Приєднуйся до нас:

  

YouTube

Циклова комісія іноземних мов

Навчально-виховний процес на цикловій комісії іноземних мов забезпечує 8 викладачів, серед яких 2 кандидати наук, що становить 25% , мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 25%, «спеціаліст першої категорії» - 37,5%, «спеціаліст другої категорії» - 37,5%.

Циклова комісія іноземних мов активно працює над проблемою: "Діяльнісно-особистісно-розвиваюча технологія навчання як засіб формування професійної іншомовної компетенції молодих спеціалістів-медиків". Актуальність проблеми зумовлена євроінтеграційними пориваннями українського суспільства, інтенсифікацією інформаційних процесів, удосконаленням засобів комунікації, що потребує подолання комунікативних бар'єрів, якими  залишаються іноземні мови. Сучасний етап розвитку спонукає студентів − медиків оволодівати іноземною мовою як засобом  комунікації для вирішення проблем професійного та соціального характеру.

Абсолютно очевидним є  те, що професійна мобільність забезпечується умінням вирішувати повсякденні та професійні проблеми, здатністю до іншомовного спілкування, підготовкою у сфері нових інформаційних технологій тощо. Саме такі умови висуває роботодавець перед найманим фахівцем, а рівень відповідності індивідуальних показників очікуванням роботодавця й суспільства є основним показником компетентності.

Мовна підготовка фахівців забезпечується потужною матеріально-технічною базою.  Циклова комісія оснащена аудіо- та відеотехнікою, мультимедійною апаратурою, що дозволяє впроваджувати інноваційні інтерактивні технології у навчальний процес. Кабінети оснащені навчально-методичними комплексами. Викладачами був створений  банк навчально-методичної документації - «Електронний портфель студента», що включає не тільки матеріали практичних занять, але й комплекси щодо організації і контролю самостійної роботи студентів, а також  банк тестів  з діагностики знань студентів.

Кожного року циклова комісія проводить тематичні тижні з іноземних мов за професійним спрямуванням, під час яких студенти удосконалюють навички з професійної іноземної мовної комунікації.

 

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень, беруть участь у міжнародних проектах, мають міжнародні сертифікати , що підтверджують високий професіоналізм та стремління фахівців відповідати вимогам часу.

За останні 5 років педагогічним колективом циклової комісії було створено та надруковано більше, ніж 30 навчально-методичних посібників для аудиторної та самостійної роботи студентів медичних спеціальностей.

На базі циклової комісії працює обласне методичне об'єднання викладачів іноземних мов Дніпропетровської області, метою якого  є удосконалення рівня професійної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів І - ІІ р.а. Дніпропетровської області.

Викладачі циклової комісії беруть  активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

  1. Чепурна О.В.,  Шломенко О.Б. Шляхи формування внутрішньої навчальної мотивації у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентів немовних спеціальностей // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 20015. Вип. 52. - С.277-2779
  2. Чепурна О.В. Реалізація компетентнісного підходу у процесі вивчення англійської мови студентами-медиками як необхідна умова формування професійно мобільного фахівця // Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування професійно-мобільного фахівця: європейський вимір (м. Кривий Ріг, 23-24 квітня 2015 р.)
  3. Чепурна О.В. Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті// Записки з романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. - Вип 2 (31). - Одеса: КП ОМД, 2013. - С.155-161.
  4. Чепурна О.В. особливості методичної роботи над англомовними юридичними текстами у процесі перекладу // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки". - Вип. 2 (6). - Дніпропетровськ, 2013. С. 321-326.
  5. Чепурна О.В. Навчальний посібник для практичних занять з англ. мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності СС база 9 і 11кл. IVк.
  6. Шломенко О. Б. Про професійно комукативну компетентність                                / О. Б. Шломенко // Nauka I wyksztaicenie bez granic – 2010 : матер. VI міжнар. наук.-практ. конф. (Пшемисл, 7–15 грудня, 2010 р.). – Пшемисл : Nauka i studia, 2010. – Ч. 15. Педагогічні науки. – С. 85-87.
  7. Моренко В.М. Навчальний посібник для практичних занять з англ. мови для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей
  8. Єчина О.Б. Збірник зразків ділової документації для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей з англ. мови за професійним спрямуванням.
  9. Мікушина І.В.Англо-український розмовник  професійної лексики для студентів спеціальностей СС и ЛС ІІ-ІІІ курси.
  10. Мікушина І.В.Збірник анотацій до лікарських препаратів  для студентів спеціальності Фарм. База 9 і 11 кл. ІІІ к.