Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ПІДГОТОВЧЕ  ВІДДІЛЕННЯ

КРИВОРІЗЬКОГО МЕДИЧНОГО  КОЛЕДЖУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • «Положення про підготовче відділення Криворізького медичного коледжу» є локальним правовим актом коледжу, який регламентує діяльність підготовчого відділення у відповідності до нормативно-правових актів України, що регулюють питання функціонування, розвитку і фінансування системи вищої освіти, організації і надання платних послуг державними закладами освіти; нормативно-правових актів України в галузі освіти, науки, охорони здоров’я, фінансів та економіки; локальних нормативно-правових актів коледжу (Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Положення про державний вищий навчальний заклад, наказів і інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статуту Криворізького медичного коледжу, Положення про організацію навчальної роботи у Криворізькому медичному коледжі, відповідних рішень педагогічних та адміністративних рад, наказів директора коледжу, Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 28.08.2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»).
 • Впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки до вступу громадян України у вищі навчальні заклади України обумовлено ліцензією терміном дії  02.2015 р.– 01.07.2019 р. (серія АЕ № 636018, видана відповідно до рішення АК від 27.01.2015 р.).
 • Підготовче відділення є структурним госпрозрахунковим підрозділом Криворізького медичного коледжу і не має статусу юридичної особи.
 • Підготовче відділення організовано з метою підвищення рівня підготовки абітурієнтів, що вступають до медичного коледжу та до інших вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілів.
 • На підготовчому відділенні здійснюється підготовка слухачів з числа випускників усіх типів ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ та осіб, що навчаються у 9-11 класах.
 • Навчання на підготовчому відділенні проводиться за денною формою.
 • Підготовче відділення функціонує, спираючись на матеріально-технічну та науково-методичну базу коледжу.
 • Підготовче відділення співпрацює з іншими навчальними та науковими закладами.
 • На підготовчому відділенні проводиться профорієнтаційна робота.          
 1. УМОВИ ПРИЙОМУ  СЛУХАЧІВ 
 • Прийом слухачів на підготовче відділення здійснюється відповідно до наказу МОН України №1085 від 15.10.2015 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році».
 • На підготовче відділення приймаються громадяни України.
 • Підготовка слухачів підготовчого відділення здійснюється на умовах договорів за рахунок фізичних осіб.
 • Пільги при вступі на підготовче відділення мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа, особи, які користуються пільгами встановленими Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в редакції Закону України від 19.12.91р. із змінами і доповненнями від 01.07.92р.), інваліди I та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
 • Кількість місць, виділених для зарахування осіб пільгових категорій не повинна  перевищувати 10 % від загальної кількості слухачів, зарахованих на підготовче відділення.
 • Комплектація груп відбувається виходячи з кількості поданих заяв. Наповнюваність груп повинна бути не менше 25 осіб.

2.6.  Слухачі підготовчого відділення для зарахування подають:

 • заяву на ім’я директора Криворізького медичного коледжу;
 • копії:
 • свідоцтва про народження або паспорта,
 • атестату про повну загальну середню освіту (база 11 класів),
 • свідоцтва про базову загальну середню освіту або табеля за останній рік навчання (база 9 класів),
 • квитанцію (копію) про оплату навчання.
 1. РЕЖИМ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ 

3.1. Робота з підготовки до вступу може здійснюватися з  терміном навчання :

 • 6 місяців (два дні на тиждень),
 • 3 місяців (три дні на тиждень),
 • 3 тижні (п’ять днів на тиждень).прийом заяв – за місяць до початку занять,
  • Робота підготовчого відділення з терміном навчання організується за  графіком:
 • зарахування слухачів закінчується у день початку занять
  • Навчання слухачів підготовчого відділення проводиться з предметів:
 • біологія (база 9 класів) для спеціальностей 223 «Медсестринство», 224 "Технології діагностики і лікування"; 
 • біологія (база 11 класів) для спеціальності 223 «Медсестринство»;
 • хімія (база 9 класів) для спеціальності 226 «Фармація»;
 • хімія (база 11 класів) для спеціальності 226 «Фармація»;
 • українська мова (база 9 класів) для спеціальностей 223 "Медсестринство", 224 "Технології діагностики і лікування", 226 "Фармація";
 • україїнська мова та література (база 11 класів) – для спеціальностей 223 "Медсестринство", 226 "Фармація".
  • Протягом навчального процесу здійснюється контроль навчальних досягнень слухачів з предметів, що вивчаються на курсах, який проводиться у різних формах:

 • тестовий контроль (комп'ютерний та на паперових носіях),

 • контрольні роботи,

 • диктанти та ін.

Контроль навчальних досягнень спрямовано на встановлення  рівня знань і вмінь слухачів підготовчого відділення та  визначення напрямків і способів їх подальшої корекції. Навчання на підготовчих курсах закінчується виставленням підсумкових оцінок на основі тематичного обліку.

 • В разі необхідності, з метою інформування слухачів та їх батьків проводяться батьківські збори.
 • Слухачам підготовчого відділення на період навчання може надаватись гуртожиток.
 • Слухачі підготовчого відділення повинні дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку та статутних вимог Криворізького медичного коледжу.
 • Вступ випускників підготовчого відділення до Криворізького медичного коледжу відбувається на загальних умовах згідно з Правилами прийому до Криворізького медичного  коледжу.                   

ІV.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

 4.1. Для забезпечення роботи підготовчого відділення директор Криворізького медичного коледжу призначає:

 • завідувача підготовчим відділенням з числа викладацького складу коледжу;
 • викладачів окремих предметів (українська мова і література, біологія, хімія),
 • секретаря підготовчого відділення;
 • технічний персонал (гардеробника, прибиральницю);
 • бухгалтера.

4.2. Розподіл функціональних обов’язків:

           4.2.1. Завідувач підготовчим відділенням:

 • організує роботу з прийому заяв слухачів;
 • контролює комплектацію груп, відвідування занять слухачами, робочий час працівників відділення та своєчасне  заповнення журналів навчальних занять викладачами;
 • визначає режим роботи підготовчого відділення (розклад, час навчання);
 • забезпечує функціонування всіх підрозділів;
 • заповнює табель для нарахування заробітної платні.

           4.2.2. Викладачі несуть персональну відповідальність за складання навчально - методичних комплексів з предметів, що викладаються на підготовчому відділенні (робочих навчальних планів, коротких тематичних планів, методичних розробок занять, матеріалів контролю рівня знань, вмінь і навичок), своєчасне  заповнення журналів навчальних занять. З метою забезпечення якісного навчання слухачів викладачі використовують різноманітні форми і методи навчання, створюють умови, які сприяють розвитку інтересу до отримання знань.

         4.2.3. Секретар підготовчого відділення працює з документацією (прийом  заяв і документів).

         4.2.4. Технічний персонал (гардеробниця та прибиральниця) створюють необхідні санітарно-гігієнічні умови для  слухачів  підготовчого відділення.

         4.2.5. Бухгалтер на підставі табеля згідно діючих нормативів розраховує заробітну  платню працівників підготовчого відділення.

         4.2.6. Методист здійснює науково-методичну допомогу працюючим викладачам у формі інструктивно-методичних  та методичних нарад, індивідуальних консультацій.

         4.2.7. Заступник директора з навчальної роботи:

 • контролює ведення журналів навчальних занять; складання та дотримання графіку навчального процесу та розкладу занять;
 • затверджує навчально-методичних комплекси з хімії, біології, української мови та літератури.

4.2.8. Голови  методичних комісій хіміко-біологічних та філологічних дисциплін коледжу:

 • контролюють створення навчально-методичних комплексів з хімії, біології, української мови та  літератури;
 • забезпечують створення робочих навчальних програм, за якими працюють викладачі підготовчого відділення, у відповідності до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти України та чинних навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів.