Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія іноземних мов

Освітній процес на цикловій комісії іноземних мов забезпечують викладачі, що мають високу професійну компетентність, а саме: 1 кандидат наук, викладачі з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» (20%), «спеціаліст першої категорії» (80%).

 Голова циклової комісії – Чепурна О.В., кандидат філологічних наук, автор 33 наукових, науково-популярних статей. Переможниця Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників технікумів та коледжів «Педагогічний Оскар – 2018» у номінації «Інноваційна діяльність циклової комісії» з темою роботи «Керування процесом професійного зростання викладача на цикловій комісії іноземних мов в ракурсі сучасного освітнього менеджменту»

Циклова комісія іноземних мов працює над проблемою:

"Діяльнісно – особистісно - розвиваюча технологія навчання як засіб формування професійної іншомовної компетенції студентів-медиків"

Актуальність проблеми зумовлена євроінтеграційними пориваннями українського суспільства, інтенсифікацією інформаційних процесів, удосконаленням засобів комунікації, що потребує подолання комунікативних бар'єрів, якими залишаються іноземні мови. Сучасний етап розвитку спонукає студентів − медиків оволодівати іноземною мовою як засобом комунікації для вирішення проблем професійного та соціального характеру.

Мовна підготовка фахівців забезпечується потужною матеріально-технічною базою: циклова комісія оснащена аудіо - та відеотехнікою, мультимедійною апаратурою, що дозволяє впроваджувати цифрові та інноваційні інтерактивні технології у освітній процес. Викладачі застосовують кооперативні, імітаційні методи навчання, підкастинг, «веб-квест», метод коучингових груп та інші.

На цикловій комісії створено банк навчально-методичної документації - «Електронний портфель студента», що включає не тільки матеріали практичних занять, але й комплекси щодо організації і контролю самостійної роботи, а також  банк тестів  з діагностики знань здобувачів освіти.

Кожного року проводиться тематичні тижні циклової комісії, під час яких здобувачі освіти удосконалюють навички з професійної іноземної мовної комунікації.  

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ "На Урок", ТОВ «Всеосвіта», платформа професійного розвитку «Веб-освіта», Міністерство цифрової трансформації України з МОН України, НМЦ вищої та фахової передвищої освіти). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Онлайн-сервіси для вчителів», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Англійська STEM (наука, техніка, інженерія та математика)», «Академічна доброчесність», «Освітні інструменти критичного мислення» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 873 (2019/2020 н.р.).

 За останні 5 років цикловою комісією було створено та надруковано більше, ніж 30 навчально-методичних посібників, зошитів для аудиторної та самостійної роботи студентів медичних спеціальностей:

1. Чепурна О.В.:

- навчальний посібник для практичних занять з англ. мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності СС IV к.

- навчально-методичний посібник для практичних занять з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів ІІІ курсу спеціальності «Лабораторна діагностика». – 2017р. 37с.

- методичні матеріали з навчання реферування та анотування англійською мовою професійно орієнтованих текстів медичних спеціальностей (для практичних занять) – 2017 р. – 37с.

- навчальний посібник для практичних занять для студентів ІV курсу спеціальності Медсестринство освітня програма «Сестринська справа» з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». – 2017р. – 90с.

- програма навчальної дисципліни «Англійська мова»  зі спеціальності 223 Медсестринство освітня програма «Сестринська справа» (бакалаврат).

- програма навчальної дисципліни «Ділова англійська мова»  зі спеціальності 223 Медсестринство освітня програма «Сестринська справа» (бакалаврат).

- робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова»  зі спеціальності 223 Медсестринство освітня програма «Сестринська справа» (бакалаврат).

- робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»  зі спеціальності 223 Медсестринство освітня програма «Медико-профілактична  справа»  ІІІ, IV, V, VI семестри.

- робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»  зі спеціальності 223 Медсестринство освітня програма «Акушерська  справа» ІІІ, IV, V, VI семестри.

2. Мікушина І.В.:

- Англо-український розмовник  професійної лексики для студентів спеціальностей СС и ЛС ІІ-ІІІ курси.

- Збірник анотацій до лікарських препаратів  для студентів спеціальності «Фармація» ІІІ к.

- Навчально-методичний посібник для організації практичних занять з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Лабораторна діагностика».

- Збірник обов’язків медичної сестри різних структурних підрозділів ЦПМСД з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІV курсу спеціальності «Сестринська справа» частина 1.

- Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Сестринська справа».

- Зошити для самостійних робіт: робочий зошит для самостійних робіт з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу (база 9 класів) спеціальності «Фармація»; робочий зошит для самостійних робіт з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу (база 11 класів) 3 семестр спеціальності «Фармація»; робочий зошит для самостійних робіт з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу (база 11 класів) 4 семестр спеціальності «Фармація».

3. Тьорнер Н.О.

зошити для самостійних робіт: сестринська справа (вечірня форма) 2 курс, німецька мова за професійним спрямуванням; фармація (заочна форма навчання) німецька мова за професійним навчанням. Лікувальна справа (база 9 класів, 4 курс) німецька мова за професійним навчанням; сестринська справа (база 9 класів, 4 курс) німецька мова за професійним спрямуванням; лікувальна справа (база 11 класів 2 курс) англійська мова за професійним спрямуванням; лікувальна справа (база 11 класів 3 курс) англійська мова за професійним спрямуванням; лікувальна справа (база 11 класів 4 курс) англійська справа за професійним спрямуванням; фармація (заочна форма) Англійська мова за професійним спрямуванням; лікувальна справа (база 9 класів 3,4 курси) Англійська мова за професійним  спрямуванням.

4.  Моренко В.М.:

- робочий зошит для організації аудиторної роботи студентів  І курсу всіх спеціальностей предмету“ Англійська мова ” І семестр (для студентів денного відділення). – 2019 р. – 19 с.;

- зошит для організації аудиторної роботи студентів  І курсу всіх спеціальностей предмету “ Англійська мова ” ІІ семестр  (для студентів денного відділення). – 2019 р. –32 с.;

- робочий зошит для організації аудиторної  роботи студентів IІ курсу всіх спеціальностей предмету “ Англійська мова ” ІІІ семестр(для студентів денного відділення).– 2019 р. –13 с.

5. Новаковець В.Г.

- робочий зошит для самостійних робіт з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 223 Медсестринство (вечірня форма навчання).

На базі циклової комісії працює Обласне методичне об'єднання викладачів іноземних мов Дніпропетровської області, метою якого є удосконалення рівня професійної компетентності викладачів іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням вищих медичних закладів освіти Дніпропетровської області.

Викладачі циклової комісії беруть  активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

Чепурна О.В. Реалізація міждисциплінарної інтеграції під час складання анотацій на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням           // Навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта», №2, 2020

Тьорнер Н.О. Organization Fundamentals for preventing corruption in local self-government bodies    // Collective monograph «Professional competencies and education innovations in the knowledge economy», 2020, Bulgaria

Тьорнер Н.О. Використання скрайбінгу у процесі викладання у закладах вищої освіти     // V Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу», листопад 2019, м. Кривий Ріг

Чепурна О.В.            Реалізація міждисциплінарної інтеграції під час складання анотацій на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням // Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі», 2018

Чепурна О.В., Козенко Л.О., Потрясова В.Б. Formation of medical student professional competence by means of cooperative learning of the English language        // ІІ Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», Польща, 06 – 07 квітня 2017 р.

Чепурна О.В. Англомовні неологізми в мовній нормі та практиці сучасної української медичної професійної мови // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: Європейські практики та національні перспективи», 28-29 жовтня 2016 р.

Чепурна О.В. Методологічна проблема комплексного підходу у викладанні англійської мови студентам немовних спеціальностей // ж. «Молодий вчений», 2016 р.

Чепурна О.В. Актуальні методичні проблеми щодо формування мовленнєвої компетенції студентів у ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації // журнал «Англійська мова та література», № 12, 2015 р.

Чепурна О.В.,  Шломенко О.Б. Шляхи формування внутрішньої навчальної мотивації у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентів немовних спеціальностей // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": збірник наукових праць. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. Вип. 52. - С.277-2779

Чепурна О.В. Реалізація компетентнісного підходу у процесі вивчення англійської мови студентами-медиками як необхідна умова формування професійно мобільного фахівця // Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування професійно-мобільного фахівця: європейський вимір, м. Кривий Ріг, 23-24 квітня 2015 р.

Чепурна О.В. Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті// Записки з романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. - Вип 2 (31). - Одеса: КП ОМД, 2013. - С.155-161.

Чепурна О.В. особливості методичної роботи над англомовними юридичними текстами у процесі перекладу // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки". - Вип. 2 (6). - Дніпропетровськ, 2013. С. 321-326.

Викладачі циклової комісії знаходяться у постійному пошуку сучасних форм та методів викладання, активно впроваджують студентоорієнтовані технології навчання, підвищують свій професійний рівень шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.