Приєднуйся до нас:

  

YouTube

 

Циклова комісія природничо - наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін - це об’єднання викладачів, основна мета роботи яких полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців медицини через формування спеціальних умінь та навичок, підвищення рівня професійної грамотності студентів, розвитку клінічного мислення та визначення причинно-наслідкових зв’язків. Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення із сучасними методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять. До складу циклової комісії входять фундаментальні дисципліни, які створюють основу медичних знань, необхідних для успішного засвоєння клінічних дисциплін.

Матеріально – технічна  база циклової комісії сконцентрована у 4-х навчальних кабінетах («кабінет анатомії», «кабінет патоморфології», «кабінет фармакології», «кабінет безпеки життєдіяльності») та 2-х лабораторіях («лабораторія фізіології», «лабораторія гістології»). Лабораторії та кабінети комп’ютеризовані, оснащені стендами, стелажами з навчальними препаратами, муляжами, необхідним інструментарієм, наочними матеріалами, що дозволяє проводити навчання студентів з використанням новітніх педагогічних технологій.

Лекції проводяться у сучасних лекційних аудиторіях, оснащених мультимедійними проекторами. Розміщення навчально-методичних матеріалів у «Електронному портфелі студента» дає можливість студентам самостійно вивчати матеріал, працюючи з комп'ютером.

Проблема, над якою працює циклова комісія: «Формування дослідницьких умінь студентів шляхом удосконалення самостійної роботи під час викладання природничо-наукових дисциплін».

Основні завдання для розв’язання визначеної проблеми:

 • удосконалення професійної майстерності викладачів у процесі підготовки, організації та проведення теоретичних, практичних і лабораторних занять, позааудиторних заходів;
 • формування професійних дослідницьких умінь і навичок студентів, їх застосування під час визначення та розв’язання проблем пацієнтів;
 • виявлення студентів, що володіють творчими здібностями, прагнуть до самовдосконалення задля розвитку їх інтелекту та зацікавленості, індивідуалізації навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей.

У процесі розв’язання окреслених завдань, викладачі циклової комісії сформували основні напрями своєї роботи: забезпечення структурно-логічного міжпредметного зв’язку навчальних дисциплін; методичне забезпечення дисциплін посібниками, розробками, рекомендаціями, мультимедійною підтримкою та сучасними моніторинговими засобами. Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації навчального процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професійно спрямовані практичні завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції природничо-наукових дисциплін у клінічно спрямоване навчання.

 

В навчальний процес викладачами впроваджені новітні навчальні та комп'ютерні програми, клініко-ситуативні завдання, «ділові (імітаційні) ігри», тестовий комп’ютерний контроль знань (програма «Колоквіум»).

Значна увага приділяється питанню методичного забезпечення самостійної роботи студентів, особливо позааудиторної, оскільки світова наука свідчить – не існує інших шляхів оволодіння знаннями і уміннями, ніж самостійна пізнавальна діяльність студентів. Викладачі циклової комісії активно працюють над розробкою розширених методичних комплексів та навчальних посібників для самостійної підготовки студентів до практичних занять.

Задля якісної підготовки та організації теоретичних і практичних занять викладачами підготовлені навчально - методичні посібників для студентів.

Спеціальність «Сестринська справа»

Дисципліна «Анатомія»

 1. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 2. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 5. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІІІ семестр;
 6. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІV семестр;
 7. Збірник клініко-ситуативних та тестових завдань з дисципліни «Анатомія» для студентів за спеціальністю «Сестринська справа»;

Дисципліна «Фізіологія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІV семестр;

Дисципліна «Фармакологія та медична рецептура»

 1. Зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Сестринська справа»;
 2. Зошит для практичних робіт студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Сестринська справа»;

Дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування»

 1. Робочий зошит для лекційних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування», спеціальність «Сестринська справа»
 2. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» для студентів за спеціальністю «Сестринська справа»;
 3. Робочий зошит для організації позааудиторної самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» за спеціальністю «Сестринська справа»

 

Спеціальність «Лікувальна справа»

Дисципліна «Анатомія»

 1. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 2. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 5. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІІІ семестр;
 6. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІV семестр;
 7. Збірник клініко-ситуативних та тестових завдань з дисципліни «Анатомія» для студентів за спеціальністю «Лікувальна справа»

Дисципліна «Фізіологія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІV семестр;

Дисципліна «Фармакологія та медична рецептура»

 1. Зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Лікувальна справа»;
 2. Зошит для практичних робіт студентів з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» за спеціальністю «Лікувальна справа»;

 

Спеціальність «Акушерська справа»

Дисципліна «Анатомія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з анатомії, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з анатомії, ІV семестр;
 5. Збірник клініко-ситуативних та тестових завдань з дисципліни «Анатомія» для студентів за спеціальністю «Акушерська справа»

Дисципліна «Фізіологія»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІІІ семестр;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з фізіології, ІV семестр;
 3. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІІІ семестр;
 4. Робочий зошит для практичних занять з фізіології, ІV семестр;

Дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування»

 1. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» для студентів за спеціальністю «Акушерська справа»;
 2. Робочий зошит для організації поза аудиторної самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» за спеціальністю «Акушерська справа»

 

Спеціальність «Фармація»

Дисципліна «Анатомія з основами фізіології»

 1. Методичний посібник для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація»;
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація»;
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація» (заочна форма навчання);
 4. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Фармація»;

Спеціальність «Лабораторна діагностика»

Дисципліна «Анатомія з основами фізіології»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;
 2. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Анатомія з основами фізіології» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;

Дисципліна «Гістологія з технікою гістологічного дослідження»

 1. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Гістологія з технікою гістологічних досліджень» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;
 2. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Гістологія з технікою гістологічних досліджень» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»

Дисципліна «Основи психології та міжособове спілкування»

 1. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» для студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;
 2. Робочий зошит для організації поза аудиторної самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психології та міжособове спілкування» за спеціальністю «Лабораторна діагностика»

Додаткові посібники

 1. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з анатомії за темою «Кісткова система»;
 2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з анатомії за темою «М’язова система»;
 3. Словник анатомічних термінів (із практичними завданнями)

Контроль самостійної роботи з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці та охорона праці в галузі» проводиться з використанням елементів дистанційної технології навчання (із консультативною підтримкою та контролем викладача в режимі «Online» в мережі Інтернет).

Лекційні і практичні заняття мають структуру міжпредметних зв'язків, що значно підвищує оптимізацію навчального процесу і, що не менш важливо, забезпечують основу для поліпшення “виживання знань”, оскільки інтегрованість навчання є основним дидактичним принципом професійної орієнтації навчального процесу. Велику увагу викладачі приділяють педагогічним методикам, які б забезпечували високу пізнавальну активність та самостійність студентів. Широкого упровадження набули інноваційні технології під час викладання природничих дисциплін. У своїй роботі використовують такі прогресивні методи навчання, як проблемні лекції, лекції-екскурсії, лекції-дискурси, на практичних заняттях залучають студентів до клінічних фахових досліджень, розв’язання клініко-ситуативних завдань, створення медсестринських проектів, ділові ігри. Викладачі практикують проведення підсумкового тестового контролю, презентації результатів студентських досліджень на підсумкових заняттях або конференціях різного організаційного рівня.

 

Велика роль у формуванні дослідницьких умінь студентів належить гуртковій роботі. Протягом п’яти останніх років гуртківцями проводились дослідження за такими напрямами:

 1. «Вплив кофеїну на короткотривалу пам'ять людини»;
 2. «Вплив елементів біоценозу на рівень вуглеводів в крові»;
 3. «Біоетичні проблеми в медсестринстві»;
 4. «Вплив пасивного тютюнопаління на стан серцево-судинної та дихальної системи підлітків»

Результати досліджень були презентовані на XIII Міжвузівській науково-практичній конференції «Євронаука» та ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід».

Студенти брали участь у конкурсі дослідних робіт «Єдність у розмаїті», на якому презентували дослідницьку роботу за темою «Психологічні особливості культури спілкування майбутніх медичних сестер», та посіли ІІІ місце.

Традиційними стали тижні циклової комісії, у межах яких проводяться науково-теоретичні конференції, тематичні вечори, конкурси, комплексні екскурсії до анатомічного музею, психологічні тренінги.

Обмін педагогічним досвідом є важливим чинником професійного зростання викладачів. Наукові надбання педагогів презентовано публікаціями у періодичних виданнях та тезами науково-практичних конференцій.

Бабенко Т. П.

1. Упровадження проектних технологій у навчанні природничо-наукових дисциплін медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Педагогіка вищої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 199–203.

2. Проектна діяльність у процесі організації дослідницької роботи студентів медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 33 – С. 5–10.

3. Формування позитивної мотивації студентів-медиків у дослідницькій діяльності / Т. П. Бабенко // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17 – 19 травня 2011р. : зб. наук. пр. [у 2-х ч. / за ред. М. А. Журби]. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Ч. ІІ. – С. 199–202.

4. Проблеми організації дослідницької діяльності студентів у контексті підготовки висококваліфікованого фахівця / Т. П. Бабенко // Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації : матеріали регіональної наук.-практ. конф., 16 грудня 2011р., Дніпропетровськ [відп. ред. С. В. Шевцов, І. С. Попова] : тези доповідей – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – С. 35–40.

5. Бакум З. П. Проектування у дослідницькій роботі студентів ВНЗ / З. П. Бакум, Т. П. Бабенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 11–19.

6. Дослідницька діяльність студентів у контексті реформування медсестринської освіти / Т. П. Бабенко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 26 – 28 лютого 2012р. : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького держ. пед.ун-ту ім. Г. Сковороди. – Секція : Педагогіка : [гол. ред. В. Коцур]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 145–146. – Режим доступу : http:conferences.neasmo.org.ua

7. Історичні аспекти становлення анатомії як науки / Т. П. Бабенко // Історія науки майбутньому вчителеві : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 4 – 5 квітня 2012р. [відп. ред. Н. С. Побірченко] : тези доповідей. – Умань : Вид-во «АЛМІ», 2012. – С. 168–169.

8. Умови організації дослідницької діяльності студентів / Т. П. Бабенко // Молодий науковець ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 5 квітня 2012р., Кривий Ріг [відп. ред. З. П. Бакум] : тези доповідей. – Кривий Ріг : КНУ, 2011. – С. 3–5.

9. Проектна діяльність як засіб формування активної дослідницької позиції студентів / Т. П. Бабенко // Сталий розвиток промисловості та суспільства. Проблеми педагогіки в контексті сталого суспільного розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 – 25 травня 2012р., Кривий Ріг [у 2-х т. / відп. ред. Ю. Г. Вілкул] : тези доповідей. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Т. 2. – С. 3–4.

10. Формирование исследовательских умений студентов медицинских колледжей в контексте непрерывного образования / Т. П. Бабенко // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития : материалы 10-й Международной конференции, 1 – 4 июня 2012г. Санкт-Петербург [в 2-х ч. / отв. ред. Н. А. Лобанов, В. Н. Скворцов]. – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – Вып. 10. – Ч. І. – С. 221–223.

11. Дослідницька діяльність студентів у контексті реформування медсестринської освіти / Т. П. Бабенко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23 листопада 2012 р., Житомир [відп. ред. В. Й. Шатило]. – Житомир : Житомирський інститут медсестринства, 2012. – С. 18–20.

12. Проблеми дослідницької діяльності студентів медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2012. – № 24 (259). – Ч. ІІ. – С. 86–90.

13. Умови формування дослідницьких умінь і навичок студентів ВНЗ / Т. П. Бабенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 31. – С. 258–262.

14. Творчість студентів у контексті проектного навчання / Т. П. Бабенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6 грудня 2012р., Рівне [відп. ред. Ю. С. Шемшученко] : тези доповідей. – Рівне : РІ КПУ НАН України, 2012. – С. 238–240.

15. Формирование активной творческой позиции студентов в исследовательской деятельности / Т. П. Бабенко // Экология образования: актуальные проблемы : сборник научных статей / М-во образования и науки Рос. Федерации. – Гуманитар. ин-т ФГАОУ ВПО «Северный федеральный университет им. М. В. Ломоносова» – Северодвинск – Архангельск, 2012. – Вып. 5. – С. 24–28.

16. Проблеми проектної діяльності у медсестринській освіті / Т. П. Бабенко // SocietyforculturalandscientificprogressinCentralandEasternEurope. Internationalscientificandprofessionalconference «Modernproblemsofeducationandscience». – Budapest, 2013. – Vol. 1. – February. – Р. 4–7.

17. Психологічні основи розвитку творчої активності студентів-медиків / Т. П. Бабенко // Психологічні проблеми сучасності : тези Х наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених за міжнародною участю, 11 – 12 квітня 2013р., Львів [відп. ред. І. І. Галецька] : тези доповідей. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 110–112.

18. Проектування у процесі підготовки студентів медичного коледжу / Т. П. Бабенко // Инновационныетехнологии в образовании : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф., 26 – 27 сентября 2013г., Ялта [ред. совет А. В. Глузман, Н. Г. Гончарова, В. А. Буякевич и др.] : сборник науч. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – С. 32–35.

19. Поисковые задания в процессе формирования исследовательских умений и навыков посредством проектирования / Т. П. Бабенко // Педагогика, психология, социология: концепции, подходы, технологии : материалы ІІ Междунар. заочной науч.-практ. конф., 27 сентября 2013г., Чебоксары [гл. ред. М. П. Нечаев]. – Чебоксары : Экспертно-методический центр, 2013. – С. 71–76.

20. Organization of the research skills formations monitoring of medical college students / T. Babenko // Science and Education [Text] : materials of the IV international research and practice conference, Vol. II, Munich, October 30 – 31, 2013 / publishing office Vela VerlagWaldkraiburg – Munich – Germany, 2013 – Р. 78–83.

21. Bakum Z. Development of research abilities and skills of students studying in educational institutions of accreditation I – II level / Z. Bakum, T. Babenko // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economic // Sepike, Ausgabe. – №7. – 31.12.2014. – P. 6–9.

22. Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу як умова якісної підготовки фахівців / Т. П. Бабенко // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя : матеріали Тридцять третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 20 – 27 травня 2015р. : зб. наук. пр. Перспективні напрями світової науки. – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Вид. ПГА. – Запоріжжя, 2015. – С. 23–24. – Режим доступу : http://nauka.zinet.info;

23. Газета «ПСИХОЛОГ». Видавництво «Шкільний світ». «Соціально-психологічний клімат в колективі. Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання», м. Київ, Сертифікат від 11.03.2015

розміщена на сайті http://www.osvitaua.com/youpub/page/4/

Головньова О. В.

1. «Проблеми та шляхи вирішення адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в Криворізькому медичному коледжі», яка вміщена у збірнику статей «Особистість: проблеми та перспективи» виданий Запорізьким національним університетом Криворізьким факультетом (17 квітня 2010р. м. Кривий Ріг), висвітлена на міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Проблеми духовного оновлення особистості в трансформаційний період»;

2. Газета ПСИХОЛОГ. Молодь проти насильства (усний журнал). – 2010. - № 27-28 (липень);

3. Газета ПСИХОЛОГ. Пізнай себе, вчись володіти собою. – 2011. - № 11 (березень);

4. «Психолого-педагогічне проектування процесу підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа», яка вміщена у збірнику статей «Актуальні проблеми розвитку сучасної науки», висвітлена на Міжвузівській науково-практичній конференції Євронаука-2011; Кривий Ріг 2011;

5. «Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх медичних сестер», яка вміщена у збірнику статей «Вісник післядипломної освіти», висвітлена на ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 20 квітня 2012 рік;

6. Психолого-педагогічні проблеми адаптації студентів медичного коледжу першого року навчання», яка вміщена у збірнику статей «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», висвітлена на науково-практичній конференції з міжнародною участю, Житомир 2013 рік;

7. «Психологічні особливості формування здорового способу життя студентів медичного коледжу» яка вміщена у збірнику статей «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід», висвітлена на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції; Дніпропетровськ 2013 рік;

8. «Становлення студента як особистості у контексті психолого-педагогічної підготовки у Криворізькому медичному коледжі» яка вміщена у збірнику статей «Актуальні проблеми практичної психології», висвітлена на ІV Міжнародній науково-практичній конференції; Херсон 10-11 квітня 2014 року;

9. Газета «ПСИХОЛОГ». Видавництво «Шкільний світ». «Соціально-психологічний клімат в колективі. Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання», м. Київ, Сертифікат від 11.03.2015

розміщена на сайті http://www.osvitaua.com/youpub/page/4/;

10. «Стрес-менеджмент та психологічні чинники здоров’я педагогів», яка розміщена у збірнику статей «Перспективные направления современной науки», висвітлена на ХХХІІІ-й міжнародній науково-практичній конференції, Запоріжжя 20-25 травня 2015 року;

11. «Психологічні особливості культури спілкування майбутніх медичних сестер», яка розміщена у збірнику статей «Актуальні питання сучасної психології», висвітлена на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції, Харків 2015

Розміщена на сайті:

http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/psy/10nov2015/01.pdf

Крутіков Ю. О.

«Загальні заходи безпеки медсестри на робочому місці»,

23.06.2015 р. портал «Учительський журнал он-лайн»