Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

У КРИВОРІЗЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

РОЗДІЛ № 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» ( № 1556-18 від 01.07.2014, у поточній редакції від 04.08.2015), «студентське самоврядування в Комунальному вищому навчальному закладі І рівня акредитації Дніпропетровської обласної ради «Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності сіл, селищ та міст Дніпропетровської області» є невід’ємною частиною громадського самоврядування у коледжі. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом».
 • У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, законами України, нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Статутом коледжу та цим Положенням (далі –Положенням).
 • Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні коледжем.
 • Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу.
 • Усі студенти, які навчаються у Криворізькому медичному коледжі, мають рівні права та можуть обиратися у органи студентського самоврядування.
 • Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.
 • Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, культурно-просвітницької, спортивно-масової та іншої діяльності за участю студентів Криворізького медичного коледжу.
 • Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою адміністрації і педагогів коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням та коштами.
 • Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, коледжу.
 • Органи студентського самоврядування діють на принципах:
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
  • Органами студентського самоврядування у Криворізькому медичному коледжі є старостат, студентська рада коледжу та рада гуртожитку.
  • Органи студентського самоврядування обираються таємним голосуванням 10 відсотків студентів коледжу строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів коледжу.

Голова  студентської ради та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування.

 

РОЗДІЛ № 2

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Органи студентського самоврядування (студентська рада коледжу, старостат, рада гуртожитку):

 • беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Криворізького медичного коледжу;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування, міжвузівських відносин;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів (педагогічної ради, до стипендіальної комісії, комісії по поселенню у гуртожиток);
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність органів самоврядування;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • сприяють проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • виконують інші функції, передбачені Законом «Про вищу освіту» та Положенням.

2.2. За погодженням з органами студентського самоврядування (студентською радою, радою гуртожитку) приймаються рішення про:

 • відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів фізичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються.

2.3. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів.

2.4. Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

2.5. Директор Криворізького медичного коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, постійний доступ до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

 

РОЗДІЛ № 3

СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Найвищим органом студентського самоврядування в коледжі є конференція студентів.

3.2. Основними виконавчими органами студентського самоврядування є:

 • студентська рада коледжу,
 • рада гуртожитку,
 • старостат.

3.3. Виконавчі органи студентської ради коледжу – сектори:

 • культурно-масової роботи,
 • спортивної роботи,
 • навчально-виховної роботи,
 • трудовий сектор,
 • волонтерської роботи,
 • інформаційний центр,
 • соціальної роботи.

3.4. Виконавчі органи ради гуртожитку - сектори:

 • соціального захисту,
 • організації дозвілля,
 • інформаційний центр (редколегія),
 • комісія санітарного стану.

3.5. Виконавчі органи - старостат:

 • на відділеннях – старости відділень,
 • у гуртожитку – старости поверхів.

3.6. Виборча комісія.

 

РОЗДІЛ №4

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА СТУДЕНТСЬКА РАДА

 4.1. Конференція студентів скликається кожного року у вересні для:

 • ухвалення «Положення про студентське самоврядування у Криворізькому медичному коледжі» у разі законодавчих змін в Україні, з метою внесення змін і доповнень до Положення або створення нового документу.
 • визначення структури, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів органів студентського самоврядування;
 • заслуховування звітів органів студентського самоврядування та надання їм відповідної оцінки;
 • заслуховування звіту голови студентської ради;
 • розгляду та затвердження основних напрямів діяльності (плану роботи).

4.2. Всі академічні групи обирають на студентську конференцію по два делегати, з котрих кожен має право голосу.

4.3. Головує на конференції голова студентської ради. Конференція проводиться за умови реєстрації не 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.5. Рішення конференції приймаються більшістю голосів відкритим голосуванням, зміни та доповнення до Положення приймаються за умов, якщо за нього проголосувало 2/3 делегатів конференції.

        4.6. Засідання студентської ради коледжу і ради гуртожитку проводиться 5 разів на рік і оформлюються протокольно. Старостат на відділеннях проводиться щотижня.

 

РОЗДІЛ №5

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

 

5.1. Голова студентської ради очолює студентську раду.

5.2. Голова студентської ради здійснює керівництво поточною роботою робочих органів студентського самоврядування, представляє органи студентського самоврядування в коледжі та за його межами.

5.3. Голова студентської ради обирається шляхом таємного голосування (відповідно до п. 1.12 «Положення про студентське самоврядування у Криворізькому медичному коледжі»).

5.4. Вибори голови студентської ради проводяться в один тур.

5.5.Обраним головою студентської ради вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.

5.6. Кандидатом на посаду голови студентської ради може бути будь-який студент Криворізького медичного коледжу, який виявив бажання та подав заяву і передвиборну платформу на ім'я голови виборчої комісії. До заяви додаються списки з підписами 10% студентів коледжу на підтримку кандидата.

Документи подаються не раніше, ніж за три тижні, і не пізніше, ніж за два тижні, до проведення виборів.

5.7. Одна і та ж сама особа не може займати посаду голови студентської ради більше, ніж два строки підряд.

5.8. Передвиборча агітація кандидата на посаду голови студентської ради починається з дня реєстрації кандидата виборчою комісією і закінчується за один день до виборів.

5.9. Вибори голови студентської ради є рівними: делегати беруть участь у виборах на рівних засадах, кожен делегат має один голос.

5.10. Голова студентської ради:

 • бере участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів;
 • забезпечує підготовку звітів про виконану роботу;
 • приймає постанови щодо діяльності органів студентського самоврядування;
 • вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів коледжу з питань студентського життя;
 • бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв'язків;
 • затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок роботи секторів.

5.11. Позачергове засідання студентської ради скликається за рішенням голови студентської ради відповідно до цього Положення.

5.12. Постанови голови студентської ради є обов'язковими для всіх органів студентського самоврядування.

5.10. Голова студентського ради здійснює контроль за діяльністю інших органів студентського самоврядування.

5.11. Голова студентської ради виконує свої обов'язки до вступу новообраного голови студентської ради.

5.12. Повноваження голови студентської ради припиняються достроково у випадках:

 • особистої заяви;
 • відрахування з числа студентів  коледжу;
 • неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;
 • передбачених п. 12 цього Положення.

5.13. Голова студентської ради може бути усунений з посади рішенням студентської ради. Рішення про усунення голови студентської ради з посади приймається на засіданні студентської ради не менше, ніж 2/3 від загальної кількості делегатів.

5.14. Будь-який студент коледжу може подати заяву про недовіру до голови студентської ради у випадку, якщо до заяви додаються підписи 10% студентів коледжу. Студентська рада для з'ясування обставин, які є причиною вираження недовіри до голови студентської ради, утворює тимчасову комісію, яка у п'ятиденний строк встановлює причини подання заяви. У триденний строк розглядаються висновки тимчасової комісії і виноситься рішення про позачергове засідання студентської ради з питань усунення голови студентської ради з посади.

 

РОЗДІЛ №6

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

6.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:

 • узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів відносно організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу, звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
 • брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;
 • отримувати в органах адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів.

6.2. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані:

 • сприяти всебічному розвиткуколеджу;
 • представляти і захищати інтереси студентів;
 • виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим Положенням.

6.3. Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського самоврядування коледжу.

 

РОЗДІЛ №7

СЕКТОРИ

 

7.1. Сектори є робочими органами студентського самоврядування в Криворізькому медичному коледжі.

7.2. Сектори:

 • проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;
 • спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях, в гуртожитках, гуртках, молодіжних громадських об'єднаннях та співпрацюють з ними;
 • ведуть профорієнтаційну діяльність серед учнів, організовують культурно-масову, спортивно-оздоровчу, просвітницьку роботу;
 • постійно інформують студентів коледжу про свою діяльність за допомогою засобів інформаційного сектору.

7.3. Голів секторів обирають таємним голосуванням.

7.4. Голова сектору:

 • керує поточною роботою;
 • контролює і координує роботу голів відповідних секторів у академічних групах, що обираються відкритим голосуванням у академічних групах.

7.5. Членом сектору може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного комітету.

 

РОЗДІЛ № 8

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

8.1. Виборча комісія є постійнодіючим органом студентського самоврядування, який відповідно до Положення забезпечує організацію підготовки і проведення засідання студентської ради та виборів голови студентської ради.

8.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію виборчих прав студентів.

8.3 Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

8.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.

Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень, що передбачені цим Положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень комісії, не припустиме.

8.5. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду голови студентської ради, представники адміністрації коледжу.

За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.

Рішення виборчої комісії публікуються в студентській газеті, оголошуються по внутрішньому радіо і внутрішньому телебаченні.

8.6. До складу виборчої комісії входять по 2 представники з кожного відділення (визначаються таємним голосуванням на старостатах).

Голова виборчої комісії, заступник голови та секретар обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

Після формування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше, ніж на одну третину.

Виборча комісія працює на постійній основі.

8.7. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.

8.8. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.

Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар.

8.9. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього Положення належить до компетенції комісії.

Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності - заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії.

Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в п. 8.5. Положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії.

8.10. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним її членом.

8.11. Виборча комісія:

 • організовує підготовку і проведення виборів голови студентської ради;
 • забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;
 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього положення з питань виборів голови студентської ради;
 • публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші матеріали про свою діяльність;
 • встановлює форми виборчих списків делегатів студентської ради, зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів;
 • заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів голови студентської ради;
 • проводить реєстрацію кандидатів на посаду голови студентської ради, відповідно до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата на посаду голови студентської ради, надання виборчих документі;
 • затверджує результати виборів голови студентської ради, оголошує в засобах масової інформації повідомлення про результати виборів голови студентської ради.

8.12. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

8.13. Голова комісії:

 • здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;
 • забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;
 • скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання засідання, веде засідання комісії;
 • призначає на посаду та звільняє з посад працівників секретаріату комісії;
 • представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу;
 • голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації діяльності секретаріату комісії.

8.14. У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює функції і повноваження голови комісії, передбачені п. 8.13. Положення.

8.15. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

8.16. Члени комісії мають право:

 • проводити роботу з питань організації підготовки і проведення виборів делегатів до студентської ради;
 • давати доручення, що є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування;
 • виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень;
 • ставити іншим учасникам комісії питання відповідно до порядку денного та отримувати відповіді по суті;
 • знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданнях комісії.

8.17. Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю комісії.

Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй діяльності є незалежними.

Незалежність членів комісії забезпечується:

 • особливим порядком призначення та дострокового припинення повноважень;
 • забороною втручання у діяльність комісії.

8.18. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням голови студентської ради у разі:

 • порушення ним встановлених цим положенням норм;
 • відрахування із числа студентів;
 • за особистою заявою члена комісії;
 • за невиконання покладених обов'язків.

Голова студентської ради в зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії призначає у місячний строк іншу особу.

8.19. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до Положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керують відповідо до Положення.

8.20. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов'язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов'язковим для всіх органів студентського самоврядування.

8.21. Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або рішенням студентської ради.

Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що неврегульований цим повноваженням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови затверджується комісією більшістю від її складу.

 

РОЗДІЛ №9

СТАРОСТАТ ВІДДІЛЕННЯ

 

9.1. Старостат відділення є органом студентського самоврядування на відділенні.

9.2. Членом старостату відділення є кожний староста академічної групи відділення.

9.3. Старостат відділення збирається на засідання кожного тижня для визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентської ради та плану роботи студентської ради коледжу і старостату відділення.

9.4. В другий тиждень вересня старостат відділення обирає старосту відділення.

9.5. У відповідності до Положення старостат відділення має право достроково припинити повноваження старости відділення.

9.6. Староста відділення організовує самоврядування студентів на рівні академічних груп та всього відділення.

9.7. Староста відділення співпрацює з завідуючим відділенням і представляє інтереси студентів відділення  в студентській раді коледжу.

9.8. Староста відділення:

 • контролює присутність студентів на всіх видах навчальних занять, з'ясовує причину відсутності студентів та подає завідуючому відділеннями відповідні дані;
 • організовує виконання наказів та розпоряджень директора коледжу та завідуючого відділенням;
 • підтримує навчальну та трудову дисципліну студентів.

9.9. Розпорядження старости курсу в межах його повноважень обов'язкові для виконання студентами курсу.

9.10. Староста курсу може бути звільнений від виконання своїх обов'язків:

 • за особистою заявою;
 • якщо за це проголосувало більше половини членів старостату відділенням.

9.12. Сектори є робочими органами студентського самоврядування на відділенні.

9.13. Староста академічної групи обирається відкритим голосуванням на зборах студентів групи.

9.14. Староста групи представляє інтереси студентів групи на старостатах відділень та співпрацює зі старостою відділення.

9.15. Староста групи:

 • організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку навчального процесу;
 • повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;
 • несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних занять та семінарів;
 • контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження директора коледжу.

9.16. Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами групи.

9.17. Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов'язків:

 • за особистою заявою;
 • зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.

9.18. Збори студентів академічної групи проводяться за потребою, але не рідше ніж раз на місяць.

9.19. Головує на зборах староста групи.

9.20. У період з 5 по 15 вересня збори групи, студенти простою більшістю голосів обирають старосту групи та одного делегата на студентську конференцію.

9.21. Делегатом на студентській конференції може бути будь-який студент групи.

 

РОЗДІЛ №10

ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Фінансування самоврядування у Криворізькому медичному коледжі регламентовано ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» ( № 1556-18 від 01.07.2014, у поточній редакції від 04.08.2015) та відповідними фінансовими нормативними актами.

 

РОЗДІЛ №11

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Дане положення діє з дня його затвердження на конференції.

11.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після затвердження на засіданні студентської ради та погодження їх з директором Криворізького медичного коледжу.