Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія клінічних дисциплін №4

До складу циклової комісії  клнічних дисциплін №4 входять 10 викладачів, з них 20% мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 80% - «спеціаліст першої категорії», один кандидат медичних наук. Циклова комісія забезпечує викладання 26 клінічних дисциплін.

Своїм педагогічним кредо вважаємо слова: «Важлива не кількість знань, а їхня якість, можна знати дуже багато, не знаючи найпростішого».

Головна мета – якісна підготовка молодшого спеціаліста відповідно до державних стандартів.

Основні завданнями, над якими працює циклова комісія :

-удосконалення методів навчання і виховання, впровадження новітніх технологій навчання;

-організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;

-випуск кваліфікованого молодшого медичного спеціаліста із високим рівнем сформованих ключових, базових, професійних компетентностей, які охоплюють загальноосвітні та фахові знання, практичні уміння й навички, життєві та медико – деонтологічні цінності;

-здійснення міждисциплінарних зв’язків для формування систематизованих знань, забезпечення цілісного наукового світогляду. На міждисциплінарній  основі плануються практичні заняття, самостійна робота студентами.

На засіданнях циклової комісії розглядаються і обговорюються питання  покращення успішності студентів, шляхи впровадження інноваційних методів у навчально-виховний процес, вивчається передовий педагогічний досвід, постійно знайомимось з фаховою та педагогічною літературою.

Викладачами циклової комісії підготовлені «Електронний Портфель викладача» та «Електронний Портфель студента» з усіх дисциплін, в яких розміщені електронні варіанти навчально-методичних комплексів теоретичних та практичних занять, щоденники для організації позааудиторної самостійної роботи студентів, банки тестових завдань та ін. Справжні знання – це знання, які здобуті самостійно – девізом є «Я навчуся» замість «Мене навчать».

Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій забезпечує якісне засвоєння лекційного матеріалу студентами завдяки його візуалізації. Ефективність активних методів навчання значно підвищується за рахунок демонстрації навчальних відеофільмів, відеороликів як на практичних, так і на лекційних заняттях.

Викладачі циклової комісії надають можливість студентам ознайомитись з різними поглядами на навчальну проблему, роблять студентів активними співучасниками спільного пошуку при розв’язанні ситуаційних задач, формують у них вміння самостійно і творчо мислити.

Заняття проводяться на високому фаховому та методичному рівнях. Застосовуються різні форми та методи навчання -  навчання в малих групах, дискусійні та ігрові методи, рольові ігри та інше. Студенти набувають досвіду роботи у команді, вчаться аргументовано відстоювати свою точку зору. Викладачі використовують елементи різних методів навчання та технологій, перебувають у постійному пошуку, експерименті – «Навчати - значить подвійно вчитися» (Ж.Жубер). Значна увага надається питанням індивідуалізації навчання, удосконаленню процесу оволодіння практичними навичками на основі асоціативно – рефлекторної концепції та теорії поетапного формування дій та понять. Навчальний процес забезпечений посібниками алгоритмів виконання навичок. На останньому практичному занятті проводиться підсумковий замір практичних навичок, оцінюється їх виконання з використанням розроблених викладачами критеріїв оцінювання.

Матеріально – технічна база циклової комісії складається з наступних навчальних кабінетів: вузьких спеціальностей, медичної та соціальної реабілітації, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, неврології, психіатрії та наркології (на базі 2-ї міс. лікарні), офтальмології та медсестринства в офтальмології, загальної медичної психології та міжособового спілкування, робоча кімната на базі інфекційної лікарні №1, робоча кімната на базі шкірного венеричного диспансеру. Кабінети естетично оформлені, забезпечені необхідним інструментарієм відповідно до табелю оснащення, фантомами, муляжами, комп’ютером та ін.

  

Викладачі циклової комісії залучають студентів до гурткової, науково-пошукової роботи, підготовки пошуково-дослідницьких проектів. Працюють два гуртки - «Психея» - тема: «Формування комунікативної компетентності випускників спеціальності «Сестринська справа», «Дерматолог» - тема «Меланома – проблема сучасності».

Колектив циклової комісії бере активну участь в організації виховної роботи в коледжі, у   профорієнтаційній роботі. Щорічно в квітні проводяться тижні циклової комісії вузьких  дисциплін, в рамках яких проходять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси,    студентські конференції, круглі столи, брейн-ринги (тематична конференція  «Реабілітація інвалідів», медичний журнал від А до Я  «Абетка здоров’я» - «Методи  корекції міопії (короткозорість)», «Вплив звуків на слух - проблеми від народження до старості»).