Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Методична робота у Криворізькому коледжі є частиною системи внутрішньоколеджного управління, спрямованої на формування інноваційного освітнього середовища, та реалізується як цілісна система підвищення науково - теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки, розвитку педагогічної компетентності, формування професійної майстерності, cпонукання до

Методична робота у Криворізькому коледжі є частиною системи внутрішньоколеджного управління, спрямованої на формування інноваційного освітнього середовища, та реалізується як цілісна система підвищення науково - теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки, розвитку педагогічної компетентності, формування професійної майстерності, cпонукання до самоосвіти й саморозвитку. 

При плануванні методичної роботи та її організації враховуються актуальні завдання розвитку системи вищої медичної освіти, програмні цілі розвитку Криворізького медичного коледжу. Модель методичної роботи спрямована не лише на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, але й на створення умов для реалізації особистісних якостей викладача, підвищення рівня його професійно -

При плануванні методичної роботи та її організації враховуються актуальні завдання розвитку системи вищої медичної освіти, програмні цілі розвитку Криворізького медичного коледжу. Модель методичної роботи спрямована не лише на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, але й на створення умов для реалізації особистісних якостей викладача, підвищення рівня його професійно - особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуальної системи викладання.

Педагогічний колектив працює над вирішенням методичної проблеми «Модернізація професійної підготовки молодших спеціалістів в галузі  «Медицина» та «Фармація» на основі компетентнісного підходу в контексті інноваційної медичної освіти».

З метою створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій на засадах компетентнісного підходу постійно  удосконалюються форми проведення методичної роботи, а саме: поряд із традиційними формами роботи практикуються і нестандартні форми, які поступово залучають педагогів до активної професійної діяльності: семінари – практикуми («Створення інтегрованого освітнього простору при викладанні природничо – наукових, клінічних, вузьких, спецдисциплін як умова диференціації та індивідуалізації процесу навчання», «Методичні аспекти організації самостійної роботи студентів»), робота творчих груп («Портфоліо як форма оцінки результативності самоосвітньої діяльності викладача» «Формування міждисциплінарних компетентностей майбутніх медиків», «Сучасна лекція»), «Ярмарок мультимедійних презентацій», тренінг у формі методичного лото «Методичні аспекти організації самостійної роботи студентів», методичний захід «Вернісаж Портфоліо викладача, що атестується», проведення «Майстер – класів». 

За своєю суттю методична робота спрямована на формування інноваційного освітнього середовища, тому планування видів і форм методичної роботи здійснюється на основі аналізу конкретного стану справ у коледжі, на циклових комісіях, враховує існуючі методичні, організаційні, навчальні проблеми. Зміст методичних заходів, які відбуваються, відповідає принципу науковості методичної роботи.

Викладачі циклової комісії основ медсестринства обговорюють матеріали до “Майстер — класу” по підготовці мультимедійних презентацій лекцій 

Методична служба коледжу організовує роботу щодо формування методичної компетентності викладачів в рамках самоосвіти. У методичному кабінеті зібрані інформаційні, інформаційно-методичні  матеріали, зразки навчальної документації, добірки статей, відеоматеріали, презентації і т.п. В коледжі випускається методичний журнал «Методичний ракурс», Інформаційно – методичний вісник передового педагогічного досвіду викладачів Криворізького медичного коледжу.

  


Щорічно на базі Криворізького медичного коледжу проводяться методичні заходи обласного та регіонального рівня, на яких розглядаються актуальні питання щодо впровадження інноваційних форм та методів організації навчально – виховного процесу у вищих медичних навчальних закладах І – ІІ р.а. Дніпропетровської області, презентується досвід роботи та практичні наробки викладачів Криворізького медичного коледжу. 

Повноту виконання навчальних програм з дисциплін доповнює робота викладача і студента над такою складовою, як  «самостійна робота». Викладачі коледжу з метою оптимальної організації самостійної роботи студентів та для забезпечення ефективного зворотнього зв’язку підготували робочі зошити для організації самостійної позааудиторної підготовки студентів з усіх дисциплін навчального плану в друкованому виді та на електронних носіях.

Обласна методична рада ВМНЗ І- ІІ р.а. Дніпропетровської області «Форми та методи організації самостійної роботи студентів в Криворізькому медичному коледжі». 

Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання, сприяє рефлексії. Написання професійних публікацій вважається одним із важливих видів методичної роботи, сприяє професійному розвитку педагога. За останні два роки викладачі коледжу брали участь у 22 Міжнародних науково-практичних конференціях, мають публікації у періодичних виданнях, розміщують публікації в інтернет — виданнях (портал «Учительський журнал он-лайн», «Инфоурок»). Загальна кількість публікацій становить п'ятдесят три.

Викладачі коледжу активно впроваджують у навчальний процес інформаційно-комунікаційні технології. Лекційні та практичні заняття забезпечені мультимедійною підтримкою. У системі Інтранет працює програмний засіб «Електронний навчально-методичний комплекс» (ЕНМКД) – «Електронний портфель студента», який представляє єдиний банк навчально-методичного забезпечення дисциплін, доступний для всіх учасників навчально-виховного процесу. На засіданні обласної методичної ради ВМНЗ І-ІІ р.а. Дніпропетровської області «Організаційні, методичні та дидактичні засади створення  електронного  навчального комплексу для студента  («Електронний портфель студента»)», на якій були присутні директори, заступники директорів з навчальної роботи, методисти  медичних навчальних закладів області, був презентований досвід викладачів коледжу  щодо роботи з  ЕНМКД.

Результатом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально — виховний процес є перехід на якісно-новий рівень надання освітніх послуг, формування педагогічного колективу, що вільно працює у інформаційному просторі, активно використовує інформаційно - комунікаційні технології.

Педагогічний колектив  опанував методичні прийоми роботи з інтерактивною дошкою. Активне впровадження мультимедійних технологій в навчальний процес забезпечує перехід від пасивних до  активних та інтерактивних форм навчання, а також робить сам процес навчання

Педагогічний колектив  опанував методичні прийоми роботи з інтерактивною дошкою. Активне впровадження мультимедійних технологій в навчальний процес забезпечує перехід від пасивних до  активних та інтерактивних форм навчання, а також робить сам процес навчання доступним, наочним, доказовим, дозволяє підтримувати постійний зв’язок з аудиторією.

Авторські сайти з навчальних дисциплін “Єпідеміологія”, “Охорона праці”, “Аналітична хімія” (http://krutikova.ucoz.ru/,http://gigiena1.ucoz.com/, http://medkoledj.ucoz.ru/), на яких розміщені навчально-методичні матеріали, дозволяють впроваджувати елементи дистанційного навчання, формують пізнавальну активність студента, вдосконалюють навички самостійної роботи в інформаційних базах даних мережі Інтернет.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчальної діяльності студентів дозволяє реалізувати головні завдання модернізації вищої медичної освіти, а саме: випуск кваліфікованих медичних кадрів із високим рівнем сформованості ключових, базових, професійних компетентностей.

У навчальний процес успішно впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання,  технологія розвитку критичного мислення, що дозволяє покращити якість навчально – виховного процесу, розвинути пізнавальну активність студентів, сформувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються  інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

Заохочення педагогів до активної творчої діяльності відбувається при підготовці і проведенні предметно-методичних тижнів, в рамках яких проводяться відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, студентські конференції, круглі столи, брейн-ринги, тренінги, тематичні екскурсії, тематичні бесіди.

Участь у професійних конкурсах та семінарах регіонального та обласного рівня є важливою складовою методичної роботи.

  

Циклова комісія основ медсестринства підготувала матеріали до участі в обласному конкурсі на кращу методичну комісію. За результатами конкурсу викладачі циклової комісії основ медсестринства зайняли перше місце. 


На базі Криворізького медичного коледжу працює обласне методичне об’єднання викладачів іноземних мов ВМНЗ I-II. р.а. Дніпропетровської області (керівник ОМО – к.ф.н. Чепурна О.В.). 

Члени обласного методичного об'єднання на засіданнях розглядають актуальні питання удосконалення методів викладання іноземних мов та іноземних мов за професійним спрямуванням, опановують сучасні вимоги до планування занять та управління навчальним процесом на

Члени обласного методичного об'єднання на засіданнях розглядають актуальні питання удосконалення методів викладання іноземних мов та іноземних мов за професійним спрямуванням, опановують сучасні вимоги до планування занять та управління навчальним процесом на засадах освітнього менеджменту, обмінюються досвідом  ефективного використання ІКТ.

2016 рік проголошено роком англійської мови в Україні, тому викладачі циклової комісії іноземних мов та іноземних мов за професійним спрямуванням  Криворізького медичного коледжу забезпечують особисте професійно-особистісне зростання не тільки за формальною і неформальною, але й за інформальною складовими неперервної освіти — проходять он-лайн курси (МООС, на платформі Future Learn).

 

В рамках контрольно – аналітичного підходу до оцінки діяльності проводиться кваліметрична самооцінка рівня методичної роботи, що дає можливість відійти від суб’єктивності оцінювання.

Кваліметрична оцінка рівня методичної роботи Криворізького медичного коледжу

2012-2013 - 0.74 (достатній (середній) рівень)

2013-2014 - 0,8 (високий рівень)

2014-2015 - 0,81 (високий рівень)

Методична робота у Криворізькому медичному коледжі вибудовується відповідно до принципів системності, послідовності, охоплює викладачів різними формами методичної роботи –– масовими, груповими, індивідуальними.  При організації методичної роботи враховувається, що педагогічна наука не стоїть на одному місці, відбуваються постійні зміни в обґрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання, які потребують уваги тих, хто їх використовує.