Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія спецдисциплін лабораторної діагностики

Викладачі циклової комісії забезпечують навчання здобувачів освіти з ОПП «Лабораторна діагностика», «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Фармація».

 

Голова циклової комісії  Горяча Вікторія Володимирівна, загальний стаж – 30 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

У складі циклової комісії працюють досвідчені викладачі, серед яких 57 % мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Методична проблема циклової комісії:

«Підготовка висококваліфікованого  фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, відповідального, компетентного, який володіє не лише знаннями, високими моральними якостями, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за свою діяльність та готового до постійного професійного росту й професійної мобільності».

Головною метою роботи комісії є:

- створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного здобувача освіти, які зможуть навчатись протягом усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства;

- створення всіх відповідних умов для самореалізації та самоствердження особистості, забезпечення потреби суспільства у кваліфікованих фахівцях;

- виховання та розвиток творчих здібностей особистості;

- підвищення якості професійної підготовки студентів;

- безперервний розвиток творчої особистості викладачів;

- вдосконалення педагогічної майстерності за сучасними вимогами.

Підвищення успішності та якості професійної підготовки майбутніх фахівців здійснюється шляхом:

- удосконалення навчально-матеріальної бази;

- використання технічних засобів  та інноваційних форм навчання;

- створення навчально - методичних посібників;

- розробки та застосування алгоритмів виконання практичних навичок;

- організації самостійної позааудиторної роботи студентів;

- роботи з обдарованою молоддю та залученням студентів до пошуково-дослідницької роботи;

- проведення індивідуальних та групових консультацій, додаткових занять;

- систематичного контролю за рівнем вмінь та навичок.

Викладачі спрямовують свою роботу на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з достатнім рівнем знань і умінь, професійних навичок, необхідних молодому фахівцю в умовах сучасного розвитку медицини.

Розвивати творчість - це виховувати у студентів інтерес до знань, самостійність у навчанні, розширювати світогляд, формувати наполегливість

У досягненні поставленої мети викладачі циклової комісії широко впроваджують в освітній процес інтерактивні форми навчання, використовують міждисциплінарну інтеграцію з метою більш глибокого й усвідомленого засвоєння теоретичних знань та практичних навичок.

Викладачами циклу створені мультимедійні презентації, електронні лекції, складені робочі навчальні програми, тестові завдання, навчальні посібники, робочі зошити з дисциплін для самостійної роботи студентів та щоденники для роботи на практичних заняттях.

Для покращення вивчення здобувачами освіти дисциплін викладачами циклової комісії систематично створюються навчальні посібники, та зошити для самостійної підготовки студентів до занять, які дозволяють здобувачам освіти оволодіти  практичними навичками, закріпити теоретичний матеріал шляхом розв’язання ситуаційних задач, тестових завдань.

Горяча В.В.

  • Робочі зошити та щоденники для практичних занять з дисциплін:

- Мікробіологія для студентів ОПП «Фармація», «Сестринська справа», «Лікувальна справа»,  «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа».

- Медична паразитологія з ентомологією за ОПП «Лабораторна діагностика»;

  • Збірник тестових завдань до семестрового іспиту з дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» з ОПП «Лабораторна діагностика»;
  • Інформаційні матеріали для підготовки студентів до ліцензійного іспиту Крок М для студентів за ОПП «Лабораторна діагностика», «Сестринська справа», «Медико-профілактична справа».
  • Матеріали для підготовки студентів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» до практичних занять з дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» у 2-х буклетах.

Васильєва В.М.

  • Робочий зошит з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень» з ОПП «Лабораторна діагностика»;
  • Збірник тестових завдань з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень» для підготовки студентів із спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», ОПП «Лабораторна діагностика» до практичних занять, та до ліцензійного іспиту Крок М;

Науменко С.В.

- Збірник тестових завдань для підготовки до Крок М студентів з ОПП ,, Лабораторна діагностика" з дисципліни «Гігієна з основами екології та технікою санітарно - гігієнічних досліджень"

- Робочий зошит для практичних занять з  дисципліни «Гігієна з основами екології та технікою санітарно - гігієнічних досліджень" для студентів 2-го курсу з ОПП «Лабораторна діагностика".

Сухотепла Л.Г.

- Алгоритми виконання практичних навичок з дисципліни «Дерматологія та венерологія» для студентів зі спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа» та «Лікувальна справа».

Для підвищення якості теоретичної підготовки лекції проводяться з застосуванням технічних засобів навчання. Використовується мультимедійне забезпечення, демонстрація навчальних відеофільмів, інтерактивна дошка тощо. Систематично здійснюється контроль теоретичної підготовки студентів шляхом комп’ютерного тестового контролю.

 Практична підготовка студентів відділення "Лабораторна діагностика" здійснюється за трьома формами практичного навчання: навчальна, виробнича та переддипломна.

Практичні заняття проводяться у спеціально оснащених навчальних лабораторіях з використанням обладнання, пристосованого до умов освітнього процесу.

Практичні заняття можуть проводитися також в умовах реального професійного середовища у лікувальних закладах міста.

Підготовка професійно - компетентних фахівців забезпечується тісною співпрацею з лікувально-профілактичними закладами міста. Виробнича та переддипломна практика студентів відділення "Лабораторна діагностика" здійснюється на базах лабораторій лікувально-профілактичних закладів міста Кривий Ріг.

Для успішного оволодіння практичними навичками  викладачами розроблені  методичні рекомендації, навчально – методичні посібники та інструкції до практичних занять, алгоритми виконання практичних навичок з усіх дисциплін циклової комісії. Систематично здійснюється замір практичних навичок за розробленими критеріями оцінювання.

Викладачі впроваджують активні методи навчання (рольові ігри, метод аналізу конкретних ситуацій, розв’язання ситуаційних задач, "мозковий штурм" та ін.), ефективно використовується міждисциплінарна інтеграція.

Для якісного проходження практики викладачами розроблені інструкції та щоденники. Прийом заліків з практики здійснюється сумісно загальними та методичними керівниками.

Щорічно серед студентів проводиться конкурс професійної майстерності.

Робота з одарованою молоддю є одним з основних напрямів роботи циклової комісії. Навчити студентів аналізувати, мислити, знаходити і вирішувати проблеми, розвивати їх творчій потенціал, комунікативні здібності – є завданнями роботи гуртків.

З метою стимулювання інтересу до пошуково-дослідницької роботи викладачами організовано роботу гуртків з гігієни, клінічних лабораторних досліджень, біохімії.

Безперервний розвиток творчої особистості викладачів та вдосконалення педагогічної майстерності реалізується шляхомсистематичного підвищення кваліфікації викладачів на базі Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, участі викладачів у педагогічному лекторію коледжу, методичних заходах, проходженням онлайн курсів, участь в онлайн конференціях тощо.

З метою підвищення педагогічної майстерності та обміну досвідом роботи щорічно викладачі циклової комісії проводять відкриті практичні заняття.

У цикловій комісії працюють досвідчені, творчі та ініціативні  викладачі, які мають великий досвід роботи у лікувальних закладах, що дає їм більш активно ділитися своїми знаннями та уміннями зі студентами. Вони сприяють, насамперед, поглибленню знань студентів, розвивають інтерес до вивчення дисциплін, спонукають до вироблення ґрунтовних умінь та навичок.

Свої напрацювання викладачі розміщують на особистих сайтах в інтернет - мережі,  приймають участь в міжнародних науково – практичних конференціях.