Приєднуйся до нас:


YouTube YouTube Telegram

Instagram

Циклова комісія фізико - математичних дисциплін

У складі циклової комісії фізико-математичних дисциплін працює 5 викладачів, які мають відповідну фахову вищу освіту, з них 60% -  викладачі з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії», які мають стаж педагогічної роботи 20 і більше років. Викладачі циклової комісії  забезпечують опанування здобувачами освіти знаннями із загальноосвітніх дисциплін (математика, фізика, астрономія, інформатика) та професійноорієнтованими (біологічна фізика з основами медичної апаратури, медична інформатика, інформаційні технології у фармації).

 

Голова циклової комісії: Біліченко Ніна Іванівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач – методист», загальний стаж – 31 рік.

Методична проблема, над якою працюють викладачі: «Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засобу формування ключових і предметних компетентностей та позитивної мотивації студентів до успішного навчання».

Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін спрямовують навчально-методичну роботу на вдосконалення методичних прийомів щодо організації  самостійної роботи як дидактичної умови підвищення пізнавальної активності здобувачів освіти, забезпечення розвитку професійних якостей та оптимізації освітнього процесу.

Для досягнення поставлених цілей систематично вивчаються матеріали навчально-методичної та педагогічної літератури, нормативні документи, вдосконалюються та оновлюються навчально-методичні комплекси, поповнюються медіатеки навчальних відеофільмів та відеофрагментів, обговорюються шляхи активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти та методи забезпечення практичної спрямованості аудиторних занять та позааудиторних заходів, використовуються технології проектного методу, інформаційної, пошукової діяльності.  

Особлива увага в роботі циклової комісії приділяється вдосконаленню процесу навчання, форм і методів організації теоретичних і практичних занять: використовуються елементи змагання, проведення вікторин, створення та захист студентами проектів,  презентацій, пошукова робота. Біліченко Н.І. є тьютором «дифузної» групи щодо опанування методами роботи з інтерактивною дошкою «Інтерактивна дошка: повноцінне використання».

Викладачі проводять заняття в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях, лекційних аудиторіях із сучасним комп’ютерним забезпеченням. Доступ викладачів і студентів до центральної бази даних коледжу, до Internet - ресурсів, наявність  стаціонарних та переносних інтерактивних дощок, проекторів, 6 комп’ютерних кабінетів дають можливість використовувати сучасні електронні ресурси. Наприклад, на практичних заняттях з фізики застосування програми «Віртуальна фізична лабораторія» сприяє оптимізації освітнього процесу; програмне забезпечення NetopSchool дозволяє викладачам інформатики одночасно слідкувати за роботою всієї групи студентів, вчасно вказувати, допомагати та виправляти помилки кожного студента індивідуально, забезпечувати диференцийований підхід, враховувати індивідуальні особливості, а студенти мають змогу регулювати процес вивчення матеріалу; матеріали програми «Колоквіум» забезпечують якісне оцінювання знань та своєчасну їх корекцію; лекційні заняття з дисциплін циклової комісії проходять на високому методичному та науковому рівні за рахунок використання можливостей  інтерактивної дошки, таких як внесення правок, доповнень, додаткової інформації до мультимедійних презентацій, що робить їх інтерактивними.

  

Щорічно викладачами циклової комісії фізико-математичних дисциплін проводяться предметні тижні, заходи яких зорієнтовані на розвиток пізнавальної  активності і професійних якостей студентів-медиків, їх творчої ініціативи, загальнокультурного рівня, надання результатам навчання практичної значущості. Для цього викладачі обирають різні форми та види роботи: інформаційні повідомлення по радіо, цікаві досліди з фізики, анкетування, олімпіади, конкурси, конференції (усний журнал  «Безпечний Інтернет», гра - конкурс «Найрозумніший», командні  змагання «Мандрівка в країну знань», конференція  «Галерея видатних українських фізиків та інформатиків», гра «Бій розумників», ринг «Хочу все знати»).

  

Ведеться гурткова робота, під час якої студенти здійснюють пошукову та дослідницьку діяльність, а викладачі надають консультації з питань змісту, вибору літератури, послідовності виконання дослідження або пошуку. Теми обираються з урахуванням вікових особливостей та професійної спрямованості і мають на меті розвиток пізнавальної  активності, творчої ініціативи і професійних якостей студентів-медиків: «Вплив комп’ютера на світосприйняття студента»; «Технологія веб-квесту при вивчені медичних дисциплін»; «Створення електронного підручника». Результати гурткової роботи демонструються під час внутрішньоколеджних студентських конференцій.

Цикловою комісією були створені і надруковані посібники:

1. Федоренко В.П.:

«Збірник тестів з фізики: термодинаміка»;

«Збірник тестів з фізики: молекулярна фізика»

2. Кононюк О.В.:

«ІТФ: практикум», посібник для ОПП «Фармація»

«Медична інформатика: практичні завдання», посібник для ОПП «Сестринська справа»

3. Біліченко Н.І.:

посібник «Задачі для підготовки до ДПА»

посібник «Геометрія: практичні завдання»

4. Синяговська І.О.:

збірник «Тематичне оцінювання з астрономії»

посібник «Практичні завдання з астрономії»

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

Біліченко Н.І.:  

Біліченко Н.І. «Формування математичної грамотності та інформаційно-комунікаційної компетентності студентів-медиків вищого навчального закладу І-ІІ р.а. на основі діяльнісного підходу» // Міжнародна науково – практична конференція «Педагогіка в Україні та за кордоном», м. Харків, 2015

Біліченко Н.І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутній медичних спеціалістів шляхом впровадження ІКТ // Методичне забезпечення викладачів математики ВНЗ І-ІІ р.а. південного регіону, 2016

Біліченко Н.І. усний журнал «У світі цікавого» // «Відкритий урок», форум, каталог, № 01- 03 /2016

Біліченко Н.І. Розробка виховного заходу «Хочу все знати? Хочу все знати!» з математики для 10-х класів // Інтернет видання «Форум педагогічних ідей», 2016

Біліченко Н.І. Розробка заходу «Де логіка» для 10-х класів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід, №01/2018 (квітень 2018)

Біліченко Н.І. Сценарій проведення заходу з мультимедійною підтримкою: Кіножурнал "Усе хочу знати!" // Каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», № 01/2020

Вожегова О.В.:

Вожегова О.В. Організація самостійної роботи студентів Криворізького медичного коледжу в процесі впровадження елементів дистанційного навчання // Альманах «Педагогічне Криворіжжя», 2019

Федоренко В.П.:

Федоренко В.П. Розробка заняття «Визначення питомого опору провідника» // інтернет-журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», №05, 2015

Федоренко В.П. Розробка заняття «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника» , фізика // інтернет-журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», 2016

Федоренко В.П. Вимірювання швидкості світла як фактор впливу на формування наукових теорій природи світла // Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Наукові записки, педагогічні науки, випуск 183 (2019), Кропивницький

Федоренко В.П. Організація позааудиторної самостійної роботи з біофізики як засіб розвитку пізнавальної активності студентів // IV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», Кіровоградський державний педагогічний університет  м. В.Винниченка, 10-21 квітня 2017

Федоренко В.П. Міждисциплінарні зв’язки з фізикою при вивченні теми «Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки» в медичних коледжах // VІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», 19-20 квітня 2018, м. Кропивницький

Федоренко В.П. Інтегроване навчання фізики при вивченні теми «Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки» в медичних коледжах // XV (XXV) Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», м. Кропивницький, 17-18 травня 2019

Федоренко В.П.  Вимірювання швидкості світла ІХ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній та професійній освіті», 18-29 листопада 2019

Синяговська І.О.:

Синяговська І.О. Формування здорового способу життя як напрямок виховної роботи у Криворізькому медичному коледжі // Міжнародній науково – практичній конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», 2015