Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова випускова комісія

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Циклова комісія готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров'я за спеціальністю 223 Медсестринство.

Стратегічною метою діяльності циклової випускової комісії є формування особистості фахівця – бакалавра сестри медичної, компетентного відповідно до стандарту вищої освіти та конкурентноздатного на сучасному ринку праці.

Головні напрями навчально-методичної та наукової діяльності циклової комісії:

розширення загальних компентностей, формування управлінських умінь, розвиток лідерських якостей, педагогічних здібностей у здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

впровадження сучасних (інтерактивних, цифрових, тренінгових) педагогічних технологій, форм та методів навчання.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Завдання колективу випускової циклової комісії – удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти.

КОЛЕКТИВ ЦИКЛОВОЇ ВИПУСКОВОЇ КОМІСІЇ: 

 

Гнидюк Олександр Володимирович, голова випускової циклової комісії, кандидат медичних наук, викладач дисципліни «Психічне здоров’я», кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

 

Лавренко Ганна Миколаївна, кандидат медичних наук, викладач дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи», кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист»

 

Гайдар Лариса Іванівна, кандидат біологічних наук,викладач дисципліни «Біологічна хімія»,кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист»

 

Башук Ганна Олександрівна, кандидат економічний наук, викладач дисципліни «економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг», кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

 

Уяздовська Аліна Петрівна, викладач дисципліни «Обстеження та оцінка здоров’я стану здоров’я людини»,кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ 

Викладачі циклової випускової комісії беруть участь у методичній роботі коледжу: готують доповіді на засідання Педагогічного лекторію, проводять відкриті заняття з використанням інтерактивних технологій навчання: ділові та рольові ігри, кейс-метод, «мозковий штурм», професійний тренінг та ін. Навчально-методичні посібники викладачів циклової випускової комісії мають високий науковий та навчально-методичний рівень. 

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах: 

Башук Г.О.: 

Статті у фахових наукових виданнях: 

1. Башук Г.О. Проблеми державного регулювання залізорудною мінерально-сировинною базою України / Г.О. Башук // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. - №4. – С. 120-124. 

2. Башук Г.О. Сучасний стан залізорудної мінерально-сировинної бази України / Г.О. Башук // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2010. - №1. – С. 135-139. 

3. Башук Г.О. Систематика методичних та методологічних факторів щодо оцінки конкурентоспроможності продукції / Г.О.Башук // Науковий вісник Одеського економічного університету. – 2011. - №25. – С. 145-155. 

4. Башук Г.О., Класифікація чинників і методів інноваційного розвитку промисловості [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2012. - № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 

5. Башук А.А., Развитие национальной экономики Украины в условиях глобализационных процессов / А.А. Башук // Уральский научный вестник. – Казахстан. – 2013. - №1. – С. 4-16. 

6. Башук Г.О., Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України / Г.О. Башук // Інвестиції: практика та досвід. – Київ. – 2013. - № 2. – С.41-44. 

10. Башук Г.О., Економіко-інноваційна модель конкурентоспроможності продукції в Україні / Г.О. Башук // Економіка та держава. – Київ. – 2013. - № 6. – С. 102-106. 

7. Башук Г.О., Державне регулювання інноваційних функцій підприємства України [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2013. - № 8. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 

8. Bashuk A., Cyclical innovative economic development in the era of globalization / Bashuk A. // Nauka i studia. – Польша. – 2013. – С.78-84. 

9. Башук Г.О., Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності промислової продукції в Україні [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2014. - № 9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 

10. Bashuk A. Innovation and investment activity in the present conditions / Bashuk A. // Nauka i studia. – Польша, 7-15 січня – 2016. – С.79-81. 

11. Башук Г.О., Методи підвищення ефективності використання персоналу комерційних банків і їх відділів [Електронний ресурс] / Г.О. Башук // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ. - 2016. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 

12. Башук Г.О. Корпоративна стратегія і бізнес-стратегія / Г.О. Башук // «Новий погляд на розвиток економіки країни» (м. Львів, 25-26 березня 2016 р.). - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.139-142. 

13. Башук Г.О. Моделювання мобільної підтримки інновацій // Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: [колективна монографія]; Вип. 2 / за ред. д.е.н., доц. К.В. Ковтуненко, д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова, д.е.н., проф. Ю.М. Сафонова – Херсон: Гринь Д.С., 2017. – Вип. 2. – с. 728 - 742. - 905 с. 

14. Башук Г.О. Управління персоналом з використанням процесно-вартісних механізмів як інноваційний метод підвищення ліквідності комерційних банків // Інновації у досягненні ефективних моделей публічного управління та корпоративного менеджменту: [колективна монографія]; Криворізький екон. ін.-т ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Кривий Ріг: СПД Залозний В.В., 2017.-235с. (особистий внесок 12с.) 

Участь у міжнародних конференціях: 

1. Башук Г.О. Теоретичні основи екологічного менеджменту, як підсистеми управління корпоративним підприємством / Г.О. Башук // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: матеріали (тези доповідей) Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том ІІ – Кривий Ріг. – 2009. – С. 43-45. 

2. Пліщенко С.С., Башук Г.О. Деякі міркування щодо викладання нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» у ВУЗі. / Пліщенко С.С., Башук Г.О. // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки-2012: матеріали (тези доповідей) Міжнародної науково-практичної конференції. Том І – Вінниця. – 2012. – С. 23-25. 

3. Bashuk A., Engineering of the instruments of government regulation of economic processes / Bashuk A. // Материалы (тезисы) IX Международной научно-практической конференции – Praha. – 2012-2013. – С. 59-62. 

11. Bashuk A., Diffusion of innovations / Bashuk A. // Материалы (тезисы) IX Международной научно-практической конференции «Научное пространство Европы – 2013». – Польша. – 2013. С. 3-5. 

4. Башук Г.О. Промислова політика держави / Г.О. Башук // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: матеріали (тези доповідей) ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Том ІІ – Кривий Ріг. – 2013. – С.340 - 343. 

5. Башук Г.О., Економічна оцінка залізорудних родовищ що розробляються / Башук Г.О. // Материалы (тезисы) X Международной научно-практической конференции «Дни науки» – Praha. – 2014. – С.41-44. 

6. Башук А.А., Проведение аудитов безопасности на предприятиях Кривбасса / Башук А.А. // Материалы (тезисы) X Международной научно-практической конференции «Новости научного прогресса». – Болгария. – 2014. С. 50-52. 

7. Хорольський В.П., Башук Г.О., Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку машинобудівного комплексу регіону / Хорольський В.П., Башук Г.О. // Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства». – Кривий Ріг. – 2015. - №39. – С. 169-173. 

8. Башук Г.О., Принципи формування інноваційної політики та механізми її реалізації / Башук Г.О., Орлова М.В., Мокрецова А.В. // Материалы (тезисы) XIII Международной научно-практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности» – Польша. – 2017. – С.11-14. 

 Гайдар Л.І.: 

Статті  у фахових наукових виданнях: 

1.Гайдар Л.И., Березин В.А., Кононова Л.И., Черенько Т.М., Лисяный Н.И., Шевченко Г.М. Ферментный иммуносорбционный анализ для количественного определения глиального фибриллярного кислого белка в сыворотке крови / Л.И.Гайдар, В.А.Березин 

[ и др.]. – М.,1986. - №1., б/о 812. – Деп. в ВИНИТИ  04.10.85, №7065-1385. 

2. Гайдар Л.И., Березин В.А. Выявление антител к глиальному фибриллярному кислому белку в биологических жидкостях методом твердо фазного иммуноферментного анализа / Л.И.Гайдар, В.А.Березин // Молекулярные основы действия экзогенных и эндогенных факторов на организм: сб. науч. трудов ДГУ. - Дн-вск,1987.- С.54-59. 

3. Березин В.А., Гайдар Л.И. Изменение єкспрессии глиального фибриллярного кислого белка в онтогенезе мезга человека: тезисы докл. / В.А.Березин, Л.И.Гайдар // Проблемы изучения наследственности человека на уровне белковых продуктов генной экспрессии: сб. статей по материалам Всесоюз. симпоз.- М.,1989. - С.7-8. 

4. Гайдар Л.И., Литвинова Л.В., Втюрина И.Ю., Соловьев Ю.Н., Березин В.А., Василов Р.Г. Получение моноклональных антител к глиальному фибриллярному  кислому белку и их использование для характеристики полипептидного состава глиоспецифического белка в онтогенезе мозга человека / Л.И.Гайдар, Л.В.Литвинова [и др.].   // Нейрохимия. - 1990. - №2.- С 34-36. 

Участь у наукових конференціях: 

1. Гайдар Л.И., Березин В.А. Получение и характеристика моноклональных антител к белкам промежуточных филаментов мезга человека: тезисы докл. / Л.И.Гайдар, В.А.Березин // Современная медицина и научно-технический прогресс: сб. статей по материалам Респ. конф. молодых ученых и специалистов-медиков - Бакуриани, 1988.-С.13-14. 

2. Гайдар Л.И. Использование моноклональных антител для изучения экспрессии глиального фибриллярного кислого белка в онтогенезе мозга человека: тезисы докл. / Л.И.Гайдар // Актуальные проблемы биотехнологии: сб. статей по материалам Всесоюз. конф. молодых учених - М., 1988. 

3. Гайдар Л.И., Литвинова Л.В., Втюрина И.Ю., Березин В.А., Василов Р.Г. Моноклональные антитела к белкам цитоскелета мозга человека: тезисы докл. / Л.И.Гайдар, Л.В.Литвинова [и др.].    // Современные направления создания медицинских диагностикумов: сб. статей по материалам Всесоюз. конф.  . - М., 1988.- С.25. 

4. Berezin V.A., Gaydar L.I. Analysis of human brain intermediate filament proteins by use of monoclonal antibody //Abstr.14-th Int. Congress of Biochemistry.- Prague, Czechoslovakia, 1988.Mo:350. 

Гнидюк О.В.: 

Статті у фахових наукових виданнях: 

1. Гныдюк А. В. Термометрия кожи конечностей на различных стадиях вибрационной болезни / А.В.Гныдюк // Врачебное дело.- 1991.-  №3. – С. 94-96. 

2. Гныдюк А. В. Диспансеризация горнорабочих на различных стадиях вибрационной болезни / А.В.Гныдюк // Метод. рекомендации. - Кривой Рог, 1991 г. - 19 с. 

3.  Гныдюк А. В. Принципы и критерии діагностики профессиональных заболеваний / А.В.Гныдюк // Руководство для врача. - Кривой Рог. - 1998 г. - 100 с. 

4. Гнидюк О. В. Діагностика судинних порушень у хворих на вібраційну хворобу в пост контактному періоді / О.В.Гнидюк // Укр. мед. альманах. – 1999 р.- № 4. – С. 35-39. 

5. Гнидюк О. В. Ефективність реабілітації у хворих на вібраційну хворобу в пост контактному періоді / О.В.Гнидюк // Вісник Вінницького держ. мед. ун-ту. – 2000 р. - № 1. – С.22-41. 

Участь у наукових конференціях: 

1.Гныдюк А. В. К катамнезу вибрационной болезни / А.В.Гныдюк // Актуальные вопросы профессиональной патологии: сб. статей по материалам Всесоюз. конф. (Юрмала, 19-20 декабря 1990 г.). - М., 1990 – С. 151-152. 

2. Гныдюк А. В. Течение вибрационной болезни в постконтактном периоде/ А.В.Гныдюк // Актуальные проблемы медицины труда и экономики Донбасса: сб. статей по материалам Междун. научно-практ. конф., посв. 75 – летию НИИ мед.- эконом. проблем угольной промышленности Донбасса. – Донецк, 2000 г.-  С. 75-76. 

Лавренко Г.М. 

Статті у фахових наукових виданнях: 

1.Лавренко Г. М. Вплив фосфен-електростимуляцiї на кровообiг ока та мозку iфункцiональний стан зорового аналiзатора у хворих на мiопiю / В. С. Пономарчук, Ридха Нагмуши, С. Б. Слободяник, Н. І. Храменко, Г. М. Лавренко // Укр. наук.-медичн. молодiжн. журн. – 1997. – № 3. – С. 54-57. 

2.Лавренко Г. М. Трофотропний вплив фосфен-електростимуляцiї у хворих на короткозорiсть / В. С. Пономарчук, Ридха Нагмуши, С. Б. Слободяник, Г. М. Лавренко, О. Ю. Штанько // Укр. наук.-медичн. молодіжн. журн. – 1997. – № 4. – С. 15-18. 

3.Лавренко А. Н. Особенности гемодинамики мозга у больных амблиопией и ее изменение под воздействием фосфен-электростимуляции / С. Б. Слободяник, В. С. Пономарчук, А. Н. Лавренко // Офтальмол. журн. – 1998. –№6. – С. 418-423. 

4.Лавренко Г. М. Механiзми реалiзацiї лiкувального ефекту фосфен-електростимуляцiї / В. C. Пономарчук, Т. В. Дегтяренко, А. Г. Чаура, Г. М. Лавренко, В. Б. Решетняк // Нейрофизиология : зб. праць за матеріалами I конф. Укр. тов-ва нейронаук (Київ, 24-26 листопада 1998 р.).-  К. – 1998. – Т. 30, № 6. – С. 519-523. 

5.Лавренко Г. М. Діяльність серця у осіб з офтальмопатологіями за електростимуляції зорового аналізатора / Г. М. Лавренко, Т. В. Гладкій // Вісник Одеського національного університету. – 2001. – Т. 6, вип. 1. – С. 193-196. 

6.Лавренко Г. М. Динаміка мозкового кровообігу у хворих з офтальмопатологіями за електростимуляції зорового аналізатора / Г. М. Лавренко, В. С. Пономарчук, В. С. Дроженко, С. Б. Слободяник // Досягнення біології та медицини. – 2005. – № 2(6). – С. 49-52. 

7.Лавренко А. Н. Нейросекреторная активность супраоптического ядра переднего гипоталамуса кроликов под действием транскутанной электростимуляции зрительного анализатора / А. Н. Лавренко, Д. М. Пыхтеев, Т. В. Гладкий, В. С. Пономарчук // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2006. –№ 3 (5). – С. 51-56. 

8.Лавренко Г. М. Вплив електростимуляції на гемодинаміку мозку в басейнах внутрішніх сонних і хребтових артерій у хворих на короткозорість / В. С.  Пономарчук, Г. М. Лавренко // Фiзiол. журн.: зб. праць за матеріалами XV з’їзду Укр. фiзiол. тов-ва (Донецьк, 10-12 травня 1998 р.). – 1998. – Т. 44,  № 3.– С. 112-113. 

9.Лавренко А. Н. Действие нейроактивных факторов на мозговое кровообращение в норме и патологических состояниях / Л. М. Карпов, В. С. Пономарчук, Л. И. Семик, Т. В. Гладкий, А. Н. Лавренко, А. В. Сиваченко, Л. Г. Савлучинская, Е. В. Топольник// Архив клинической и экспериментальной медицины  : зб. праць за матеріалами ІІ конференції Укр. тов-ва нейронаук, присвяченої 70-річчю кафедри фізіології ДОН ДМУ ім. Горького (Донецьк, 30 травня-4 червня 2001 р.).– 2001. – Т. 10, № 2. – С. 162. 

10.Лавренко Г. М. Механізми реалізації лікувального ефекту фосфенелектростимуляції / Г.М.Лавренко, 

В. С. Пономарчук, Т. В. Дегтяренко, В. Б. Решетняк, А. Г. Чаура //  Нейрофізіологія. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 519-523. 

11.Лавренко А. Н. ФЕС в офтальмологии. Опыт работы лаборатории функциональных методов исследования / А.Н.Лавренко, В. С. Пономарчук, О. Ю. Терлецкая, С. Б. Слободяник, Н. И. Храменко, В. С. Дроженко, А. Г. Чаура // Новости медицины и фармации. – 2011. –  № 363. – С. 57-63. 

Участь у наукових конференціях: 

1.Lavrenko A. N. Thetrophotropicin fluence of the phospene-electroctimulation in myopic patience /V. C. Ponomarchuk, R. Nagmuchi, S. B. Slobodyanik, A. N. Lavrenko// Current problems in ophthalmology:- 1st Polish-Ukrainian Conference in ophthalmology, October 1999 proceedings : abstracts – Lublin/Naleczow (Poland), 1999. – P. 204-209. 

2.Лавренко А. Н. Положительное влияние метода фосфен-электростимуляции зрительного анализатора на гемодинамику головного мозга у больных, страдающих частичной атрофией зрительного нерва / В. С. Пономарчук, А. Н. Лавренко // Сучасна спектисудинно-ендокринних захворювань органу зору: дiагностика, профiлактика, засоби лiкування: зб. праць за матеріалами І Мiжн. конф. (Київ, 2-4 червня 2000 р.) . – К. : КНМУ ім. О.О. Богомольця, 2000. – С. 100-101. 

3.Лавренко А. Н. Влияние транскутанной фосфен-электростимуляции периферического отдела зрительного анализатора на кровоток в головном мозге кроликов / А.Н.Лавренко, 

В. С. Пономарчук, В. И. Иванов // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: тези за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. конф., присвяченої 70-річчю з дня народження Г. М. Чайченка. – К. : Знання України, 2006. – С. 100-101. 

4.Лавренко А. Н. Влияние транскутанной ФЭС периферического отдела зрительного анализатора на кровоток в головном мозге кроликов // А.Н.Лавренко, В. С. Пономарчук, В. И. Иванов  // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : зб. праць за матеріалами V Всеукр. наук. конф., присвяченої 65-річчю НДІ фізіології ім. Петра Богача і 100-річчю з дня народження П. Д. Харченко (Київ,  6-8 жовтня, 2010 р.). – К.: НДІ фізіолоії ім. Петра Богача, 2010. - С. 73. 

Уяздовська А.П.

Участь у наукових конференціях: 

1. Уяздовська А.П., Уяздовський В.О. Застосування інтерактивних технологій виховання в системі компетентністно-зорієнтованого розвитку студентів-медиків // Науково - практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», м. Житомир, 19-20 жовтня 2017 р.