Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої програми.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Наказ МОН України від 11.07.2019 №977

 Нормативно правова база

Закон України Про освіту

Закон України Про вищу освіту

Положення Про організацію освітнього процесу

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування типових спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

      ст5.  Рівні та ступені вищої освіти

 Розділ ІІ Рівні, ступені та кваліфікація вищої освіти

Закон України

АНАЛІЗ якості освітньої діяльності шляхом вивчення результатів опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Криворізькому медичному коледжі

МОНІТОРИНГ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СТУПЕНЯ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ТА БАКАЛАВР

АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ У КРИВОРІЗЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

АНАЛІЗ анкетування з академічної доброчесності, проведений серед студентської молоді Криворізького медичного коледжу 2020-2021 навчальний рік

АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ СЕРЕД ВИПУСКНИКІВ КРИВОРІЗЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ НА ТЕМУ:«КУРАТОРСТВО У КРИВОРІЗЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ»>

АНАЛІЗ АНКЕТИ «ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

Аналіз опитування викладачів Криворізького медичного коледжу щодо організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання»

Аналіз опитування студентів Криворізького медичного коледжу щодо організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання