Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія клінічних дисциплін №2

Циклова комісія клінічних дисциплін №2 представлена викладачами, які мають великий досвід роботи в практичній медицині та виявляють високу професійну компетентність, а саме: 28,6% мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач – методист», 14,3% - «спеціаліст першої категорії», 14,3% - «спеціаліст другої категорії».

Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін забезпечують підготовку з медсестринства в хірургії, медсестринства в онкології, хірургії, анестезіології та реаніматології, невідкладних станів в хірургії.

Голова циклової комісії: Москаленко Лариса Михайлівна, викладач-методист, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», загальний стаж – 38 років.

Проблема, над якою працює циклова комісія:

«Впровадження інтерактивних технологій навчання при викладанні хірургічних дисциплін, що забезпечується інноваційною діяльністю викладача»

Викладачі спрямовують освітній процес на здійснення особистісно – орієнтованої підготовки майбутніх медичних спеціалістів шляхом впровадження компетентнісно – діяльнісного підходу. В освітній процес впроваджуються технології активного та інтерактивного навчання,  що дозволяє розвивати пізнавальну активність здобувачів освіти, формувати вміння та навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на практиці. Для формування навичок критичного мислення впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії, проектна технологія, ділові, рольові ігри.

На лекційних та практичних заняттях з хірургічних дисциплін активно використовуються цифрові технології навчання, які дозволяє активізувати всі види пам’яті і сприйняття, активізувати процес навчання. Лекції проводяться із застосуванням інтерактивної дошки та безпосередньо виходити в  інтернет.

 Викладачі хірургічних дисциплін досконало володіють методикою застосування технології ситуативного навчання, уміло здійснюють міждисциплінарну інтеграцію, що дає можливість підготувати медичного працівника, спроможного вірно оцінити стан пацієнта та надати невідкладну допомогу на догоспитальному етапі.

На засіданнях циклової комісії обговорюються питання з теорії та практики педагогіки, фахові медичні питання, наприклад,«Технологія розвитку критичного мислення яз засіб формування особистості студента», «Використання цифрових технологій під час контролю знань», «Використання мультимедійних технологій при вивченні хірургічних дисциплін», «Удосконалення форм і методів самостійної позааудиторної роботи студентів», «Сучасні аспекти хірургічного догляду за пацієнтами з  виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки» та ін.

На постійному контролі - доведення навичок надання екстреної медичної допомоги до автоматизму, тому під час проведення практичних занять надаються ситуації, максимально приближені до майбутньої професійної діяльності.

Для відпрацювання необхідних ситуацій в навчальних кабінетах підготовлені куточки з невідкладних станів, на яких розташоване необхідне оснащення для відпрацювання навичок,  папки протоколів дій згідно діючим наказам МОЗ України.

Викладачі циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних тижнях, відкритих заняттях, де демонструють свій високий педагогічний рівень, методичну майстерність, використовують активні методи і форми навчання.

Щорічно викладачі хірургічних дисциплін виступають ініціаторами проведення  волонтерської акції «Крапля крові» з метою розвитку у студентів, як майбутніх медиків, милосердя, небайдужості.


Члени циклової комісії беруть активну участь у підготовці студентів до участі в регіональному конкурсі «Кращий за професією. Ескулап», учасники якого протягом багатьох років займають призові місця.

Досвідченими членами циклової комісії використовуються інформаційно-комунікативні та інноваційні засоби навчання: відеофільми, навчальні муляжі, набори інструментів для типових і спеціальних операцій; медичне забезпечення необхідне для проведення реанімаційних засобів, мультимедійне забезпечення – теоретичних занять, які дозволяють підвищити якість навчально-виховного процесу.

На циклі працюють один тематичний гурток: «Хірургічна медична сестра». До гуртка входить обдарована молодь, яка плідно веде пошукову роботу, розробляє та створює пошуково-дослідницькі проекти.

Викладачі циклової комісії постійно беруть участь у міських заходах щодо проведення навчання населення навичкам надання невідкладної допомоги.

 

  

 

 

 

Викладачі циклової комісії проводять практичні тренінги з надання невідкладної допомоги для вихователів дитячих садочків, вчителів шкіл, студентської молоді.

Багаторічний досвід викладачів узагальнюється – створюються методичні розробки, методичні рекомендації, в наявності банк  тестових завдань. Навчально – методичні посібники, зошити для організації позааудиторної самостійної роботи студентів:

Москаленко Л.М.:

Навчально-методичні посібники для студентів з «Анестезіології та реаніматології»:

 -  «Діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини»;

 -  «Особливості обстеження дітей з хірургічною  патологією живота».

Зошити для організації самостійної позааудитовної роботи студентів:

 «Медсестринство в хірургії», «Анастезіологія та реаніматологія» (спеціальність «Сестринська справа», «Лікувальна справа»)

Давидова В.Ф.:

Навчально-методичний посібник «Організація самостійної роботи студентів по підготовці до державних іспитів та Кроків"

Зошит для організації самостійної позааудитовної роботи студентів «Невідкладні стани в хірургії»

Викладачі беруть участь у роботі науково-практичних конференцій:

Давидова  В.Ф.

«Бінарне заняття з клінічних дисциплін як форма реалізації міждисциплінарних зв’язків», «Сучасні підходи до застосування технології ситуаційного навчання у медичній освіті», «Профілактична (навчальна) діяльність медсестри хірургічного відділення» (Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві:проблеми і перспективи»), 2015р.

«Методичний потенціал клінічних практичних занять з хірургії в ракурсі забезпечення компетентісної медичної освіти» (XІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта та практика в медсестринстві», м. Житомир) 22 жовтня 2020

- Москаленко Л.М.

«Методичні прийоми роботи з інтерактивної дошкою на лекційному занятті» (Міжнародна науково – практична конференція «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»);

«Моніторинг формування компетентності студента «клінічні навички» (Актуальні питання якості медичної освіти), 2016

Циклова комісія клінічних дисциплін №2 підтримує зв’язки  із закладами практичної охорони здоров’я з урахуванням реорганізації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної та страхової медицини,  співпрацює з кафедрою підвищення кваліфікації Дніпропетровської медичної академії МОЗ України.

Матеріально-технічна база циклової комісії складається з навчальних кабінетів доклінічної практики з хірургії та невідкладних станів в хірургії, анестезіології та реаніматології на базі медичного коледжу. Усі навчальні кабінети оснащенні відеодвійками, мультимедіа системами, необхідним інструментарієм, тренажерами фантомами, муляжами. Крім того, на базі медичних закладів охорони здоров’я існують кабінети клінічної практики, де студенти мають можливість безпосередньо відпрацьовувати навички в умовах лікувального закладу.

Викладачі циклової комісії забезпечують формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців у галузі медицини, застосовують технології навчання, що забезпечують студентоцентрований підхід до організації освітнього процесу.