Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія спецдисциплін лабораторної діагностики

Викладачі циклової комісії забезпечують навчання студентів  зі спеціальностей "Лабораторна діагностика" («Технології медичної діагностика та лікування», "Сестринська справа" («Медсестринство») та "Фармація".

У складі циклової комісії досвідчені викладачі, серед яких 86 % мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 29 % - педагогічне звання «викладач – методист», 14% - педагогічне звання «старший викладач», 2 кандидати наук.

Методична проблема циклової комісії: «Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця з високими моральними якостями шляхом впровадження активних та інтерактивних технологій навчання».

Головною метою роботи комісії є:

- підвищення якості професійної підготовки студентів;

- безперервний розвиток творчої особистості викладачів;

- вдосконалення педагогічної майстерності.

Підвищення успішності та якості професійної підготовки майбутніх фахівців здійснюється шляхом:

- удосконалення навчально-матеріальної бази;

- використання технічних засобів  та інноваційних форм навчання;

- створення навчально - методичних посібників;

- розробки та застосування алгоритмів виконання практичних навичок;

- організації самостійної позааудиторної роботи студентів;

- роботи з обдарованою молоддю та залучення студентів до науково-дослідницької роботи;

- проведення індивідуальних та групових консультацій, додаткових занять;

- систематичного контролю за рівнем вмінь та навичок.

Для підвищення якості теоретичної підготовки лекції проводяться із застосуванням технічних засобів навчання. Використовується мультимедійне забезпечення, демонстрація навчальних відеофільмів, інтерактивна дошка тощо. Систематично здійснюється контроль теоретичної підготовки студентів шляхом комп’ютерного тестового контролю.

З метою забезпечення успішної самостійної позааудиторної роботи студентів викладачами циклової комісії розроблені робочі зошити, які дозволяють студентам оволодіти практичними навичками, закріпити теоретичний матеріал шляхом розв’язання ситуаційних задач, тестових завдань.

Практична підготовка студентів відділення "Лабораторна діагностика" здійснюється за трьома формами практичного навчання: навчальна, виробнича та переддипломна.

Навчання здійснюється в сучасно обладнаних лабораторіях. Для успішного оволодіння практичними навичками  викладачі розробили  методичні рекомендації, навчально – методичні посібники та інструкції до практичних занять, алгоритми виконання практичних навичок з усіх дисциплін комісії. Систематично здійснюється замір практичних навичок за розробленими критеріями оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі впроваджують активні методи навчання (рольові ігри, метод аналізу конкретних ситуацій, розв’язання ситуаційних задач, "мозковий штурм" та ін.), ефективно використовується міждисциплінарна інтеграція.

Підготовка професійно компетентних фахівців забезпечується тісною співпрацею з лікувально-профілактичними закладами міста. Виробнича та переддипломна практика студентів відділення "Лабораторна діагностика" здійснюється на базах лабораторій лікувально-профілактичних закладів міста. Для якісного проходження практики викладачами розроблені інструкції та щоденники. Прийом заліків з практики здійснюється сумісно загальними та методичними керівниками.

Щорічно серед студентів проводиться конкурс професійної майстерності.

Робота  з обдарованою молоддю є одним з основних напрямів роботи циклової комісії. Навчити студентів аналізувати, мислити, знаходити і вирішувати проблеми, розвивати їх творчій потенціал, комунікативні здібності – є завданнями роботи гуртків.

З метою стимулювання інтересу до науково-дослідницької роботи викладачами організовано роботу гуртків з гігієни, клінічних лабораторних досліджень, біохімії. Цікавою є робота інтегрованого гуртка з дисциплін мікробіологія, гігієна, інфекційні хвороби із залученням студентів різних спеціальностей.

 

 

Безперервний розвиток творчої особистості викладачів та вдосконалення педагогічної майстерності реалізується шляхом систематичного підвищення кваліфікації викладачів на базі Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, участі викладачів у педагогічному лекторію коледжу, методичних заходах, конференціях тощо.

З метою підвищення педагогічної майстерності та обміну досвідом роботи щорічно викладачі циклової комісії проводять відкриті практичні заняття.

Викладачі циклової комісії – творчі, ініціативні педагоги, які мають великий досвід роботи і бажання ділитися ним. Свої напрацювання вони розміщують в "Учительском журнале он-лайн", на особистих сайтах в інтернет - мережі,  приймають участь в міжнародних науково – практичних конференціях.