Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Методична робота у Криворізькому коледжі є частиною системи внутрішньоколеджного управління, спрямованої на формування інноваційного освітнього середовища, та реалізується як цілісна система підвищення науково - теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки, розвитку педагогічної компетентності, формування професійної майстерності, cпонукання до самоосвіти й саморозвитку.

При плануванні методичної роботи та її організації враховуються актуальні завдання розвитку системи вищої медичної освіти, програмні цілі розвитку Криворізького медичного коледжу. Модель методичної роботи спрямована не лише на вдосконалення професійних компетентностей педагога, але й на створення умов для реалізації особистісних якостей викладача, підвищення рівня його професійно - особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуальної системи викладання.

Педагогічний колектив працює над вирішенням методичної проблеми «Забезпечення компетентнісної медичної освіти шляхом реалізації студентоцентрованого навчання (student-centered education), організації освітнього процесу на засадах навчання, орієнтованого на результат (result-based education) та вихід (output-oriented study programme)»

 З метою створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій на засадах компетентнісного підходу постійно удосконалюються форми проведення методичної роботи, поряд із традиційними формами роботи практикуються і нестандартні форми, які поступово залучають педагогів до активної професійної діяльності: семінар – практикум “Апгрейд викладача” з теми «Організація роботи викладача в додатку Google Сlassroom», методичний семінар «Педагогічний органайзер: тайм-менеджмент викладача», психолого-педагогічна толока «Розвиток емпатійності у студентів як психолого – педагогічна проблема», робота творчих груп («Воркшоп як активний розвиваючий метод групової роботи», майстер – клас «Стандарти сестринської діяльності. Від теорії до практики», «фокус-група» з теми «Веб-квест як засіб активізації навчальної діяльності студента», дифузна група щодо опанування методами роботи з інтерактивною дошкою «Інтерактивна дошка: повноцінне використання».

За своєю суттю методична робота спрямована на формування інноваційного освітнього середовища, тому планування видів і форм методичної роботи здійснюється на основі аналізу конкретного стану справ у коледжі, на циклових комісіях, враховує існуючі методичні, організаційні, навчальні проблеми. Зміст методичних заходів, які відбуваються, відповідає принципу науковості методичної роботи.

Викладачі циклової комісії основ медсестринства обговорюють матеріали до “Майстер — класу” по підготовці мультимедійних презентацій лекцій 

Методична служба коледжу організовує роботу щодо формування методичної компетентності викладачів в рамках самоосвіти. У методичному кабінеті зібрані інформаційні, інформаційно-методичні  матеріали, зразки навчальної документації, добірки статей, відеоматеріали, презентації та ін. В коледжі випускається методичний журнал «Методичний ракурс».

  

  


Щорічно на базі Криворізького медичного коледжу проводяться методичні заходи обласного та регіонального рівня, на яких розглядаються актуальні питання щодо впровадження інноваційних форм та методів організації освітнього процесу у медичних закладах вищої освіти Дніпропетровської області, презентується досвід роботи та практичні наробки викладачів Криворізького медичного коледжу.

Повноту виконання навчальних програм з дисциплін доповнює робота викладача і студента над такою складовою, як  «самостійна робота». Викладачі коледжу з метою оптимальної організації самостійної роботи студентів та для забезпечення ефективного зворотнього зв’язку підготували робочі зошити для організації самостійної позааудиторної підготовки студентів з усіх дисциплін навчального плану в друкованому виді та на електронних носіях. 

Обласна методична рада «Форми та методи організації самостійної роботи студентів в Криворізькому медичному коледжі». 

Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання, сприяє рефлексії. Оприлюднення результатів праці, написання професійних публікацій, обмін досвідом – одна з ознак  інноваційної педагогічної діяльності. Викладачі коледжу беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкують статті у періодичних виданнях. Щорічна кількість публікацій становить близько 20.

 Викладачі коледжу активно впроваджують в освітній процес цифрові технології. Лекційні та практичні заняття забезпечені мультимедійною підтримкою. У системі Інтранет працює програмний засіб «Електронний навчально-методичний комплекс» (ЕНМКД) – «Електронний портфель студента», який представляє єдиний банк навчально-методичного забезпечення дисциплін, доступний для всіх учасників освітнього процесу. З урахуванням вимог часу викладачі у короткий термін опанували методи та форми навчання з використанням додатку «Google Classroom» та навчальної платформи G Suite.

Результатом впровадження цифрових технологій в освітній процес є перехід на якісно-новий рівень надання освітніх послуг, формування педагогічного колективу, що вільно працює у інформаційному просторі, активно використовує цифрові технології.

Педагогічний колектив  опанував методичні прийоми роботи з інтерактивною дошкою. Активне впровадження мультимедійних технологій в освітній процес забезпечує перехід від пасивних до  активних та інтерактивних форм навчання, а також робить сам процес навчання доступним, наочним, доказовим, дозволяє підтримувати постійний зв’язок з аудиторією.

Авторські блоги з навчальних дисциплін «Єпідеміологія», «Охорона праці», соціально-економічних дисциплін, освітній портал «Гуманістіка», на яких розміщені навчально-методичні матеріали, дозволяють впроваджувати елементи дистанційного навчання, реалізувати «змішане» навчання, формують пізнавальну активність студента, вдосконалюють навички самостійної роботи в інформаційних базах даних мережі Інтернет.

Застосування цифрових технологій при організації навчальної діяльності студентів дозволяє реалізувати головні завдання модернізації вищої медичної освіти, а саме: випуск кваліфікованих медичних кадрів із високим рівнем сформованості ключових, базових, професійних компетентностей. В освітній процес успішно впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання, технологія розвитку критичного мислення, що дозволяє покращити якість освітнього процесу, розвинути пізнавальну активність студентів, сформувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри, «веб-квест», «воркшоп».

Заохочення педагогів до активної творчої діяльності відбувається при підготовці і проведенні предметно-методичних тижнів, в рамках яких проводяться відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, студентські конференції, круглі столи, брейн-ринги, тренінги, тематичні екскурсії, тематичні бесіди, інформаційні дайджести, конкурси презентацій, усні журнали, навчальні вікторини, флеш-моби, інтелектуально-розважальні та інтелектуальні ігри, профорієнтаційні заходи, квести, тренінги.  

Участь у професійних конкурсах та семінарах регіонального та обласного рівня є важливою складовою методичної роботи.

На базі Криворізького медичного коледжу працює обласне методичне об’єднання викладачів іноземних мов медичних закладів вищої освіти Дніпропетровської області (керівник ОМО – к.ф.н. Чепурна О.В.).   

Викладачі коледжу поєднують формальну освіту з неформальною, тобто беруть участь в он-лайн курсах, вебінарах, тренінгах.

Підкріплює формальну та неформальну освіту інформальна освіта - самоосвіта викладача, що передбачає самостійне здобуття знань і компетентностей, спілкування в он-лайн мережі. Викладачі є активними учасниками професійних Інтернет-форумів («Форум педагогічних ідей» від видавничого дому «Освіта»). Основні платформи, на яких здійснюється навчання - ТОВ «На Урок», ТОВ «Всеосвіта», Prometheus, ТОВ «Група компаній Мед Ексерт», Міністерство цифрової трансформації України, видавнича група «Освіта», студія онлайн-освіти EdEra, Цифрове видавництво MCFR, Мистецтво лікування.

В рамках контрольно – аналітичного підходу до оцінки діяльності проводиться кваліметрична самооцінка рівня методичної роботи, що дає можливість відійти від суб’єктивності оцінювання.

Кваліметрична оцінка рівня методичної роботи

Криворізького медичного коледжу

2017- 2018

0,84 (відповідає достатньому(середньому) рівню)

2018-2019

0,85 (відповідає високому рівню)

2019- 2020

0,87 (відповідає високому рівню)

Базова кваліметрічна оцінка моделі інноваційної діяльності у Криворізькому медичному коледжі

2017- 2018

0,95 (відповідає високому (креативному) рівню інноваційної діяльності)

2018-2019

0,95 (відповідає високому (креативному) рівню інноваційної діяльності)

2019- 2020

0,95 (відповідає високому (креативному) рівню інноваційної діяльності)

Кваліметрична модель оцінки якості управління саморозвитком викладача у Криворізькому медичному коледжі

2017- 2018

0,80 (оптимальний рівень якості управління саморозвитком викладача)

2018-2019

0,82 (оптимальний рівень якості управління саморозвитком викладача)

2019- 2020

0,85 (оптимальний рівень якості управління саморозвитком викладача)

Методична робота у Криворізькому медичному коледжі вибудовується відповідно до принципів системності, послідовності, охоплює викладачів різними формами методичної роботи – масовими, груповими, індивідуальними. При організації методичної роботи враховується, що педагогічна наука не стоїть на місці, відбуваються постійні зміни в обґрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання, які потребують уваги тих, хто їх використовує.

Методична служба коледжу перебуває у пошуках ефективних форм, методик, технологій підвищення фахової кваліфікації, розвитку педагогічної компетентності, спрямованих на формування висококваліфікованого кадрового потенціалу. Інноваційний менеджмент в методичній роботі реалізується шляхом організації методичної роботи з педагогами на основі діагностування, упровадження партнерського стилю відносин творчої співпраці в організації методичної роботи.