Приєднуйся до нас:

  YouTube

28 березня 2019 року у Криворізькому медичному коледжі було проведено обласну методичну раду медичних закладів вищої освіти з теми «Керування процесом розвитку професійної спрямованості студентів Криворізького медичного коледжу в ракурсі сучасного освітнього менеджменту».

Форма проведення – методичний «ворк-шоп» - дозволила всім учасникам взяти активну участь в обговоренні важливих питань щодо розвитку професійної спрямованості студентів.

 За планом роботи методичної ради у першому інформаційно-теоретичному блоці були обговорені наступні питання: - Професійна спрямованість студентів: сучасні реалії вищого закладу освіти (Зовтур Ж.В., заступник директора з практичного навчання); - Формування професійної спрямованості особистості студента – один з напрямів студентоцентрованого підходу (Шихальова З.М., заступник директора з навчальної роботи); - Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної «Я-концепції» студента (Чичинська О.В., практичний психолог).

У другому блоці розглядались педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів, а саме: стимулювання розвитку професійної спрямованості шляхом моделювання професійної діяльності (Брижатова Л.І., викладач фармацевтичних дисциплін); формування ціннісного ставлення до медичної професії (Токар-Біляєва О.П., викладач психології та міжособового спілкування);забезпечення предметного та соціального контексту майбутньої  професійної діяльності на виробничій практиці (Акуліна Л.П., викладач основ медсестринства).

Стимулювання розвитку професійної спрямованості під час позааудиторної виховної роботи розглядалось у третьому блоці: організаційні та методичні аспекти проведення тижнів з іноземної мови у медичному закладі освіти на засадах розвитку професійної спрямованості студентів (Чепурна О.В., к.філол.н., викладач англійської мови), професійна спрямованість системи фізичного виховання (Кузякіна С.О., голова циклової комісії фізичного виховання).

На практичній частині учасники методичної радискладали ментальні карти з тематики методичної ради, а  викладачі Філатенко Т.І., Федоренко В.П. представили ментальну карту «Реалізація професійної спрямованості навчання при викладанні природничих дисциплін», Вибіцька О.В., Левенець Н.В., Кушніренко Ю.Ю. - «Симуляційні методи навчання».

Зважаючи на те, що провідною діяльністю майбутнього фахівця у галузі «Охорона здоров’я» в умовах освітнього середовища закладу вищої медичної освіти є навчально-професійна діяльність, і саме в цьому виді діяльності відбувається переважно його особистісне становлення, обласна методична рада рекомендувала:

  • освітній процес будувати на засадах компетентнісної медичної освіти, що передбачає використання сучасних технологій навчання (особистісно - орієнтоване, розвиваюче, проблемне, дослідницьке, симуляційне, ігрове навчання, тренінгові моделі), методів навчання (проблемні, евристичні, метод проектів, дослідницький) та викладання, які спрямовані на взаємне навчання студентів (студент-студент) в малих інтерактивних групах;

  • впроваджувати ”адаптивно - динамічне навчання”, яке розуміється як  співробітництво викладача і студента та здійснюється на засадах ”суб’єкт-суб’єктної” взаємодії:

  • активно долучати студентів до навчально-професійної діяльності, управляти їх учінням;

  • розвивати особистісно значущі якості (спостережливість, відповідальність, емпатійність, емоційну врівноваженість, доброзичливість, толерантність, комунікативність, контактність, вміння викликати довіру, здатність до творчості, креативне мислення);

  • сприяти набуттю студентами особистісного досвіду, забезпечуючи особистісну спрямованість на майбутню професію через організацію квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності;

  • створювати атмосферу успіху для особистісного розвитку студентів, а саме, надати можливість відчути радість засвоєння професійних компетентностей; усвідомити свої здібності; повірити у власні сили, застосувати практичні навички мислення для переробки отриманої інформації від пацієнта у значущі факти;

  • з метою розвитку творчості як умови становлення творчого мислення у майбутнього медичного (фармацевтичного) фахівця, застосовувати:

  • створення ситуації творчої взаємодії (ігрові вправи, міні-диспути, робота в мікрогрупах, тренінг творчості), при якій роль викладача полягає у консультуванні, підтримці ініціативи творчого пошуку;

  • диференціацію оцінювання з метою спрямовування креативності та самостійності, порівняння особистісного розвитку з попередніми власними результатами.

  • впроваджувати рейтингові технології задля підвищення якості підготовки фахівців за рахунок використання рейтингової багатобальної оцінки, модульної побудови курсів дисципліни, забезпечення умов постійної змагальності (конкуренції). Відмінними рисами цієї технології є модульна побудова курсу, збільшення кількості контрольних точок, оперативне гласне відображення роботи всіх студентів, зниження впливу випадкових факторів на підсумковий результат оцінювання.