технічна база  циклової комісії складається з лабораторій неорганічної та медичної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії та техніки лабораторних робіт, кабінету біології, медичної біології та медичної генетики. Всі лабораторії і кабінети оснащені сучасним обладнанням: мультимедійний пристрій, телевізори, сучасне лабораторне обладнання та устаткування згідно табелю оснащення.

Студенти мають можливість відпрацьовувати навички роботи на аптечних, аналітичних, електронних терезах, рН-метрах, фотоелектроколориметрі. У розпорядженні студентів програмний засіб «Віртуальна хімічна лабораторія».

   

Освітній процес організується із застосуванням технологій активного та інтерактивного навчання, що дозволяє покращити якість освітнього процесу, розвивати пізнавальну активність студентів, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці, при цьому використовуються таки форми роботи як опрацювання інформації засобів масової комунікації – медіа-освітній, електронно-освітній, Інтернет-освітній. Викладачі організовують роботу малих навчальних груп, що забезпечує включення студентів у продуктивне навчання.

Викладачі приділяють значну увагу екологічному вихованню студентів під час освітнього процесу та при проведенні позааудиторних заходів. Метою екологізації медичної освіти є формування у студентів-медиків високого рівня екологічної культури та глибинної екологічної свідомості, адже саме медичні працівники повинні забезпечувати зміни у ставленні населення як до власного здоров’я, так і до «здоров’я» довкілля. Тому кожний рік проходять тижні циклової комісії, які забезпечують впровадження екологічних знань та виховання екологічної культури і свідомості у студентів. Під час проведення використовують різноманітні методи: студентська конференція, круглий стіл, презентація  дослідницьких проектів студентів, проектні пропозиції студентів у вигляді наочних постерів, створення презентацій, фільмів (захист екологічних проектів «Вплив геоекологічних факторів на стан здоров’я мешканців міста Кривого Рогу», відеоальманах «Сучасні екологічні проекти Криворіжжя», студентська конференція «Актуальні питання екології», ін.).

На лекційних та практичних заняттях активно використовуються цифрові технології навчання, які дозволяють розширити знання студентів про матеріал, що вивчається та побачити його уявно, активізувати всі види пам’яті і сприйняття, активізувати процес навчання, а саме, здійснюється мультимедійна підтримка лекцій з усіх дисциплін, використовуються комп’ютерні навчально-тренувальні програми, інтерактивні дошки. Кожна навчальна дисципліна забезпечена банком цифрових навчальних ресурсів.

Багато уваги приділяється роботі з обдарованими студентами. Працюють гуртки «Еколог» та «Біолог».

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, ТОВ "На Урок", ТОВ «Всеосвіта», Міністерство цифрової трансформації України). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Онлайн-сервіси для вчителів», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотнього зв’язку», «Медіаграмотність для освітян», «Освітні інструменти критичного мислення», Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers College (Колумбійський університет, США) та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 703 (2019/2020 н.р.).

Зіма І.О. в жовтні 2019 року пройшла міжнародне стажування та отримала сертифікат Internship certificate for administrative officers and specialists, Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Republic of Belarus.

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

Філатенко Т.І.:

Філатенко Т.І. Засоби формування професійної компетентності студентів ЗВО // Східний європейський науковий журнал №9 (61).

Філатенко Т.І. Використання навчальних Smart систем в процесі формування здорового способу життя у студентів медичних коледжів // V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи»

Філатенко Т.І. Екологічне виховання, як важливий компонент професійної підготовки майбутніх медичних працівників // Обласна науково-методична конференція “ЕХО-2019”

Філатенко Т.І., Потрясова В.Б. Роль тижня циклової комісії хіміко - біологічних дисциплін у формуванні екологічної культури та екологічної свідомості студентів-медиків шляхом реалізації їх творчих здібностей та активізації навчально-пізнавальної діяльності // Обласна науково-практична конференція «ЕХО - 2017», жовтень 2017

Козенко Л.О.:

Козенко Л.О., Барабаш Н.В. Готовність цивільного населення до надання невідкладної домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій // Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», м. Житомир, жовтень 2015 р.

Чепурна О.В., Козенко Л.О., Потрясова В.Б. Formation of medical student professional competence by means of cooperative learning of the English language // ІІ Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», Польща, 06 – 07 квітня 2017 р.

Акуліна Л.П., Козенко Л.О., Михайленко І.М. Independent work as an important factor in the formation of nurses of new generation // ІІ Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», Польща, 06 – 07 квітня 2017 р.

Потрясова В.Б.:

Потрясова В.Б., Шихальова З.М. Запровадження та розвиток інноваційних технологій для багатоступеневої освіти // Круглий стіл «Інтеграція освіти студентів ВНЗ І-ІІ р.а», м. Кривий Ріг, 2015

Башук Г.О.:

Статті у фахових наукових виданнях:

Башук Г.О. Проблеми державного регулювання залізорудною мінерально-сировинною базою України / Г.О. Башук // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. - №4. – С. 120-124.

Башук Г.О. Сучасний стан залізорудної мінерально-сировинної бази України / Г.О. Башук // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2010. - №1. – С. 135-139.

Башук Г.О. Систематика методичних та методологічних факторів щодо оцінки конкурентоспроможності продукції / Г.О.Башук // Науковий вісник Одеського економічного університету. – 2011. - №25. – С. 145-155.

Башук Г.О., Класифікація чинників і методів інноваційного розвитку промисловості [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2012. - № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Башук А.А., Развитие национальной экономики Украины в условиях глобализационных процессов / А.А. Башук // Уральский научный вестник. – Казахстан. – 2013. - №1. – С. 4-16.

Башук Г.О., Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України / Г.О. Башук // Інвестиції: практика та досвід. – Київ. – 2013. - № 2. – С.41-44.

Башук Г.О., Економіко-інноваційна модель конкурентоспроможності продукції в Україні / Г.О. Башук // Економіка та держава. – Київ. – 2013. - № 6. – С. 102-106.

Башук Г.О., Державне регулювання інноваційних функцій підприємства України [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2013. - № 8. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Bashuk A., Cyclical innovative economic development in the era of globalization / Bashuk A. // Nauka i studia. – Польша. – 2013. – С.78-84.

Башук Г.О., Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності промислової продукції в Україні [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2014. - № 9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Bashuk A. Innovation and investment activity in the present conditions / Bashuk A. // Nauka i studia. – Польша, 7-15 січня – 2016. – С.79-81.

Башук Г.О., Методи підвищення ефективності використання персоналу комерційних банків і їх відділів [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2016. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

Башук Г.О. Корпоративна стратегія і бізнес-стратегія / Г.О. Башук // «Новий погляд на розвиток економіки країни» (м. Львів, 25-26 березня 2016 р.). - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.139-142.

Башук Г.О. Моделювання мобільної підтримки інновацій // Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: [колективна монографія]; Вип. 2 / за ред. д.е.н., доц. К.В. Ковтуненко, д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова, д.е.н., проф. Ю.М. Сафонова – Херсон: Гринь Д.С., 2017. – Вип. 2. – с. 728 - 742. - 905 с.

Башук Г.О. Управління персоналом з використанням процесно-вартісних механізмів як інноваційний метод підвищення ліквідності комерційних банків // Інновації у досягненні ефективних моделей публічного управління та корпоративного менеджменту: [колективна монографія]; Криворізький екон. ін.-т ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Кривий Ріг: СПД Залозний В.В., 2017.-235с. (особистий внесок 12с.)

Участь у міжнародних конференціях:

Башук Г.О. Теоретичні основи екологічного менеджменту, як підсистеми управління корпоративним підприємством / Г.О. Башук // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: матеріали (тези доповідей) Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том ІІ – Кривий Ріг. – 2009. – С. 43-45.

Пліщенко С.С., Башук Г.О. Деякі міркування щодо викладання нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» у ВУЗі. / Пліщенко С.С., Башук Г.О. // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки-2012: матеріали (тези доповідей) Міжнародної науково-практичної конференції. Том І – Вінниця. – 2012. – С. 23-25.

Bashuk A., Engineering of the instruments of government regulation of economic processes / Bashuk A. // Материалы (тезисы) IX Международной научно-практической конференции – Praha. – 2012-2013. – С. 59-62.

Bashuk A., Diffusion of innovations/Bashuk A. // Материалы (тезисы) IX Международной научно-практической конференции «Научное пространство Европы – 2013». – Польша. – 2013.С. 3-5.

Башук Г.О. Промислова політика держави / Г.О. Башук // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: матеріали (тези доповідей) ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том ІІ – Кривий Ріг. – 2013. – С.340 - 343.

Башук Г.О., Економічна оцінка залізорудних родовищ що розробляються / Башук Г.О. // Материалы (тезисы) X Международной научно-практической конференции «Дни науки» – Praha. – 2014. – С.41-44.

Башук А.А., Проведение аудитов безопасности на предприятиях Кривбасса / Башук А.А. // Материалы (тезисы) X Международной научно-практической конференции «Новости научного прогресса». – Болгария. – 2014. С. 50-52.

Хорольський В.П., Башук Г.О., Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку машинобудівного комплексу регіону / Хорольський В.П., Башук Г.О. // Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства». – Кривий Ріг. – 2015. - №39. – С. 169-173.

Башук Г.О., Принципи формування інноваційної політики та механізми її реалізації / Башук Г.О., Орлова М.В., Мокрецова А.В. // Материалы (тезисы) XIII Международной научно-практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности» – Польша. – 2017. – С.11-14.

Косцова І.Г.:

Статті у фахових наукових виданнях:

Косцова  И. Г. Уровневая дифференциация обучения общей химии для студентов металлургических специальностей / И. Г. Косцова // Актуальные проблемы химического образования в средней школе: сборник научных статей / редкол. : А.П. Солодков (гл. ред.) и др. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. - 311 с., С. 192-194.

 Ярошенко О. Г. Навчальне спілкування студентів металургійних спеціальностей на практичних заняттях із загальної хімії / О. Г. Ярошенко, І. Г. Косцова // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, теоретичний та науково-методичний часопис. – 2012. - 3 (46)’, том ІІ, С. 416-425.

Косцова І. Г.  Індуктивно-дедуктивний підхід до формування хімічних понять у процесі навчання загальної хімії студентів металургійних спеціальностей / І. Г. Косцова  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського. – 2012. - № 37, С. 334-337.

Косцова І. Г. Індуктивно-дедуктивний виклад навчального матеріалу із загальної хімії студентам металургійних спеціальностей вищих навчальних закладів /   І. Г. Косцова // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, теоретичний та науково-методичний часопис . -   2011., том ІІ. - №3.- С. 99-103.

Косцова І. Г. Рівнева диференціація завдань із загальної хімії для студентів металургійних спеціальностей / І. Г. Косцова // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді   та     спорту    України,    Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск СV (105). – 279 с., С. 89-96.

Участь у наукових конференціях:

Косцова І. Г. Хімічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців металургійного виробництва / Вища освіта в контексті Болонського процесу // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції / І. Г. Косцова. – Полтава, 2008. -  С. 416-419;

Косцова І. Г. Формування хімічної компетентності майбутніх фахівців металургійного виробництва / Кредитно-модульна система підготовки фахівців // Матеріали  VIII Всеукраїнської науково-методичної конференції / – І. Г. Косцова. -  Запоріжжя, 2008. -  С. 218-222;

Косцова І. Г. До проблеми формування компетентної особистості / Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / І. Г.  Косцова. – Кривий Ріг, 2009. -  С. 228-230;

Косцова І. Г. Зміст, принципи та напрямки реалізації професійної хімічної підготовки студентів металургійних спеціальностей / Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції та перспективи // Матеріали  Міжнародної науково-методичної конференції /  І. Г.  Косцова. -  Херсон, 2010. -  С. 20-23;

Косцова І.Г. Методика формування знань із загальної хімії студентів металургійних спеціальностей у процесі лабораторних занять / І.Г. Косцова, І.А. Ляхова, Д.О. Кассім, Є.В. Чупринов // Проблеми і перспективи розвитку освіти. Організація дистанційної освіти у загальноосвітній та вищий школі: Збірник статей Всеукраїнської наукової конференції 15–16 січня 2016 року, Дніпропетровськ, с. 176-180.

Чупринов Е.В. Анализ влияния модифицирующей способности щелочно-земельных элементов в присутствии раскислителей / Е.В. Чупринов., В.П. Лялюк, Д.А. Кассим, И.А. Ляхова, И.Г. Косцова // Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція «Science and Scientists», 21–22.10.15, Дніпропетровськ, с. 330-332.

Чупринов Є.В. Аналіз найбільш вразливих місць метало приймача проміжного ковша МБЛЗ / Є.В. Чупринов, З.З. Пастушенко, І.Г. Косцова, А.П. Коваль, А.Є. Михайлова // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2016». Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 19-20 мая, 2016, с. 61-62.

Чупринов Е.В. Влияние алюминия на модифицирующую способность щелочно-земельных елементов  / Е.В. Чупринов,  Д.А. Кассім, И.А. Ляхова, И.Г. Косцова, Н.Г. Радько // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2016». Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 19-20 мая, 2016, с. 62-63.

Косцова І.Г. Методи очистки сирого бензолу / І.Г. Косцова, Д.В. Сагалай // ІІ Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації «Наукова Україна». Дніпропетровськ. 23-24 травня, 2016, с. 111-114.

Косцова І.Г. Використання рівневої диференціації на лабораторних заняттях із загальної хімії для студентів напрямку підготовки хімічна технологія та інженерія / І.Г. Косцова, І.А. Ляхова, Є.В. Чупринов // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Trends of modern science - 2016», May 30 - June 7, 2016, с. 81-83.

Косцова І.Г. Рівнева диференціація завдань у лабораторному практикумі з хімії для студентів медичних спеціальностей / І.Г. Косцова // Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпро, 10-11 лютого 2017, с. 16-20.

Косцова І.Г. Хімічний експеримент у підготовці студентів фармацевтичних спеціальностей на лабораторно-практичних заняттях з аналітичної хімії // Міжнародна науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті», 8-9 червня 2018 р., м. Харків

Косцова І.Г. Формування знань із загальної хімії студентів фармацевтичних спеціальностей шляхом використання сучасних технологій  навчання // Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології», 21-22 червня 2019, Львів