Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

НОРМАТИВНА БАЗА

Статут

Концепція діяльності Криворізького медичного коледжу на період 2020-2025 роки

Стратегія розвитку Криворізького медичного коледжу на 2020-2024 роки

Положення про педагогічну раду

Положення про адміністративну раду Криворізького медичного коледжу

Положення про організаційно-методичну комісію

Положення про структурні підрозділи Криворізького медичного коледжу

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому медичному коледжі

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Криворізького медичного коледжу

Законодавча база забезпечення академічної доброчесності

Етичний кодекс

Положення про пcихологічну службу

Положення про психологічний кабінет

Положення про академічну мобільність студентів Криворізького медичного коледжу

Положення про доступ до публічної інформації

Положення про веб-сайт Криворізького медичного коледжу

Положення про службу охорони праці

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з особливими потребами в Криворізькому медичному коледжі

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Антикорупційна програма

Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання виявлення корупції

Глосарій вищої освіти

Положення про виплату грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов`язків педагогічним працівникам Криворізького медичного коледжу

Мова освітнього процесу

ПРОТОКОЛИ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА (ПЕРШИЙ) БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ

Хронологія етапів створення освітньої програми «Сестринська справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Криворізькому медичному коледжі

31.08.2018 рік Протокол №1 засідання педагогічної ради

25.09.2018 рік Протокол №1 засідання студентської ради

09.10.2018 рік Протокол №2 засідання ОМК

11.12.2018 рік Протокол №3 засідання ОМК

12.12.2018 рік Протокол №6 засідання педагогічної ради

21.12.2018 рік Наказ №61-О "Про призначення Гаранта ОПП

10.01.2019 рік Протокол №1 засідання робочої групи по створенню Проекту ОП

19.02.2019 рік Протокол №2 засідання робочої групи по створенню Проекту ОП

19.03.2019 рік Протокол №3 засідання робочої групи по створенню Проекту ОП

22.03.2019 рік Протокол №18-А позачергове засідання технічної ради

23.04.2019 рік Протокол №20-А засідання технічної педагогічної ради

01.07.2019 рік Протокол №38 засідання педагогічної ради

30.08.2019 рік Наказ №39-О "Про введення в дію в 2019-2020 н.р. ОП"

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Положення про відділ кадрів

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників коледжу

Положення про комісію з питань евакуації в Криворізькому медичному коледжі

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій

Положення про професійний розвиток викладачів Криворізького медичного коледжу

Положення про школу викладача-початківця

Положення про творчу групу викладачів у Криворізькому медичному коледжі

Положення про наставництво у Криворізькому медичному коледжі

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних на науково-педагогічних працівників Криворізького медичного коледжу

Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності педагогічних працівників Криворізького медичного коледжу

Положення про індивідуальний робочий план викладача

Положення про атестацію педагогічних працівників Криворізького медичного коледжу

ВІДДІЛИ

Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Криворізького медичного коледжу

Положення про відділ кар`єрного зростання та працевлаштування

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

Положення про циклову комісію Криворізького медичного коледжу

Положення про циклову випускову комісію Криворізького медичного коледжу

Положення про рейтингову оцінку роботи циклової комісії Криворізького медичного коледжу

АБІТУРІЄНТУ

Правила прийому до Криворізького медичного коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році

Правила прийому до Криворізького медичного коледжу для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра у 2021 році

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про проведення вступних випробувань (фахового іспиту) з дисципліни "Основи медсестринства"

СТУДЕНТУ

Положення про студентоцентризм

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Положення про порядок та умови вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін в Криворізькому медичному коледжі

Положення про перезарахування оцінок та визначення академічної різниці

Положення про прийом, відрахування, переведення, поновлення та перезарахуванням здобувачам освіти Криворізького медичного коледжу

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Порядок формування рейтингу успішності студентів Криворізького медичного коледжу для призначення стипендій

Правила призначення і виплати стипендій студентам Криворізького медичного коледжу

Положення про запобіганню булінгу та реагування на випадки булінгу у Криворізькому медичному коледжі

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Положення про порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам у Криворізькому медичному коледжі

Порядок розгляду скарг здобувачів освіти Криворізького медичного коледжу

Положення про переведення студентів Криворізького медичного коледжу з одного джерела фінансування на інше

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів у Криворізькому медичному коледжі

Порядок складання іспитів Крок М в Криворізькому медичному коледжі (на період карантину)

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Положення про студентське самоврядування

Положення про доброчинну волонтерську діяльність в Криворізькому медичному коледжі

ГУРТОЖИТОК

Положення про студентський гуртожиток Криворізького медичного коледжу

Положення про студентське самоврядування у гуртожитку Криворізького медичного коледжу

Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Криворізького медичного коледжу

БІБЛІОТЕКА

Положення про бібліотеку

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому медичному коледжі

Положення про дистанційне навчання в Криворізькому медичному коледжі

Положення про навчально-методичний кабінет Криворізького медичного коледжу

Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної освіти) на період карантину

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про робочу навчальну програму дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Положення про силабус

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Криворізькому медичному коледжі

Положення про апеляцію на результати підсумкового контролю знань студентів Криворізького медичного коледжу

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами освіти Криворізького медичного коледжу

Положення про порядок взаємовідвідування навчальних занять у Криворізькому медичному коледжі

Положення про навчальний кабінет (лабораторію) Криворізького медичного коледжу

Положення про порядок відпрацювання студентами Криворізького медичного коледжу навчальних занять 

Положення про організацію роботи відділення

Рекомендації щодо оформлення посилань на матеріали, використані у письмових роботах учасників освітнього процесу Криворізького медичного коледжу 

ОПП

Положення про гарантів освітніх програм у Криворізькому медичному коледжі 

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Криворізького медичного коледжу 

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Криворізькому медичному коледжі 

Методичні рекомендації до складання та оновлення освітніх програм (ОП). Порядок затвердження та моніторинг освітніх програм 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Положення про тиждень науки циклової комісії 

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Положення про переддипломну практику

Положення про виробничу практику

 Угоди з базами практик

ВИХОВНА РОБОТА

Положення про виховну роботу у Криворізькому медичному коледжі

Положення про проведення анкетування у Криворізькому медичному коледжі

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ТА СЕРТИФІКАТИ

Відомості на право здійснення освітньої діяльності та сертифікати