Приєднуйся до нас:

  

YouTube

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Обов’язкові документи для акредитації:

 1. Місія  та Стратегія ЗВО. 
 2. Документи, які стосуються аналізу ринку праці. 1) 
 3. Положення про організацію освітнього процесу та інші документи, які підтверджують можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії.  
 4. Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін. 
 5. База вибіркових дисциплін (перелік, посилання на електронний ресурс тощо).
 6. Результати опитування/фокус-груп  здобувачів вищої освіти, інших досліджень щодо навантаження студентів. 
 7. Документ, що унормовує здобуття освіти за дуальною формою.
 8. Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм).  
 9. Документи, що визнають вимоги до вступних випробувань.  
 10. Документи, що містять положення про академічну мобільність, про визнання іноземного диплому. 
 11. Документ, який визначає порядок поновлення на навчання.  
 12. Документ про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
 13. Документи та інші матеріали, що демонструють реалізацію студентоцентрованого підходу в навчанні на ОП. 1) 
 14. Графік організації освітнього процесу.   
 15. Розклади атестаційних тижнів (сесій). 
 16. Посилання на систему дистанційного навчання (за наявності).
 17. Посилання на сайт із розміщенням розкладу атестаційних тижнів (сесій).  
 18. Документ про порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 19. Посилання на сайт щодо інформації про інтернаціоналізацію.   
 20. Документ, що регламентує написання РПНД. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 21. Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт  
 22. Порядок подання апеляцій (іспити, заліки, атестація)
 23. План/програма роботи підрозділу/особи, що координує діяльність з інтернаціоналізації.
 24. Документ, що містить процедуру контрольних заходів. 
 25. Документи та інші матеріали, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. 
 26. Результати перевірки кваліфікаційних робіт на антиплагіат. Результати перевірки кваліфікаційних робіт на дотримання академічної доброчесноті.
 27. Положення про проведення конкурсу на заміщення посад або інший документ, що регламентує обрання викладачів.  
 28. Документ, що регламентує систему професійного розвитку викладача.  
 29. Програма підвищення кваліфікації по ЗВО для викладачів на ОП.
 30. Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується систему професійного розвитку викладача. 
 31. Документи щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання.  
 32. Документ про фінансову діяльність за останні 3 роки:  
 33. Документи про права власності на об’єкти, які використовуються у навчальному процесі. 
 34. Навчально-методична документація відповідно до внутрішніх вимог ЗВО.
 35. Документи та інші матеріали, що унормовують механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти. 
 36. Правила прийому ЗВО. Інші документи, які регулюють перебування особами з особливими освітніми потребами в ЗВО Інформація на сайті: 1
 37. Документ, який регламентує політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій.
 38. Матеріали, які документують провадження за відповідними скаргами здобувачів. 
 39. Документ ЗВО, яким регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та посилання на нього.    
 40. Документи та інші матеріали, що підтверджують виявлені/усунені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості .
 41. Документи та інші матеріали, що підтверджують зміни, внесені до ОП за результатами останнього перегляду, з мотивацією, чим вони були обґрунтовані.
 42. Документальне підтвердження участі здобувачів освіти та студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. 
 43. Документальне підтвердження участі роботодавців безпосередньо або через свої об’єднання у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП.
 44. Документи та інші матеріали, які демонструють наявність практики збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників
 45. Документальне підтвердження участі випускників у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. 
 46. Документальне підтвердження врахування зауважень та пропозиції, сформульованих під час попередніх акредитацій при перегляді ОП.
 47.  Документальне підтвердження взаємодії структурних підрозділів у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти: 
 48. Статут http://kmk.in.ua/pro-koledzh/statut.html
 49. Правила внутрішнього розпорядку 
 50. Контракт здобувача вищої освіти  
 51. Документи про організацію навчального процесу та посилання на них на сайті ЗВО: 
 52. Адреса веб-сторінки 
 53. Посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти).(кафедри)