Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

 Циклова комісія клінічних дисциплін №1

До складу циклової комісії клінічних дисциплін №1 входять досвідчені викладачі, серед яких мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач – методист» 16,7%, «спеціаліст першої категорії» - 83,3%.

Голова циклової комісії: Вибіцька Ольга Володимирівна, викладач-методист, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», член науково-методичної підкомісії сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, 223 Медсестринство, загальний стаж – 30 років.

Основні завдання, над якими працює циклова комісія клінічних дисциплін №1:

 • формування компетентних, конкурентоздатних на ринку праці спеціалістів у галузі медицини;
 • впровадження новітніх технологій навчання при вивченні дисциплін циклу внутрішньої медицини;
 • організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;
 • організація самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти з використанням цифрових технологій;
 • реалізація освітнього процесу на принципах студентоцентрованого навчання.

Методична проблема: «Реалізація адаптивно-динамічного навчання шляхом впровадження в освітній процес тренінгових та інтерактивних технологій навчання»

Основними чинниками, що забезпечують якість освіти на цикловій комісії, є:

 • професійна підготовка викладачів;
 • сучасне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, використання інноваційних форм і методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів;
 • наявність системи об’єктивного контролю й оцінювання рівня знань студентів;
 • застосування сучасних освітніх технологій в освітньому процесі;
 • залучення викладачів і студентів до пошукової діяльності;
 • відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам;
 • належне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;
 • забезпеченість науковою та методичною  літературою, що відповідає сучасним вимогам;
 • використання матеріалів соціологічних та інших досліджень;
 • спрямованість викладання на формування соціальних якостей майбутнього фахівця-медика;
 • стимулювання самостійної роботи студентів, яка включає різноманітні види індивідуальної та колективної навчальної діяльності і здійснюється особисто студентами на аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням їх індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей.

Велика  увага приділяється розвитку особистісних якостей студентів, сприяння формуванню грамотного фахівця, який прагне до постійного самостійного підвищення своєї медичної освіти.

Заняття проводяться на високому методичному рівні; навчальний матеріал викладається з використанням різноманітних форм і методів навчання, вибір яких обумовлено основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання та забезпечує оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів.

Викладачі застосовують технологію розвитку критичного мислення, при цьому використовують такі форми роботи як опрацювання інформації, розв’язання ситуаційних задач, проблем, вибір раціональних способів діяльності. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

В освітньому процесі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють питанням індивідуалізації навчання, удосконаленню процесу оволодіння практичними навичками, пошуково-дослідній роботі студентів, заохоченню до активної самостійної діяльності розвитку.

Викладачами циклової комісії створені навчально - методичні посібники: «Алгоритми виконання практичних навичок в клініці внутрішніх хвороб», «Алгоритми надання невідкладної допомоги при гострих станах в клініці внутрішніх хвороб», «Медсестринський процес в невідкладних станах», «Перша долікарська допомога» та зошити на друкованій основі: «Медсестринство у внутрішній медицині», «Внутрішня медицина», «Геронтологія, геріатрія», «Медсестринство в сімейній медицині», «Сімейна медицина», «Невідкладні стани».

На цикловій комісії працює студентський гурток «Пульс» (керівник Уяздовський В.О.). Основний напрямок роботи гуртка – збір статистичних даних по кардіо захворюваності у місті, удосконалення практичних навичок здобувачів освіти щодо надання невідкладної доклінічної допомоги при серцевих захворюваннях. Всі матеріали, які узагальнені гуртківцями, використовуються при викладанні дисциплін циклу внутрішньої медицини.

Щороку традиційно організовуються тижні циклової комісії, у рамках яких проводяться відкриті лекційні і практичні заняття, майстер-класи для молодих викладачів, круглі столи і зустрічі з провідними фахівцями практичної медицини, конкурси професійної майстерності, виховні заходи тощо.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, ТОВ «Всеосвіта», онлайн-платформа accemedin.com, Мистецтво лікування, ТОВ «Група компаній МедЕксерт»). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань», «Академія сімейного лікаря», «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку», «Інтенсівна терапія пацієнтів із COVID-19: майстер-клас із ШВЛ», «Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 875 (2019/2020 н.р.).

Кабінети доклінічної практики оснащенні сучасним обладнанням, що надає змогу наблизити теоретичні заняття до умов майбутньої професійної діяльності.

Колектив циклової комісії тісно співпрацює з колективами лікарень, які є базами для навчально-практичної роботи: міські лікарні № 1, № 2, № 3, № 9, № 16.  Підготовка студентів на клінічних базах є практико-орієнтованою та базується на роботі біля ліжка хворого з опрацюванням методів клінічного мислення, сучасних лабораторних та інструментальних методів діагностики і диференційної діагностики терапевтичних захворювань, роботи з  медичною документацією. 

 

 

 

На практичних заняттях викладачі приділяють значну увагу формуванню професійно-компетентних медичних фахівців з високими моральними якостями, такими як відповідальність, емпатійність, толерантність, самостійність та самовідданість, терпимість, здатність до самоконтролю.

Члени циклової комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, які проводяться управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичними закладами міста.

Викладачі друкують наукові та методичні статті у збірниках науково-практичних конференцій:

Вибіцька О.В.:

Вибіцька О.В. Орфанні захворювання // Міжнародні наукові Кирило-Мєфодіївські читання, присвячені вшануванню Міжнародного Дня слов’янської писемності й культури, 2017

Вибіцька О.В., Давидова М.В. Методичні аспекти проведення заміру практичних навичок з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» як технології формування професійних компетенцій студентів-медиків // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», м. Житомир, 19-20 жовтня 2017 р.

Вибіцька О.В. Сучасні методи реабілітації хворих на орфанні захворювання // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», 25-26 жовтня 2018 р.

Викладачі циклової комісії перебувають у постійному пошуку нестандартних шляхів оптимізації освітнього процесу, беруть участь в організації виховної та позааудиторної роботи в коледжі.