Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

 Циклова комісія клінічних дисциплін №1

 

 

 

До складу циклової комісії клінічних дисциплін №1 входять досвідчені викладачі, серед яких мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач – методист» - 12,5%, «спеціаліст першої категорії» - 37,5%, «спеціаліст другої категорії» - 37,5%, «спеціаліст» - 12,5%.

Основні завдання, над якими працює циклова комісія терапевтичних дисциплін:

  • формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста;
  • впроваджування новітніх технологій навчання при вивченні терапевтичних дисциплін;
  • підвищення якості практичних вмінь та навичок за рахунок урізноманітнення педагогічних технологій та методів;
  • організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;
  • створення умов доступу студентів до інформаційних технологій для забезпечення самостійної пізнавальної діяльності;
  • виконання концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в молоді.

Методична проблема: «Удосконалення та активізація самостійної практичної та позааудиторної роботи студентів через запровадження інноваційних технологій».

Дисципліни, що вивчаються на циклі: "Внутрішня медицина", "Медсестринство у внутрішній медицині", «Невідкладні стани у внутрішній медицині», "Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина", "Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині", "Сімейна медицина", "Медсестринство в сімейній медицині", «Громадське здоров'я і громадське медсестринство», «Перша долікарська допомога».

Основними чинниками, що забезпечують якість освіти на цикловій комісії, є професійна підготовка викладачів, сучасне навчально-методичне забезпечення навчального процесу, використання інноваційних форм і методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів, наявність системи контролю й оцінювання рівня знань студентів, застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі, залучення викладачів і студентів до науково-пошукової діяльності, відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам, належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, забезпеченість науковою та методичною  літературою, що відповідає сучасним вимогам, використання матеріалів соціологічних та інших досліджень, спрямованість викладання на формування соціальних якостей сучасного фахівця, стимулювання самостійної роботи студентів, яка включає різноманітні види індивідуальної та колективної навчальної діяльності і здійснюється особисто студентами на аудиторних та позааудиторних заняттях з урахуванням їх індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей.

Велика  увага приділяється розвитку особистісних якостей студентів, сприяння формуванню грамотного фахівця, який прагне до постійного самостійного підвищення своєї медичної освіти.

Заняття з терапевтичних дисциплін проводяться на високому фаховому та методичному рівнях; навчальний матеріал викладається з використанням різноманітних форм і методів навчання, вибір яких обумовлено основними дидактичними завданнями, що вирішуються на конкретному етапі навчання, забезпечуючи оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів.

Викладачі застосовують технологію розвитку критичного мислення, при цьому використовують такі форми роботи як опрацювання інформації, розв’язання ситуаційних задач, проблем, вибір раціональних способів діяльності. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

Головною метою терапевтичної комісії є підготовка молодшого спеціаліста в галузі «Медицина» відповідно до державних стандартів освіти.

 

 

У навчальному процесі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють питанням індивідуалізації навчання, удосконаленню процесу оволодіння практичними навичками, науково-дослідній роботі студентів, заохоченню до активної самостійної діяльності розвитку всебічно розвиненої особистості.

Викладачами циклової комісії створені навчально - методичні посібники: «Алгоритми виконання практичних навичок в клініці внутрішніх хвороб» , «Алгоритми надання невідкладної допомоги при гострих станах в клініці внутрішніх хвороб», «Медсестринський процес в невідкладних станах», «Перша долікарська допомога».

На цикловій комісії працює студентський гурток «Рятівник».  Основний напрямок роботи гуртка – організація та проведення практичного та теоретичного навчання принципам надання домедичної невідкладної допомоги мирному населенню у разі виникнення надзвичайної ситуації.

 

 

Викладачі щороку традиційно організовують тижні циклової комісії, у рамках яких проводяться відкриті лекційні і практичні заняття, майстер класи для молодих викладачів, круглі столи і зустрічі з провідними фахівцями практичної медицини, конкурси професійної майстерності, виховні заходи тощо.

Кабінети доклінічної практики оснащенні сучасним обладнанням, що надає змогу наблизити теоретичні заняття до практичної діяльності.

Колектив циклової комісії тісно співпрацює з колективами клінік, які є базами для навчальної роботи: міські лікарні № 1, № 2, № 3, № 9, № 16.  Підготовка студентів на клінічних базах є практико-орієнтованою та базується на роботі біля ліжка хворого з опрацюванням методів клінічного мислення, сучасних лабораторних та інструментальних методів діагностики і диференційної діагностики терапевтичних захворювань, роботи з  медичною документацією.

 

 

 

Особлива увага приділяється паліативній та ХОСПІСній допомозі. На клінічних практичних заняттях студенти виконують догляд за пацієнтами похилого і старечого віку, за пацієнтами, хворими на невиліковні хвороби. На засіданні циклової комісії було проаналізовано зміст навчальних програм щодо питань реалізації надання паліативної допомоги.  На практичних заняттях викладачі приділяють значну увагу формуванню професійно-компетентних медичних фахівців з високими моральними якостями, такими як відповідальність, емпатійність, толерантність, самостійність та самовідданість, терпимість, здатність до самоконтролю.

Члени циклової комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, які проводяться управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичними закладами міста.

Викладачі комісії перебувають у постійному пошуку нетрадиційних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу, беруть участь в організації виховної та позааудиторної роботи в коледжі.