Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія фізико - математичних дисциплін

В складі циклової комісії фізико-математичних дисциплін працює 5 викладачів, які мають відповідну фахову вищу освіту, з них 80% -  викладачі з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії», що мають стаж педагогічної роботи 16 і більше років. Викладачі циклової комісії  забезпечують опанування студентами денної та вечірньої форм навчання знаннями з загальноосвітніх дисциплін (математика, фізика, астрономія, інформатика) та спеціальних (біологічна фізика з основами медичної апаратури, медична інформатика, інформаційні технології у фармації).

 

Методична проблема, над якою працюють викладачі: «Покращення якості медичної освіти шляхом впровадження професійної складової у процес навчання відповідно до освітньо-професійних програм».

Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін спрямовують навчально-методичну роботу на вдосконалення методичних прийомів щодо організації  самостійної роботи як дидактичної умови підвищення пізнавальної активності студентів, забезпечення розвитку професійних якостей та оптимізації навчального процесу.

Для досягнення поставлених цілей систематично вивчаються матеріали навчально-методичної та педагогічної літератури, нормативні документи, вдосконалюються та оновлюються навчально-методичні комплекси, поповнюються медіатеки навчальних відеофільмів та відеофрагментів, обговорюються шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів та методи забезпечення практичної спрямованості аудиторних занять та позааудиторних заходів, використовуються технології проектного методу, інформаційні, науково-пошукової діяльності.  

Особлива увага в роботі циклової комісії приділяється вдосконаленню процесу навчання, форм і методів організації теоретичних і практичних занять: використовуються елементи змагання, проведення вікторин, створення та захист студентами проектів,  презентацій, пошукова робота.

Викладачі проводять заняття в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях, лекційних аудиторіях із сучасним комп’ютерним забезпеченням. Доступ викладачів і студентів до центральної бази даних коледжу, до Internet - ресурсів, наявність  стаціонарних та переносних інтерактивних дощок, проекторів, 6 комп’ютерних кабінетів дають можливість використовувати сучасні електронні ресурси. Наприклад, на практичних заняттях з фізики застосування програми «Віртуальна фізична лабораторія» сприяє оптимізації навчального процесу; програмне забезпечення NetopSchool  дозволяє викладачам інформатики одночасно слідкувати за роботою всієї групи студентів, вчасно вказувати та допомагати виправляти помилки кожного студента  індивідуально, забезпечувати диференцийований підхід, враховувати індивідуальні особливості, а студенти мають змогу регулювати процес вивчення матеріалу; матеріали програми «Колоквіум» забезпечують якісне оцінювання знань та своєчасну їх корекцію. Лекційні заняття з дисциплін циклової комісії проходять на високому методичному та науковому рівні за рахунок використання можливостей  інтерактивної дошки, таких як  внесення правок, доповнень,  додаткової інформації до  мультимедійних презентацій, що робить їх інтерактивними.

  

Щорічно викладачами циклової комісії фізико-математичних дисциплін проводяться предметні тижні, заходи яких зорієнтовані на розвиток пізнавальної  активності і професійних якостей студентів-медиків, їх творчої ініціативи, загальнокультурного рівня, надання результатам навчання практичної значущості. Для цього викладачі обирають різні форми та види роботи: інформаційні повідомлення по коледжанському радіо, цікаві досліди з фізики, анкетування, олімпіади, конкурси, конференції (усний журнал  «Безпечний Інтернет», гра - конкурс «Найрозумніший», командні  змагання «Мандрівка в країну знань», конференція  «Галерея видатних українських фізиків та інформатиків», гра «Бій розумників», ринг «Хочу все знати») .

  

Ведеться гурткова робота, під час якої студенти здійснюють пошукову та дослідницьку діяльність, а викладачі надають консультації з питань змісту, вибору літератури, послідовності виконання дослідження або пошуку. Теми обираються з урахуванням вікових особливостей та професійної спрямованості і мають на меті розвиток пізнавальної  активності, творчої ініціативи і професійних якостей студентів-медиків: «Вплив комп’ютера на світосприйняття студента»; «Технологія веб-квесту при вивчені медичних дисциплін»; «Створення електронного підручника». Результати гурткової роботи демонструються під час коледжанських студентських конференцій.

Не залишають без уваги викладачі і видавницьку діяльність: укладають навчально - методичні посібники - «Збірник тестових завдань з фізики», «Атлас з біофізики», «Довідник з математики», «Опорні конспекти з фізики», «Щоденник для самостійної роботи з біофізики», «Практичні заняття з «Інформатики», «Щоденник для організації і контролю самостійної роботи з фізики», «Щоденник для організації і контролю самостійної роботи з математики», «Лекційний курс: біофізика», «Інформаційні технології у фармації», «Збірник прикладних задач з фізики», оприлюднюють методичні матеріали та статті у друкованих виданнях, на освітніх порталах.