Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін

І несе вогонь в своєму серці

Як сміливий гордий Прометей.

Фармацевт – володарю рецептів

Для життя, здоров’я, для людей.

Історія спеціальності «Фармація» у коледжі нараховує вже більше 55 років. Традиції і сучасність тісно переплелися між собою і складаються з досвіду минулого і сміливості сьогодення.

На цикловій комісії працює 9 викладачів, які викладають латинську мову, фармакологію, фармацевтичну хімію, фармакогнозію, технологію ліків, організацію та економіку фармації, основи медичного та фармацевтичного товарознавства, менеджмент та маркетинг у фармації. З них 6 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 - педагогічне звання «викладач-методист», 1 – «старший викладач».

Голова циклової комісії: Котельнікова Марина Геннадіївна, викладач-методист, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», загальний стаж – 26 років

Колектив циклової комісії опановує проблему:

 «Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців-фармацевтів в контексті змішаного навчання»

Освітній процес організується відповідно до діючих нормативних документів.

Викладачі циклової комісії впроваджують сучасні технології навчання: імітаційні, особистісно-орієнтовані, тренінгові, проблемні та інше. Професійні компетенції здобувачів освіти формуються шляхом застосування активних та інтерактивних методів, дидактичних ігор та нестандартних методів контролю: рольова гра, ділова гра, «ворк шоп», «веб-квест», «акваріум», метод конкретних ситуацій.

    

На лекціях та практичних заняттях широко використовуються цифрові технології (мультимедійні презентації, відеофільми, відеоролики, до створення яких залучаються також і студенти).

При проведені практичних занять викладачі максимально наближують умови навчання до умов майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти.

Викладачі фармацевтичних дисциплін здійснюють психолого – педагогічний супровід процесу навчання з використанням досліджень згідно відповідних методик,  інтерпретують та аналізують отримані результати та розробляють рекомендації щодо покращення якості навчання.

Кабінети та лабораторії обладнані всіма необхідними засобами, що забезпечує оптимальні умови для формування компетенцій, якими повинен володіти сучасний фахівець. Студенти працюють з реактивами, хімічними субстанціями, використовують сучасну апаратуру для виготовлення та аналізу ліків. У розпорядженні студентів гербарії лікарських рослин, рослинна сировина, макети лікарських засобів. Для формування практичних навичок працівника «першого столу» та розвитку навичок спілкування створено імітацію робочого місця – аптеку «Доброта. Довіра. Досвід».

Діагностика рівня знань студентів проводиться шляхом усного опитування, письмового контролю, комп’ютерного тестового контролю (кожна тема кожної дисципліни забезпечена банком тестових завдань в програмі «Колоквіум»).

Викладачі циклової комісії забезпечили викладання дисциплін навчально – методичними посібниками для студентів, зошитами для практичних занять та для організації та контролю самостійної роботи на друкованій основі, а саме:

1. Милова Н.І.:

латинська мова

- навчально-методичні посібники:

1. «Фармакологічна номенклатура. Клінічні терміни. Греко-латинські дублети» для студентів всіх спеціальностей

2. «Hоменклатура лікарських засобів та форм. Фармакологічна та медична термінологія. Ботанічна та фармакогностична номенклатура» (спеціальність «Фармація»)

3. «Загальні відомості з біномінальної ботанічної номенклатури» (спеціальність «Фармація»)

4. «Hоменклатура лікарських засобів. Основні фармацевтичні поняття»

5. «Особливості вживання латинської номенклатури в гомеопатії»

6. «Деякі  латинські  медичні  терміни та греко-латинські дублети» спеціальності «Медико-профілактична справа», «Лабораторна діагностика»

7. Робочий зошит для практичних занять спеціальність “Фармація”

ОіЕФ

1. Опорний конспект лекцій Частина I «Організація діяльності аптечних закладів»

2. Опорний конспект лекцій Частина II  «Облік та звітність аптек. Основи економічного аналізу та планування»

3. Робочий  зошит для практичних занять (на весь період навчання):

  а) для денної форми навчання

  б) для заочної форми навчання

4. Щоденник ознайомчої практики

5. Щоденник переддипломної практики

  а) для денної форми навчання

  б) для заочної форми навчання

ОММФ

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни: «Основи менеджменту та маркетингу у фармації»

2. Робочий зошит для практичних занять

2. Брижатова Л.І.

- зошити:

  1. Для практичних занять «Основи охорони праці та охорона праці в галузі».
  2. Для самостійної роботи «Основи охорони праці та охорона праці в галузі».
  3. Для практичних занять «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства».
  4. Для самостійної роботи «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства»
  5. Для занять «Основи латинської мови»
  6. Для занять «Основи латинської мови з медичною термінологією»
  7. Для практичних занять  «Клінічна фармакологія з токсикологією»
  8. Для самостійної роботи «Клінічна фармакологія з токсикологією»

3. Ігнатюк О.І.

- зошити на друкованій основі:

1. Для практичних робіт з дисципліни "Фармакологія та медична рецептура"  ОПП «Лікувальна справа»,

2. Для самостійних робіт з дисципліни "Фармакологія та медична рецептура"  ОПП «Лікувальна справа»

3. Для практичних робіт з самостійною роботою з дисципліни «Фармакологія» ОПП Фармація

4. Для практичних та самостійних робіт з дисципліни "Фармакологія та медична рецептура"  ОПП «Сестринська справа»

4. Зовтур Ж.В.

- зошити на друкованій основі:

1.Для практичних та самостійних робіт з дисципліни "Фармакологія та медична рецептура"  ОПП «Сестринська справа»

5. Котельнікова М.Г.

- зошити:

1.Для практичних занять  з фармакогнозіі.

2.Для організації самостійної роботи з фармакогнозії.

3.Для занять з дисципліни «Технології: пропедевтика фармакогнозії»

4.Для практичних занять з ботаніки

- методичні рекомендації:

5.Методичні рекомендації до практичних занять з фармакогнозії для студентів заочної форми навчання.

6. Натарова О.М.

1.Робочий зошит для занять «Основи латинської мови з медичною термінологією» (у в співавторстві з Брижатовою Л.І.)

2.Робочий зошит навчальної практики з фармакології для спеціальності «Фармація»

7. Гнидюк А.А.

1.Зошит для практичних занять з фармакології з самостійною роботою для спеціальності «Фармація»

2.Збірка тестів з фармакології.

3.Посібник «Графологічні структури з фармакології»

4.Посібник «Інформаційні матеріали з фармакології» для спеціальності «Акушерська справа»

Студенти реалізовують свої потреби по вдосконаленню та поглибленню знань, займаючись пошуково-дослідницькою роботою в гуртках з фармацевтичної хімії та технології ліків. Щорічно в рамках тематичних тижнів проводяться студентські конференції, «круглі столи», тренінги, в яких студенти з задоволенням приймають участь, виступаючи спільно з викладачем організаторами, учасниками і ведучими цих заходів. Тематика та зміст заходів на тиждень циклової комісії  ретельно обмірковуються, що забезпечує належні умови для розвитку інтелектуальних здібностей студентів, поглиблення знань з фахових навчальних дисциплін, прищеплює любов до обраного фаху, сприяє вихованню високих моральних якостей студентів, вдосконалює науково-методичний рівень викладачів. 

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ "На Урок", ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «Група компаній МедЕксперт», Видавнича група «Основа»). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання», «Майстерня дистанційного уроку – стань майстром вебінарів», онлайн-семінар «Професійний розвиток провізора/фармацевта під час пандемії», «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки», «Академічна доброчесність», «Освітні інструменти критичного мислення» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 1005 (2019/2020 н.р.).

Викладачі циклової комісії ведуть активну роботу з обдарованою молоддю, зі студентами, які прагнуть досягти певних висот в своєї діяльності.

Кожного року в коледжі проходить професійний конкурс фахової майстерності «Панацея», до участі в якому залучаються всі студенти 3-го курсу.

  

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

Брижатова Л.І. Педагогічне проектування навчально-дослідницької діяльності студентів-фармацевтів при вивчені дисципліни «Організація та економіка фармації // Міжнародній науково – практичній конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології»

Брижатова Л.І. Ділова гра як засіб формування професійних компетенцій студента-фармацевта // «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, 2-3 жовтня 2015

Брижатова Л.І. Неадекватний стиль педагогічної взаємодії очима студентів-фармацевтів // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук», 2-3 червня 2017 р. Київ

Волошина А.О., Котельникова М.Г. Роль позааудиторної роботи у формуванні здоров’язбережувальної компетенції студентів-фармацевтів // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я», м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.

Ігнатюк О.І. Шляхи оптимізації викладання фармакології на засадах компетентнісно-зорієнтованого навчання // Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві:проблеми і перспективи», м. Житомир, жовтень 2015 р.

Ігнатюк О.І. Фреймові  структури // І  Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», 24 березня 2016 р.

Ігнатюк О.І. Фреймові технології навчання при вивченні фармакології як засіб оптимізації навчального процесу // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук», 2-3 червня 2017 р. Київ

Котельнікова М.Г. Вивчення ринку седативних лікарських засобів рослинного походження вітчизняного виробництва // Міжнародна науково – практична конференція «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві», м. Одеса, 2015

Котельнікова М.Г. «Workshop» як технологія продуктивного навчання при вивченні фармакогнозії студентами-фармацевтами // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», 25-26 жовтня 2018 р.

Милова Н.І. Деякі аспекти компетентнісно-орієнтованого навчання молодших спеціалістів у галузі фармації // Міжнародній науково – практичній конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», 2015

Милова Н.І. Розвиток творчих здібностей студентів при вивченні дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу у фармації» // навчально-методичний журнал «Освіта. Техникуми, коледжі»

Милова Н.І. Реалізація андрагогічного підходу до навчання студентів відділення «фармація» заочної форми навчання при вивченні фармацевтичних дисциплін // X Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», 24-25 жовтня 2019, м. Житомир

Викладачі циклової комісії щоденно наполегливо працюють для того, щоб студенти спеціальності «Фармація» стали компетентними, конкурентоспроможними фахівцями своєї справи.