Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія клінічних дисциплін №4

До складу циклової комісії  вузьких дисциплін входять 5 викладачів, з них 60% мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Голова циклової комісії: Агданцева Олена Михайлівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», загальний стаж – 43 роки.

Основні завданнями, над якими працює циклова комісія:

-  удосконалення методів навчання і виховання, впровадження новітніх технологій навчання;

-  організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;

-  здійснення міждисциплінарних зв’язків для формування систематизованих знань, забезпечення цілісного наукового світогляду. На міждисциплінарній  основі плануються практичні заняття, самостійна робота студентами.

На засіданнях циклової комісії розглядаються і обговорюються питання щодо покращення успішності студентів, шляхи впровадження інноваційних методів в освітній  процес, вивчається передовий педагогічний досвід, викладачі вивчають фахову та педагогічну літературу.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «МедЕксперт», Міністерство цифрової трансформації України, «Мистецтво лікування»). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Онлайн-сервіси для вчителів», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «STEM - освіта: ресурси та перспектики розвитку в 2020-2021 навчальному році», «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного удосконалення з міжнародною участю»,  «Антикризовий менеджмент. Глибоке занурення у проблему гіпертензивних та метаболічних розладів», «Цифрова грамотність: YouTube, Gmail, Google диск. Інтеграція сучасних застосунків у Блог та Тести на «Всеосвіті» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 750 (2019/2020 н.р.).

Викладачами циклової комісії підготовлені матеріали до «Електронного Портфелю викладача» та «Електронного Портфелю студента» з усіх дисциплін. Впровадження цифрових технологій забезпечує якісне засвоєння лекційного матеріалу студентами завдяки його візуалізації. Ефективність активних методів навчання значно підвищується за рахунок демонстрації навчальних відеофільмів, відеороликів як на практичних, так і на лекційних заняттях.

Викладачі циклової комісії надають можливість студентам ознайомитись з різними поглядами на навчальну проблему, роблять студентів активними співучасниками спільного пошуку при розв’язанні ситуаційних задач, формують у них вміння самостійно і творчо мислити.

Заняття проводяться на високому фаховому та методичному рівнях. Застосовуються різні форми та методи навчання - навчання в малих групах, дискусійні та ігрові методи, рольові ігри та інше. Студенти набувають досвіду роботи у команді, вчаться аргументовано відстоювати свою точку зору. Викладачі використовують елементи різних методів навчання та технологій, перебувають у постійному пошуку, експерименті – «Навчати - значить подвійно вчитися» (Ж. Жубер). Значна увага надається питанням індивідуалізації навчання, удосконаленню процесу оволодіння практичними навичками на основі «Асоціативно – рефлекторної концепції» та «Теорії поетапного формування дій та понять». Освітній процес забезпечений посібниками алгоритмів виконання навичок. На останньому практичному занятті проводиться підсумковий замір практичних навичок, оцінюється їх виконання з використанням розроблених викладачами критеріїв оцінювання.

Навчальні посібники, укладені викладачами циклової комісії:

Мірошниченко С.І. – робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи з дисципліни «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій», ОПП «Сестринська справа»

Акуліна Ю.В. – посібник – «Реабілітація з різними захворюваннями»

Демішева Г.А. – посібник з дисципліни «Епідеміологія», ОПП «Акушерська справа»

Агданцева О.М. – «Графолологічні схеми  - структури навчального матеріалу» - дисципліна  «Оториноларингологія».

Крутікова Т.В.

- Алгоритми практичних навичок з дисципліни "Епідеміологія з медичною паразитологією" для студентів із спеціальності 223 «Медсестринство», ОПП «Медико-профілактична справа».

- Робочі зошити для самостійної  підготовки студентів до практичних занять з дисципліни «Інфектологія»  для студентів зі спеціальностей 224 Технології медичної діагностика та лікування, 223 Медсестринство та 226 Фармація, промислова фармація.

- Щоденник до практичних занять з дисципліни «Епідеміологія» для студентів зі спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Акушерська справа».

Викладачі циклової комісії беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друкують наукові та методичні статті у фахових журналах:

Акуліна Ю.В.:

Акуліна Ю.В. Цілюща Радонова вода Криворіжжя в реабілітації хворих // VІІ Міжнародні наукові Кирило - Мєфодіївські читання, присвячені Міжнародному дню слов’янської писємності й культури, у рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі – України, м. Кривий Ріг, травень 2018

Токар-Біляєва О.П.:

Токар-Біляєва О.П.  Формування готовності студентів - медиків до професійної діяльності як актуальна проблема сучасної медичної освіти // Міжнародна науково-практична конференція «Вплив науково-технічного прогрессу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення», м. Київ, 14-15 липня 2017

Токар-Біляєва О.П. Теоретичні аспекти розв’язання проблеми мотивації готовності студентів-медиків до професійної діяльності          Міжнародна науково-практична конференція // «Проблеми оптимального функціонування особистості в сучасних умовах», 25 жовтня 2018, Харків

Матеріально – технічна база циклової комісії складається з наступних навчальних кабінетів: вузьких спеціальностей, медичної та соціальної реабілітації, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій, неврології, психіатрії та наркології (на базі 2-ї міс. лікарні), офтальмології та медсестринства в офтальмології, загальної медичної психології та міжособового спілкування, робоча кімната на базі інфекційної лікарні №1, робоча кімната на базі шкірного венеричного диспансеру. Кабінети естетично оформлені, забезпечені необхідним інструментарієм відповідно до табелю оснащення, фантомами, муляжами, комп’ютером та ін.

  

Викладачі циклової комісії залучають здобувачів освіти до гурткової, пошукової роботи, підготовки пошуково-дослідницьких проектів. Працює гурток - «Реабілітолог» - тема: «Ефективність фізіотерапевтичних методів лікування».

Колектив  циклової комісії бере активну участь в організації виховної роботи в коледжі, у профорієнтаційній роботі. Щорічно в квітні проводяться тижні циклової комісії клінічних дисциплін №4, в рамках яких проходять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, студентські конференції, круглі столи, брейн-ринги (тематична конференція: «Реабілітація інвалідів», медичний журнал від А до Я «Абетка здоров’я» - «Методи корекції міопії (короткозорість)»,  «Вплив звуків на слух – проблеми  від народження до старості»).