Приєднуйся до нас:

  

YouTube

YouTube

YouTube

Циклова комісія природничо - наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін - це об’єднання викладачів, основна мета роботи яких полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців медицини через формування спеціальних умінь та навичок, підвищення рівня професійної грамотності студентів, розвиток клінічного мислення та визначення причинно-наслідкових зв’язків.

Голова циклової комісії: Бабенко Тетяна Павлівна, кандидат педагогічних наук, викладач – методист, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», загальний стаж – 25 років.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів щодо наукової організації освітнього процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення із сучасними методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять. До складу циклової комісії входять фундаментальні дисципліни, які створюють основу медичних знань, необхідних для успішного засвоєння клінічних дисциплін.

Матеріально – технічна  база циклової комісії сконцентрована у 4-х навчальних кабінетах («кабінет анатомії», «кабінет патоморфології», «кабінет фармакології», «кабінет безпеки життєдіяльності») та 2-х лабораторіях («лабораторія фізіології», «лабораторія гістології»). Лабораторії та кабінети комп’ютеризовані, оснащені стендами, стелажами з навчальними препаратами, муляжами, необхідним інструментарієм, наочними матеріалами, що дозволяє проводити навчання студентів з використанням новітніх педагогічних технологій.

Лекції проводяться у сучасних лекційних аудиторіях, оснащених мультимедійними проекторами. Розміщення навчально-методичних матеріалів у «Електронному портфелі студента» дає можливість студентам самостійно вивчати матеріал.

Проблема, над якою працює циклова комісія: «Формування дослідницьких умінь студентів шляхом удосконалення самостійної роботи під час викладання природничо-наукових дисциплін».

Основні завдання для розв’язання визначеної проблеми:

 •     удосконалення професійної майстерності викладачів у процесі підготовки, організації та проведення теоретичних, практичних і лабораторних занять, позааудиторних заходів;
 •     формування професійних дослідницьких умінь і навичок студентів, їх застосування під час визначення та розв’язання проблем пацієнтів;
 •     виявлення студентів, що володіють творчими здібностями, прагнуть до самовдосконалення задля розвитку їх інтелекту та зацікавленості, індивідуалізації навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей.

У процесі розв’язання окреслених завдань, викладачі циклової комісії сформували основні напрями своєї роботи: забезпечення структурно-логічного міжпредметного зв’язку навчальних дисциплін; методичне забезпечення дисциплін посібниками, розробками, рекомендаціями, мультимедійною підтримкою та сучасними моніторинговими засобами. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації навчального процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професійно спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції природничо-наукових дисциплін у клінічно спрямоване. навчанн

 

В освітній процес викладачами впроваджені новітні навчальні та комп'ютерні програми, клініко-ситуативні завдання, «ділові (імітаційні) ігри», тестовий комп’ютерний контроль знань (програма «Колоквіум»).

Значна увага приділяється питанню методичного забезпечення самостійної роботи студентів, особливо позааудиторної, оскільки світова наука свідчить – не існує інших шляхів оволодіння знаннями і уміннями, ніж самостійна пізнавальна діяльність студентів. Викладачі циклової комісії активно працюють над розробкою розширених методичних комплексів та навчальних посібників для самостійної підготовки студентів до практичних занять.

Задля якісної підготовки та організації теоретичних і практичних занять викладачами підготовлені навчально - методичні посібників для студентів.

ОПП «Сестринська справа»

Дисципліна «Анатомія»

 1. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 2. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 5. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІІІ семестр;
 6. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІV семестр;
 7. Збірник клініко-ситуативних та тестових завдань з дисципліни «Анатомія» для студентів за спеціальністю «Сестринська справа»;

Дисципліна «Фізіологія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІV семестр;

Дисципліна «Фармакологія та медична рецептура»

 1. Зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Сестринська справа»;
 2. Зошит для практичних робіт студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Сестринська справа»;

Дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування»

 1. Робочий зошит для лекційних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування», спеціальність «Сестринська справа»
 2. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» для студентів за спеціальністю «Сестринська справа»;
 3. Робочий зошит для організації позааудиторної самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» за спеціальністю «Сестринська справа»

ОПП «Лікувальна справа»

Дисципліна «Анатомія»

 1. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 2. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 5. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІІІ семестр;
 6. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІV семестр;
 7. Збірник клініко-ситуативних та тестових завдань з дисципліни «Анатомія» для студентів за спеціальністю «Лікувальна справа»

Дисципліна «Фізіологія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІV семестр;

Дисципліна «Фармакологія та медична рецептура»

 1. Зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Лікувальна справа»;
 2. Зошит для практичних робіт студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Лікувальна справа»;

ОПП «Акушерська справа»

Дисципліна «Анатомія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІV семестр;
 5. Збірник клініко-ситуативних та тестових завдань з дисципліни «Анатомія» для студентів за спеціальністю «Акушерська справа»

Дисципліна «Фізіологія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІV семестр;

Дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування»

 1. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» для студентів за спеціальністю «Акушерська справа»;
 2. Робочий зошит для організації поза аудиторної самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» за спеціальністю «Акушерська справа»

ОПП «Фармація»

Дисципліна «Анатомія з основами фізіології»

 1. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація»;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація»;
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація» (заочна форма навчання);
 4. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація»;

ОПП «Лабораторна діагностика»

Дисципліна «Анатомія з основами фізіології»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;
 2. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;

Дисципліна «Гістологія з технікою гістологічного дослідження»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Гістологія з технікою гістологічних досліджень» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;
 2. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Гістологія з технікою гістологічних досліджень» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»

Дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування»

 1. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;
 2. Робочий зошит для організації поза аудиторної самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» за спеціальністю «Лабораторна діагностика»

Додаткові посібники

 1. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з анатомії за темою «Кісткова система»;
 2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з анатомії за темою «М’язова система»;
 3. Словник анатомічних термінів (із практичними завданнями)

Контроль самостійної роботи з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці та охорона праці в галузі» проводиться з використанням елементів дистанційної технології навчання (із консультативною підтримкою та контролем викладача в режимі «Online» в мережі Інтернет).

Лекційні і практичні заняття мають структуру міжпредметних зв'язків, що значно підвищує оптимізацію навчального процесу і, що не менш важливо, забезпечують основу для поліпшення “виживання знань”, оскільки інтегрованість навчання є основним дидактичним принципом професійної орієнтації навчального процесу. Велику увагу викладачі приділяють педагогічним методикам, які б забезпечували високу пізнавальну активність та самостійність студентів. 

Широкого упровадження набули інноваційні технології під час викладання природничих дисциплін. У своїй роботі використовують такі прогресивні методи навчання, як проблемні лекції, лекції-екскурсії, лекції-дискурси, на практичних заняттях залучають студентів до клінічних фахових досліджень, розв’язання клініко-ситуативних завдань, створення медсестринських проектів, ділові ігри. Викладачі практикують проведення підсумкового тестового контролю, презентації результатів студентських досліджень на підсумкових заняттях або конференціях різного організаційного рівня.

Велика роль у формуванні дослідницьких умінь студентів належить гуртковій роботі. Протягом п’яти останніх років гуртківцями проводились дослідження за такими напрямами:

1. «Вплив кофеїну на короткотривалу пам'ять людини»;

2. «Вплив елементів біоценозу на рівень вуглеводів в крові»;

3. «Біоетичні проблеми в медсестринстві»;

4. «Вплив пасивного тютюнопаління на стан серцево-судинної та дихальної системи підлітків»

Результати досліджень були презентовані на XIII Міжвузівській науково-практичній конференції «Євронаука» та ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід».

Студенти брали участь у конкурсі дослідних робіт «Єдність у розмаїті», на якому презентували дослідницьку роботу за темою «Психологічні особливості культури спілкування майбутніх медичних сестер», та посіли ІІІ місце.

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю, підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (Мистецтво лікування, ТОВ «Група компаній МедЕксерт», платформи Prometheus, ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «Академія цифрового розвитку»). Теми підвищення кваліфікації різноманітні: «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології: передбачити, профілактувати, діяти», «Розгортання та використання середовиища G Suite в діяльності освітньої установи», «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину», «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки», «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного удосконалення», «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші онлайн-сервіси та покрокова інструкція» та інші. Сумарна кількість годин самоосвіти усіх членів циклу становить 319 (2019/2020 н.р.).

Традиційними стали тижні циклової комісії, у межах яких проводяться науково-теоретичні конференції, тематичні вечори, конкурси, комплексні екскурсії до анатомічного музею, психологічні тренінги.

Обмін педагогічним досвідом є важливим чинником професійного зростання викладачів. Наукові надбання педагогів презентовано публікаціями у періодичних виданнях та тезами науково-практичних конференцій.

Бабенко Т.П.:

Статті у фахових наукових виданнях:

1.Бабенко Т. П. Упровадження проектних технологій у навчанні природничо-наукових дисциплін медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Педагогіка вищої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 199–203.

2.Бабенко Т. П. Проектна діяльність у процесі організації дослідницької роботи студентів медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 33 – С. 5–10.

3.Бабенко Т. П. Проектування у дослідницькій роботі студентів ВНЗ / З. П. Бакум, Т. П. Бабенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 11–19.

4.Бабенко Т. П. Проблеми дослідницької діяльності студентів медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2012.. – № 24 (259). – Ч. ІІ. – С. 82–87.

5.Бабенко Т. П. Умови формування дослідницьких умінь і навичок студентів ВНЗ / Т. П. Бабенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 31. – С. 258–262.

6.Бабенко Т. П. Формирование активной творческой позиции студентов в исследовательской деятельности / Т. П. Бабенко // Экология образования: актуальные проблемы : сб. науч. статей / М-во образования и науки Рос. Федерации. – Гуманитар. ин-т ФГАОУ ВПО «Северный федеральный университет им. М. В. Ломоносова» – Северодвинск – Архангельск, 2012. – Вып. 5. – С. 24–28.

7.T. Babenko Development of research abilities and skills of students studying in educational institutions of accreditation I – II level / Z. Bakum, T. Babenko // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economic // Sepike, Ausgabe. – №7. – 31.12.2014. – P. 6–9.

8.Бабенко Т. П. Проблеми міждисциплінарної інтеграції у медсестринській освіті / Т. П. Бабенко // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February # 11, 2017. – 219p.

Участь у міжнародних конференціях:

1.Бабенко Т. П. Формування позитивної мотивації студентів-медиків у дослідницькій діяльності / Т. П. Бабенко // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб наук. праць  за матеріалами  ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. (17 – 19 травня 2011р..). У 2-х ч.ч. /[ за ред. М. А. Журби]. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Ч. ІІ. – С. 199–202.

2.Бабенко Т. П. Проблеми організації дослідницької діяльності студентів у контексті підготовки висококваліфікованого фахівця: тези доп. / Т. П. Бабенко // Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації : зб. статей за матеріалами регіон. наук.-практ. конф.( Дн-вськ, 16 грудня 2011р.) [відп. ред. С. В. Шевцов, І. С. Попова]. – Дн-вськ. : РВВ ДНУ, 2012. – С. 35–40.

3.Бабенко Т. П. Дослідницька діяльність студентів у контексті реформування медсестринської освіти / Т. П. Бабенко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : зб.статей за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ( 26 – 28 лютого 2012 р.) Переявлав-Хмельницького держ. пед.ун-ту ім. Г. Сковороди. – Секція : Педагогіка : [гол. ред. В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 206–208. – Режим доступу : http:conferences.neasmo.org.ua

4.Бабенко Т. П. Історичні аспекти становлення анатомії як науки: тези доп. / Т. П. Бабенко // Історія науки майбутньому вчителеві : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань,  4 – 5 квітня 2012 р.) [відп. ред. Н. С. Побірченко]. – Умань : Вид-во «АЛМІ», 2012. – С. 168–169.

5.Бабенко Т. П. Умови організації дослідницької діяльності студентів: тези доп. / Т. П. Бабенко // Молодий науковець ХХІ століття : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців ( Кривий Ріг, 5 квітня 2012р.,) [відп. ред. З. П. Бакум] . – Кривий Ріг : КНУ, 2011. – С. 3–5.

6.Бабенко Т. П. Проектна діяльність як засіб формування активної дослідницької позиції студентів: тези доп. / Т. П. Бабенко // Сталий розвиток промисловості та суспільства. Проблеми педагогіки в контексті сталого суспільного розвитку : зб. статей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., ( Кривий Ріг. 22 – 25 травня 2012р.,).   У 2-х т.т.  [відп. ред. Ю. Г. Вілкул]. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Т. 2. – С. 3–4.

7.Бабенко Т. П. Дослідницька діяльність студентів у контексті реформування медсестринської освіти / Т. П. Бабенко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : зб. статей  за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. ( Житомир,  23 листопада 2012р.,) [відп. ред. В. Й. Шатило]. – Житомир : Житомирський інститут медсестринства, 2012. – С. 18–20.

8.Бабенко Т. П. Творчість студентів у контексті проектного навчання : тези доп. / Т. П. Бабенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : зб. статей за  матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.. ( Рівне, 6 грудня 2012р.,) [відп. ред. Ю. С. Шемшученко]. – Рівне : РІ КПУ НАН України, 2012. – С. 238–240.

9.Бабенко Т. П. Формирование исследовательских умений студентов медицинских колледжей в контексте непрерывного образования / Т. П. Бабенко // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : сб. статей по  материалам 10-й Международной конференции (Санкт-Петербург , 1 – 4 июня 2012г.). В 2-х ч.ч. [ отв. ред. Н. А. Лобанов, В. Н. Скворцов]. – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – Вып. 10. – Ч. І. – С. 221–223.

10.Бабенко Т. П. Проблеми проектної діяльності у медсестринській освіті / З. П. Бакум, Т. П. Бабенко // Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe. International scientific and professional conference «Modern problems of education and science». – Budapest, 2013. – Vol. 1. – February. – Р. 4–7.

11.Бабенко Т. П. Психологічні основи розвитку творчої активності студентів-медиків: тези доп. / Т. П. Бабенко // Психологічні проблеми сучасності : зб. статей за матеріалами  Х наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених за міжнародною участю (Львів,  11 – 12 квітня 2013р.,) [відп. ред. І. І. Галецька]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 110–112.

12.Бабенко Т. П. Проектування у процесі підготовки студентів медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Инновационные технологии в образовании : сб. статей по материалам ІХ Междунар. науч.-практ. конф. (Ялта, 26 – 27 сентября 2013г.,) [ред. совет А. В. Глузман, Н. Г. Гончарова, В. А. Буякевич и др.] . – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – С. 32–35.

13.Бабенко Т. П. Поисковые задания в процессе формирования исследовательских умений и навыков посредством проектирования / Т. П. Бабенко // Педагогика, психология, социология: концепции, подходы, технологии : сб. статей  по материалам ІІ Междунар. заочной науч.-практ. конф. (Чебоксары,  27 сентября 2013 г.) [гл. ред. М. П. Нечаев]. – Чебоксары : Экспертно-методический центр, 2013. – С. 71–76.

14.T. Babenko Organization of the research skills formations monitoring of medical college students / T. Babenko // Science and Education [Text] : materials of the IV international research and practice conference, Vol. II, Munich, October 30 – 31, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013 – Р. 78–83.

15.Бабенко Т. П. Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу як умова якісної підготовки фахівців / Т. П. Бабенко // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя : зб. наук. праць за матеріалами Тридцять третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, 20 – 27 травня 2015р.). Перспективні напрями світової науки. – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Вид. ПГА. – Запоріжжя, 2015. – С. 23–24. – Режим доступу : http://nauka.zinet.info

16.Бабенко Т. П. Формування інтегрованих знань студентів медичного коледжу під час вивчення природничо-наукових дисциплін / Т. П. Бабенко // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : зб. наук. робіт за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса,  15 – 16 квітня 2016р.).. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 108–111.

17.Бабенко Т.П. Структурно-змістові компоненти інтегрованого навчання у медичному коледжі // Papers of the 5 th International Scientific Conference. February 28, 2019, Stuttgart, Germany

18.Бабенко Т.П. Підвищення якості навчання у медичному коледжі через систему клініко-ситуативних завдань // International scientific and practical conference «Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality», December 27-28, 2019, Wroclawek, Republic of Poland

Крутіков Ю.О.:

«Загальні заходи безпеки медсестри на робочому місці», 23.06.2015 р. портал «Учительський журнал он-лайн»